výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Oz 6, 1-11

1 לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃ 2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃ 3 ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃ 4 מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃ 5 על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא׃ 6 כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃ 7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃ 8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃ 9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו׃ 10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃ 11 גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃

Oz 6, 1-11

Verš 6
כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃
Mt 9:13 - ואתם צאו ולמדו מה הוא חסד חפצתי ולא זבח כי לא באתי לקרא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה׃
Mt 12:7 - ולו ידעתם מה הוא חסד חפצתי ולא זבח לא הרשעתם את הנקים׃

Verš 7
והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃
Oz 8:1 - אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו׃

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".