výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

Oz 6, 1-11

1 VENID y volvámonos á Jehová: que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. 2 Darános vida después de dos días: al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. 3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer á Jehová: como el alba está aparejada su salida, y vendrá á nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana á la tierra. 4 ¿Qué haré á ti, Ephraim? ¿Qué hare á ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana, y como el rocío que de madrugada viene. 5 Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté; y tus juicios serán como luz que sale. 6 Porque misericordia quise, y no sacrificio; y conocimiento de Dios más que holocaustos. 7 Mas ellos, cual Adam, traspasaron el pacto: allí prevaricaron contra mí. 8 Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. 9 Y como ladrones que esperan á algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente mata en el camino: porque ponen en efecto la abominación. 10 En la casa de Israel he visto suciedad: allí fornicó Ephraim, se contaminó Israel: 11 También Judá puso en ti una planta, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo.

Oz 6, 1-11

Verš 6
Porque misericordia quise, y no sacrificio; y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Mt 9:13 - Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio: porque no he venido á llamar justos, sino pecadores á arrepentimiento.
Mt 12:7 - Mas si supieseis qué es: Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías á los inocentes:

Verš 7
Mas ellos, cual Adam, traspasaron el pacto: allí prevaricaron contra mí.
Oz 8:1 - PON á tu boca trompeta. Vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley.

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".