výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 13, 1-15

1 Keď Efraim hovoril, bola hrôza, bol vyvýšený v Izraeli, ale zhrešil s Bálom a zomrel. 2 Teraz však pokračujú v hriechu, robia si liatiny zo svojho striebra, spodobňujú modly. To všetko je dielo majstrov; hovoria: „Týmto obetujte!“ Človek teľce bozkáva! 3 Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá mizne zavčasu, ako pleva, ktorá letí z humna, a ako dym z otvoru. 4 „Ja však som Pán, tvoj Boh, od egyptskej krajiny; Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet. 5 Ja som ťa pásol na púšti v kraji vyschnutom. 6 Ako sa pásli, nasýtili sa, nasýtili a spyšnelo im srdce, preto zabudli na mňa. 7 Aj ja im budem ako lev, ako leopard na ceste asýrskej, 8 napadnem ich ako medveď pozbavený mláďat a roztrhám obal ich srdca, pohltím ich tam ako levica, poľná zver ich roztrhá. 9 Zničím ťa, Izrael; kto je tvoj pomocník? 10 Nuž kdeže je tvoj kráľ, aby ťa zachránil vo všetkých tvojich mestách, a tvoji sudcovia, o ktorých si vravel: »Daj mi kráľa a kniežatá!«? 11 Dal som ti vo svojom hneve kráľa a vo svojej rozhorčenosti ho odnímem. 12 Zaviazaná je vina Efraima, uschovaný je jeho hriech. 13 Bolesti rodičky prídu naň; je to syn nemúdry, nedostavil sa načas do otvoru detí. 14 Vyslobodím ich z moci podsvetia, od smrti ich vykúpim. Kde je tvoj mor, smrť, kde tvoja nákaza, podsvetie? Súcit sa schová pred mojím zrakom.“ 15 Aj keď bude rásť uprostred bratov, prichádza Pánov vietor východný, dvíha sa z púšte, vyveje jeho pramene, vysuší jeho žriedla. On vylúpi poklad všetkých drahocenných vecí.

Oz 13, 1-15

Verš 2
Teraz však pokračujú v hriechu, robia si liatiny zo svojho striebra, spodobňujú modly. To všetko je dielo majstrov; hovoria: „Týmto obetujte!“ Človek teľce bozkáva!
Oz 8:6 - Veď je z Izraela, majster ho robil, a nie je to Boh. Áno, teľa Samárie bude na kúsky.

Verš 4
„Ja však som Pán, tvoj Boh, od egyptskej krajiny; Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet.
Iz 43:11 - Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa.
Oz 12:9 - I hovorí Efraim: „Veru som zbohatol, nahonobil som si majetok.“ Všetky jeho zisky nevystačia mu pre hriech, ktorého sa dopustil.
2Sam 22:32 - Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
Ž 18:31 - Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.

Verš 6
Ako sa pásli, nasýtili sa, nasýtili a spyšnelo im srdce, preto zabudli na mňa.
Dt 32:15 - Jakub jedol a nasýtil sa, stučnel miláčik a spriečil sa, stučnel, vykŕmil, vypásol sa; zanechal Boha, svojho Tvorcu, pohrdol Skalou svojej spásy.
Oz 8:14 - Izrael zabudol na svojho tvorcu a staval chrámy. Júda rozmnožoval opevnené mestá, ale vrhnem na jeho mestá oheň a strávi jeho paláce.

Verš 11
Dal som ti vo svojom hneve kráľa a vo svojej rozhorčenosti ho odnímem.
1Sam 8:5 - A povedali mu: „Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov!“
1Sam 15:23 - Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!“
1Sam 16:1 - Pán povedal Samuelovi: „Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa.“

Verš 14
Vyslobodím ich z moci podsvetia, od smrti ich vykúpim. Kde je tvoj mor, smrť, kde tvoja nákaza, podsvetie? Súcit sa schová pred mojím zrakom.“
Iz 25:8 - Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril.
1Kor 15:55 - Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“

Verš 16
Oz 10:14 - Strhol sa lomoz v tvojom ľude, všetky tvoje pevnosti spustošia, tak ako spustošil Šalman Bet-Arbelu v deň vojny. Matku roztrieskali spolu s deťmi.

Oz 13,1 - Pred Efraimom, najmocnejším kmeňom Izraela, triasli sa ľudia.

Oz 13,2 - Porov. 1 Kr 19,18; Jób 31,27.

Oz 13,3 - Starý východ nepoznal komín, dym vychádzal cez dvere alebo cez otvory na streche.

Oz 13,5 - "Ja som ťa pásol" prekladáme so LXX; porov. tiež nasl. verš. Dnešný hebrejský text a Vulg číta: "Ja som ťa poznal".

Oz 13,6 - Porov. Dt 8,11–15; 31,20; 32,15.

Oz 13,7 - Porov. 5,14.

Oz 13,9 - Trest si zaslúžia, lebo by nemuseli hľadať pomoc u cudzích.

Oz 13,10 - Pozri 1 Sam 8,4 n. – Sudcovia sú vládcovia, kniežatá.

Oz 13,12 - Zmysel je: Hriech Efraima je v Božej pamäti dobre uschovaný, preto ho neminie trest. Hriešni synovia národa ohrozujú život matky ako dieťa, ktoré, keď príde čas pôrodu, neobjaví sa v otvore matkinho lona; porov. Iz 37,3.

Oz 13,14 - Boh sa postará, že bolesti národa predsa len budú začiatkom nového života. Vyslobodenie od smrti bude úplné vtedy, keď Boh pri vzkriesení tiel vytrhne smrti všetku korisť, porov. 1 Kor 15, 55.

Oz 13,15 - Obrazom páliaceho východného vetra sa zvýrazňuje asýrske vojsko, ktoré krajinu znivočí a vyplieni.