výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Oz 6, 1-11

1 “Venite, et revertamur ad Do minum, quia ipse laceravit et sanabit nos, percussit et curabit nos. 2 Vivificabit nos post duos dies, in die tertia suscitabit nos, et vivemus in conspectu eius. 3 Sciamus sequamurque, ut cognoscamus Dominum. Quasi diluculum praeparatus est egressus eius, et veniet quasi imber nobis temporaneus, quasi imber serotinus irrigans terram”. 4 Quid faciam tibi, Ephraim? Quid faciam tibi, Iuda? Caritas vestra quasi nubes matutina et quasi ros mane pertransiens. 5 Propter hoc dolavi per prophetas, occidi eos in verbis oris mei, sed ius meum quasi lux egredietur; 6 quia caritatem volo et non sacrificium, et scientiam Dei plus quam holocausta. 7 Ipsi autem in Adam transgressi sunt pactum; ibi praevaricati sunt in me. 8 Galaad civitas operantium iniquitatem maculata sanguine. 9 Et quasi insidiantes virum latrones caterva sacerdotum; in via interficiunt pergentes Sichem, vere scelus operantur. 10 In domo Israel vidi horrendum: ibi fornicationes Ephraim, contaminatus est Israel. 11 Sed et tibi, Iuda, parata est messis, cum convertero sortem populi mei.

Oz 6, 1-11

Verš 6
quia caritatem volo et non sacrificium, et scientiam Dei plus quam holocausta.
Mt 9:13 - Euntes autem discite quid est: “Misericordiam volo et non sacrificium”. Non enim veni vocare iustos sed peccatores ”.
Mt 12:7 - Si autem sciretis quid est: “Misericordiam volo et non sacrificium”, numquam condemnassetis innocentes.

Verš 7
Ipsi autem in Adam transgressi sunt pactum; ibi praevaricati sunt in me.
Oz 8:1 - In gutture tuo sit tuba! Quasi aquila super domum Do mini pro eo quod transgressi sunt foedus meum et legem meam praevaricati sunt.

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".