výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Oz 6, 1-11

1 Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás totiž roztrhal a on nás aj uzdraví, on nás udrel a on nás aj obviaže. 2 Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nás vzkriesi, budeme žiť pred jeho tvárou 3 a spoznáme ho, usilujme sa o poznanie Hospodina! Jeho východ je istý ako východ rannej zory a jeho príchod je pre nás ako príchod dažďa, jesenného a jarného dažďa, ktorý zvlažuje zem. 4 Čo si s tebou počať, Efrajim? Čo si s tebou počať, Júda? Veď vaše milosrdenstvo je ako ranný oblak, alebo ako rosa, čo sa hneď stratí. 5 Preto som ich okresával prostredníctvom prorokov, zabíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vychádza ako svetlo; 6 lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako spaľované obety. 7 Oni však porušili zmluvu v Adame, tam ma zradili. 8 Gileád je mestom zločincov so stopami po krvi. 9 Ako tlupa číhajúcich záškodníkov je spolok kňazov, zabíjajú na ceste do Síchemu; áno, páchajú nehanebnosti! 10 V dome Izraela som videl strašnú vec: je tam smilstvo Efrajima, poškvrnil sa Izrael — 11 Júda ti takisto chystá žatvu!

Oz 6, 1-11

Verš 6
lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako spaľované obety.
Mt 9:13 - Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov.
Mt 12:7 - Keby ste boli spoznali, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,neboli by ste odsúdili nevinných.

Verš 7
Oni však porušili zmluvu v Adame, tam ma zradili.
Oz 8:1 - Boh čaká ako levíča, Hospodin je ako orol krúžiaci nad domom: Porušili moju zmluvu a vzbúrili sa proti môjmu zákonu,

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".