výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ag 2, 1-23

1 V druhom roku kráľa Dária, dvadsiateho prvého dňa siedmeho mesiaca zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea takto: 2 Spýtaj sa judského miestodržiteľa Zerubbábela, syna Šealtíelovho, a veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakovho, a ostatného ľudu: 3 Kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? 4 Vzmuž sa však teraz, Zerubbábel — znie výrok Hospodina! Vzmuž sa, veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny — znie výrok Hospodina! Pracujte, lebo ja som s vami — znie výrok Hospodina zástupov: 5 Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami, nebojte sa! 6 Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: Bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. 7 Keď zatrasiem i všetkými národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. 8 Moje je striebro, moje je zlato — znie výrok Hospodina zástupov. 9 Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca — hovorí Hospodin zástupov — a na tomto mieste budem udeľovať pokoj — znie výrok Hospodina zástupov. 10 Dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, v druhom roku Dária, zaznelo slovo Hospodina prorokovi Aggeovi: 11 Takto hovorí Hospodin zástupov: Vyžiadaj si od kňazov poučenie o takejto veci: 12 Keby niekto v záhybe svojho rúcha niesol posvätené mäso a záhybom svojho rúcha by sa dotkol chleba, niečoho vareného, vína, oleja alebo akéhokoľvek pokrmu, či to bude potom posvätené? Kňazi odpovedali: Nie! 13 Nato sa opýtal Aggeus: Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude potom poškvrnené? Kňazi odpovedali: Bude poškvrnené. 14 Nato odpovedal Aggeus: Takto je to aj s týmto ľudom a takto je to aj s týmto národom predo mnou — znie výrok Hospodina — a takto je to aj s každým dielom ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené. 15 Teraz však pozorujte, čo sa bude diať odo dneška a ďalej! Ako sa vám vodilo predtým, než bol položený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom? 16 Ak niekto prišiel k hŕbe obilia o dvadsiatich mericiach, bolo ich len desať. Ak niekto prišiel ku kadi nabrať päťdesiat okovov, bolo ich len dvadsať. 17 Bil som vás sneťou a hrdzou, krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina. 18 Nože pozorujte odo dneška a ďalej, od dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, teda odo dňa, keď bol položený základ Hospodinovho chrámu, pozorujte: 19 Či je ešte zrno v sýpke? Veď ani vinič, ani figovník, ani granátovník, ani oliva ešte nerodia! Odo dneška budem požehnávať. 20 Potom, dvadsiateho štvrtého dňa toho istého mesiaca, zaznelo po druhý raz slovo Hospodina k Aggeovi takto: 21 Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubbábelovi: Ja zatrasiem nebom i zemou, 22 prevrátim kráľovské tróny, zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy aj ich jazdcov. Kone a ich jazdci sa zrútia, každý padne na meč druhého. 23 V ten deň — znie výrok Hospodina zástupov — vezmem ťa, služobník môj Zerubbábel, syn Šealtíelov — znie výrok Hospodina — a urobím ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil — znie výrok Hospodina zástupov.

Ag 2, 1-23





Verš 17
Bil som vás sneťou a hrdzou, krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina.
Ag 1:11 - Privolal som suchotu na zem, na vrchy a na obilie, na mušt a na olej, na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami.

Ag 2,1-5 - Ľud bol pri stavbe chrámu zronený. Ešte žili starci, ktorí ako deti videli Šalamúnov chrám a po mesiaci stavby sa presvedčili, že nový ani zďaleka nedosiahne nádheru starého, zrúcaného chrámu.

Ag 2,6-9 - Príchod mesiášskych čias otrasie nebom, zemou i národmi. Vulg tu hovorí o Mesiášovej osobe. Vo verši 7 miesto "prídu skvosty všetkých národov" prekladá: "Príde ten, po ktorom túžili všetky národy". O Spasiteľovej osobe hovorí Aggeus len nepriamo; spomína slávu druhého chrámu a len od proroka Malachiáša sa dozvieme, že touto slávou bude príchod Mesiáša (Mal 3,1 n.). Ale aj Aggeus hovorí nesporne o mesiášskych časoch. Všetky národy budú sa hrnúť k novému náboženstvu a všetky svoje skvosty obetujú Pánovi. Veď i tak jemu patrí všetko zlato a striebro. Porov. Iz 60,5 – 7,11; Mich 4,1–4 = Iz 2,2–4. Spomína tiež hlavný a prorokmi veľmi často spomínaný rys mesiášskej ríše, pokoj; porov. Iz 2,2–4 = Mich 4,1–4; Iz 9,1 n.; 11,1 n.; Mich 1 – 5. – Keď Izrael vychádzal z Egypta, vtedy Boh otriasol národmi a uzavrel so svojím národom prvú zmluvu, porov. verš 5. Pri príchode mesiášskych čias otrasie národmi znovu a uzavrie so svojím ľudom novú zmluvu.

Ag 2,10-14 - Mäso z obetí bolo posvätné. Izraeliti sú nečistí, preto sú nečisté aj obety, ktoré prinášajú, nemôžu byť preto milé Bohu. "Tam" rozumej na oltári, ktorý Izraeliti postavili hneď po návrate zo zajatia (Ezd 3,3). – V okraji vrchného rúcha nosili Izraeliti veci ako u nás ženy v zástere.

Ag 2,15-19 - Kým nezačali stavať chrám, Pán ich trestal, preto mali aj obilia, aj vína omnoho menej, než čakali. – O úpale pozri 1 Kr 8,37; porov. Am 4,9. – Týmto sa vysvetľuje aj predošlá stať (verš 10–14); obety preto neboli milé Pánovi, lebo sa nechceli chytiť do stavby chrámu. Odteraz však bude ináč.

Ag 2,20-23 - Aby júdsky námestník perzského kráľa Dária nemal obavy pustiť sa do stavby chrámu, Boh ho ubezpečuje, že on zdolá nepriateľov svojho národa, pretože je Zorobábel jeho miláčik. – Pečať mala platnosť podpisu, preto si východný muž dával na ňu veľký pozor. Nosil ju buď na hrdle, uviazanú na šnúrke, alebo si ju dal pripevniť na prsteň, aby sa nemohla dostať do cudzích rúk. Takýto vzácny je aj Zorobábel v Božích očiach. – Zorobábelovho starého otca Jechoniáša Boh zavrhol slovami: "Keby júdsky kráľ Koniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici: strhol by som ťa odtiaľ." (Jer 22,24) Aby si národ nemyslel, že tými slovami celkom zavrhol Dávidov kráľovský dom a zrušil aj mesiášske prisľúbenia, ktoré dal Dávidovi: vyhlasuje, že si Zorobábela vyvolil a že mu je taký vzácny ako pečatný prsteň. Platia teda aj mesiášske proroctvá.