výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 5, 1-15

1 Počujte toto, kňazi, a dom Izraela, pozoruj, nakloňže si ucho, kráľov dom, pretože vám patrí tento súd; stali ste sa v Masfe osídlom, na Tábore sieťou rozostretou. 2 Obety vrhli do priepasti, ja ich karhám všetkých. 3 Ja poznám Efraim a Izrael mi skrytý nie je; lebo si smilnil, Efraim, poškvrnil sa Izrael. 4 Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu, lebo je v nich smilný duch, takže nepoznajú Pána. 5 Pýcha usvedčuje Izrael do očí, Izrael a Efraim pre svoju vinu padajú a Júda padá s nimi tiež. 6 Idú so svojimi ovcami a dobytkom hľadať Pána, ale ho nenájdu, odtiahol od nich preč. 7 Spreneverili sa Pánovi, áno, cudzích synov splodili; mesiac ich strávi s ich poľami. 8 Trúbte pozaunou v Gabae, v Ráme na trúbu, v Betavene robte krik, za tebou, Benjamín! 9 V deň karhania spustne Efraim, proti kmeňom Izraela pravdu oznámim. 10 Kniežatá Izraela sú podobné tým, čo prekladajú medzníky: svoj hnev na nich ako vodu vylejem. 11 Efraim je utláčaný, porušuje sa právo, lebo zachcelo sa mu bežať za nečistotou. 12 Ale ja som Efraimovi sťa moľ a sťa črvoč Júdovi. 13 Keď Efraim zbadal svoju chorobu a Júda svoju ranu, do Asýrska išiel Efraim, poslal k veľkému kráľovi; on vás však nemôže uzdraviť ani váš vred odstrániť. 14 Lebo Efraimovi som ako lev, domu Júdovmu ako levíča. Ja, ja roztrhám a odídem, uchytím a neoslobodí nik. 15 Idem, na svoje miesto sa navrátim, kým sa na pokánie nedajú, potom budú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú zrána hľadať:

Oz 5, 1-15

Verš 4
Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu, lebo je v nich smilný duch, takže nepoznajú Pána.
Oz 4:12 - Môj ľud sa svojho dreva spytuje a učí ho jeho palica, lebo ich zaviedol smilný duch a smilne sa odvrátili od Boha.

Verš 5
Pýcha usvedčuje Izrael do očí, Izrael a Efraim pre svoju vinu padajú a Júda padá s nimi tiež.
Oz 7:10 - Pýcha usvedčuje Izrael do očí, ale k Pánovi, svojmu Bohu, neobrátia sa, ani ho nehľadajú napriek všetkému.

Verš 14
Lebo Efraimovi som ako lev, domu Júdovmu ako levíča. Ja, ja roztrhám a odídem, uchytím a neoslobodí nik.
Oz 2:10 - Lenže ona nevie že ja som jej dával obilie a mušt a olej; striebra som jej dal hojnosť a zo zlata Bála spravili.

Oz 5,1 - Táto Masfa ležala v Galaáde, porov. Sdc 10,17; 11,11.29.34. – Vrch Tábor na rozhraní územia kmeňov Zabulon a Isachar; dnes sa volá Džébel et-Tór. Masfa a Tábor mali asi zvláštny vzťah k modloslužbe Izraelitov.

Oz 5,2 - Obety, ktoré patrili Bohu, znížili k modlám a obetovali im ich.

Oz 5,3 - Efraim: pozri pozn. k 7,8.

Oz 5,5 - K výrazom pozri Iz 3,9.

Oz 5,7 - Synovia sú cudzí, lebo nepatria k Božiemu ľudu, porov. 1,9. – Nejasný výraz: "mesiac ich strávi" znamená azda, že za mesiac vyjdú navnivoč i so svojím poľom.

Oz 5,8 - O Gabae pozri 1 Sam 10,5; o Ráme Jer 31,15; o Betavene Oz 4,15. Zmysel konca vety je: Keď je vojnový krik už v Beteli, aj kmeňu Benjamínovmu hrozí nešťastie, lebo nepriateľ je už za chrbtom tohto kmeňa.

Oz 5,9 - Rozumej: spustošením Izraela sa dokáže, že Pánove predpovede, ktorými toto spustošenie ohlásil, sú pravdivé.

Oz 5,10 - O prekladaní medzí na poli pozri Dt 19,14; 27,17. – Izraelské kniežatá rušili medze Božieho zákona.

Oz 5,11 - Nečistota sú modly.

Oz 5,12-14 - Pomaly sa chystá pád Izraela i Júdu; pomoc Asýrov, o ktorú sa uchádzajú, ich nezachráni (porov. 2 Kr 15,19; 16,7 n.; 2 Krn 28,20).

Oz 5,15 - Boh opustí národ, kým sa nedá na pokánie. – 15c je vo Vulg už 6,1.