výhody registrácie

Kniha proroka Sofoniáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Sof 3, 1-20

1 Beda tomu odbojnému, poškvrnenému a utiskujúcemu mestu! 2 Nepočúvalo na hlas, neprijalo kázne, nedúfalo v Hospodina, nepriblížilo sa k svojmu Bohu. 3 Jeho kniežatá v jeho strede sú revúcimi ľvami, jeho sudcovia vlkmi večera, hltaví súc neponechajú ani kosti do rána. 4 Jeho proroci sú ľahkomyseľní, mužovia vierolomných žien, jeho kňazi poškvrňujú svätyňu, násilie robia zákonu. 5 Hospodin je spravedlivý v jeho strede, neučiní neprávosti, ráno jako ráno vynáša svoj súd na svetlo; nevystane; ale nešľachetník nezná hanby. 6 Vyplienil som národy, spustly ich uhly, vypustošil som ich ulice, takže nie je toho, kto by išiel nimi; ich mestá sú spustošené, takže nieto človeka, niet obyvateľa. 7 Povedal som: Istotne sa ma budeš báť, prijmeš kázeň. A reku nebude vyplienený jej príbytok všetkým tým, čím ju ináče navštívim. Ale oni hneď ako vstanú, od skorého rána robia porušene, a také sú aj všetky ich skutky. 8 Preto očakávajte na mňa, hovorí Hospodin, na deň, ktorého povstanem na lúpež; lebo môj súd je spratať národy, aby som shromaždil kráľovstvá nato, aby som vylial na nich svoj zúrivý hnev, všetku páľu svojho hnevu, pretože ohňom mojej žiarlivosti strávená bude celá zem. 9 Lebo vtedy národom čisté rty, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu slúžili jako jedno plece. 10 Zpoza riek Ethiopie, moji modlitebníci, modlitebníci dcéry mojich rozptýlených, donesú môj obetný dar obilný. 11 Toho dňa sa už nebudeš hanbiť za niktoré svoje skutky, ktorými si sa dopúšťala prestúpenia proti mne; lebo vtedy odstránim z tvojho stredu tých, ktorí plesajú v tvojej pýche, a nebudeš sa už viacej povyšovať na vrchu mojej svätosti. 12 A zanechám v tvojom strede ostatok, chudobný ľud a núdzny, a budú sa nadejať na meno Hospodinovo. 13 Ostatok Izraela neučinia neprávosti ani nebudú hovoriť lži, ani sa nenajde v ich ústach jazyk ľsti; ale oni sa budú pásť a kladúc sa budú odpočívať, a nebude toho, kto by prestrašil. 14 Vyspevuj, dcéro Siona! Pokrikuj radostne, Izraelu! Raduj sa a plesaj celým srdcom, dcéro Jeruzalema! 15 Hospodin odstránil tvoje súdy, odpratal tvojho nepriateľa; kráľ Izraelov, Hospodin, je v tvojom strede; nebudeš sa už viacej báť zlého. 16 Toho dňa sa povie Jeruzalemu: Neboj sa! Sionu: Nech nezomdlievajú tvoje ruky! 17 Hospodin, tvoj Bôh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním. 18 Smutných pre slávnosť odpracem; z teba sú, bremenom, preto potupou. 19 Hľa, budem konať so všetkými tými, ktorí ťa trápia, toho času, a zachránim kulhavú a zahnanú shromaždím a učiním to, že budú na chválu a na slávne meno po všetkej zemi, kde niesli svoju hanbu. 20 Toho času vás dovediem, a to času, ktorého vás shromaždím, lebo vás dám na slávne meno a na chválu medzi všetkými národami zeme, keď navrátim zpät vašich zajatých pred vašimi očami, hovorí Hospodin.

Sof 3, 1-20

Verš 3
Jeho kniežatá v jeho strede sú revúcimi ľvami, jeho sudcovia vlkmi večera, hltaví súc neponechajú ani kosti do rána.
Prís 28:15 - Revúci lev a behajúci medveď hladný je bezbožný panovník nad chudobným ľudom.
Ez 22:27 - jej kniežatá prostred nej sú jako vlci, ktorí chvacú lúpež, aby vylievali krv, aby hubili duše ženúc sa za mrzkým ziskom.

Verš 4
Jeho proroci sú ľahkomyseľní, mužovia vierolomných žien, jeho kňazi poškvrňujú svätyňu, násilie robia zákonu.
Jer 23:11 - Lebo jako prorok, tak i kňaz páchajú nešľachetnosť, ba ešte aj vo svojom dome som našiel ich zlosť, hovorí Hospodin.
Jer 23:32 - Hľa, prijdem na tých, ktorí prorokujú lživé sny, hovorí Hospodin, a rozprávajú ich a tak zvodia môj ľud do bludu svojimi lžami a svojím chvastúňstvom, a ja som ich neposlal ani som im neprikázal. Ale ani pomôcť nepomôžu tomuto ľudu, hovorí Hospodin.
Oz 9:7 - Prijdú dni navštívenia, prijdú dni odplaty, pozná Izrael. Prorok mu je blázon, pomätenec muž ducha - pre množstvo tvojej neprávosti a pre mnohé útočiace nepriateľstvo.

Verš 5
Hospodin je spravedlivý v jeho strede, neučiní neprávosti, ráno jako ráno vynáša svoj súd na svetlo; nevystane; ale nešľachetník nezná hanby.
Dt 32:4 - Skalo, ktorej dielo je dokonalé! Lebo všetky jeho cesty sú spravedlivým súdom. Silný Bôh verný, u ktorého nieto neprávosti; spravedlivý je a priamy.

Verš 14
Vyspevuj, dcéro Siona! Pokrikuj radostne, Izraelu! Raduj sa a plesaj celým srdcom, dcéro Jeruzalema!
Za 9:9 - Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ prijde k tebe, spravedlivý je a plný spasenia chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc.
Za 9:9 - Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ prijde k tebe, spravedlivý je a plný spasenia chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc.

Sof 3,1 - Toto neposlušné, protiviace sa mesto bol Jeruzalem za čias proroka.

Sof 3,3 - Porov. Hab 1,8. – Mužovia, ktorí sa vydávajú za prorokov, sú falošní proroci.

Sof 3,7 - "Spred očí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "príbytok".

Sof 3,8 - Boh má právo trestať všetky národy, aj Izrael sa iste dočká trestu.

Sof 3,9 - Porov. Iz 6,5. – "Spojenými silami" je doslovne: "jedným plecom".

Sof 3,10 - Porov. Iz 18,1.

Sof 3,12 - Toto proroctvo sa vzťahuje na mesiášsky čas, keď Kristus ohlasoval evanjelium chudobným, ktorí v neho dúfali. Bohatí ho však neprijali.

Sof 3,13 - V časoch spásy bude Pánovo stádo v bezpečí.

Sof 3,17 - Slovo "obnoví" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "bude mlčať".

Sof 3,18 - Rozumej: Nebude takých, čo budú zronení, že v zajatí nemôžu zasvätiť sviatky Izraela. – Ale lepšie je azda preložiť s Junkerom: "Bez prestania, beznádejne zronených".

Sof 3,19 - Utláčaný národ sa prirovnáva k ovečkám. Ale dostane sa mu slávy aj v krajinách, v ktorých znášal hanbu zajatia.