výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Oz 6, 1-11

1 In their tribulation, they will arise early to me. Come, let us return to the Lord. 2 For he has seized us, and he will heal us. He will strike, and he will cure us. 3 He will revive us after two days; on the third day he will raise us up, and we will live in his sight. We will understand, and we will continue on, so that we may know the Lord. His landing place has been prepared like the first light of morning, and he will come to us like the early and the late rains of the land. 4 What am I to do with you, Ephraim? What am I to do with you, Judah? Your mercy is like the morning mist, and like the dew passing away in the morning. 5 Because of this, I have cut them with the prophets, I have slain them with the words of my mouth; and your opinions will depart like the light. 6 For I desired mercy and not sacrifice, and knowledge of God more than holocausts. 7 But they, like Adam, have transgressed the covenant; in this, they have been dishonest with me. 8 Gilead is a city that manufactures idols; it has been tripped up by family relations. 9 And, like those who rob with skillful words, they, by conspiring with the priests, bring a death sentence to travelers on a pilgrimage from Shechem; for they have been performing evil deeds. 10 I have seen horrible things in the house of Israel; the fornications of Ephraim are there. Israel has been contaminated. 11 But you, Judah, set a harvest for yourself, while I reverse the captivity of my people.

Oz 6, 1-11

Verš 6
For I desired mercy and not sacrifice, and knowledge of God more than holocausts.
Mt 9:13 - So then, go out and learn what this means: ‘I desire mercy and not sacrifice.’ For I have not come to call the just, but sinners.”
Mt 12:7 - And if you knew what this means, ‘I desire mercy, and not sacrifice,’ you would never have condemned the innocent.

Verš 7
But they, like Adam, have transgressed the covenant; in this, they have been dishonest with me.
Oz 8:1 - Let there be a trumpet in your throat, like an eagle over the house of the Lord, on behalf of those who have transgressed my covenant and violated my law.

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".