výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ag 2, 1-23

1 Dne dvadcátého čtvrtého, měsíce šestého, léta druhého Daria krále. 2 Měsíce sedmého, dvadcátého prvního dne téhož měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí: 3 Mluv nyní k Zorobábelovi synu Salatielovu, knížeti Judskému, a Jozue synu Jozadakovu, knězi nejvyššímu, i k ostatkům lidu, řka: 4 Kdo jest mezi vámi pozůstalý, ješto viděl dům ten v slávě jeho první? A jaký vy jej nyní vidíte? Zdaliž není proti onomu jako nic před očima vašima? 5 A však nyní posilň se Zorobábeli, praví Hospodin, posilň se i Jozue synu Jozadakův, kněže nejvyšší, a posilň se všecken lide země této, praví Hospodin, a dodělejte; nebo já s vámi jsem, praví Hospodin zástupů, 6 Podlé slova, jímž jsem smlouvu učinil s vámi, když jste vycházeli z Egypta. Duch také můj stane u prostřed vás, nebojtež se. 7 Nebo takto praví Hospodin zástupů: Po malém času, aj, já ještě jednou pohnu nebem i zemí, a mořem i suchostí. 8 Pohnu, pravím, všemi národy, a přijdou k Žádoucímu všechněm národům, i naplním dům tento slávou, praví Hospodin zástupů. 9 Méť jest stříbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástupů. 10 Větší bude sláva domu tohoto posledního, než onoho prvního, praví Hospodin zástupů; nebo na tomto místě způsobím pokoj, praví Hospodin zástupů. 11 Dvadcátého čtvrtého dne, devátého měsíce, léta druhého Daria, stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí: 12 Takto praví Hospodin zástupů: Vzeptej se nyní kněží na zákon, řka: 13 Ej, kdyby někdo nesl maso svaté v křídle sukně své, aneb dotkl by se křídlem svým chleba, neb vaření, neb vína, neb oleje, neb jakéžkoli krmě, zdali bude posvěcen? I odpověděli kněží a řekli: Nikoli. 14 Tedy řekl Aggeus: Jestliže někdo jsa nečistý od těla mrtvého, dotkl by se něčeho z těch věcí, bude-li nečisté? I odpověděli kněží a řekli: Nečisté bude. 15 Tedy odpovídaje Aggeus, řekl: Tak lid tento a tak národ tento před tváří mou, praví Hospodin, a tak všecko dílo rukou jejich, i cožkoli obětovali tam, nečisté bylo. 16 Nyní tedy přiložte medle srdce své od tohoto dne až do onoho, jakž přestal kladen býti kámen na kameni v domě Hospodinově, 17 Od toho času, když přišel někdo k hromadě dvadcíti, bylo jen deset; když přišel k kádi, aby nabral padesáte z presu, bylo jen dvadcet. 18 Bil jsem vás suchem a rzí, i krupobitím všecko dílo rukou vašich, však žádný z vás neobrátil se ke mně, praví Hospodin. 19 Přiložte již srdce své od tohoto dne až do onoho, ode dne dvadcátého čtvrtého, měsíce devátého, až do dne, v kterémž založen byl chrám Hospodinův, (přiložte srdce své). 20 Zdali již jest semeno v obilnici? Anobrž ani vinný kmen, ani fík, ani strom jablek zrnatých, ani strom olivový nevydal ovoce. Od tohoto dne požehnám. 21 Potom stalo se slovo Hospodinovo po druhé k Aggeovi, dvadcátého čtvrtého dne téhož měsíce, řkoucí: 22 Mluv k Zorobábelovi knížeti Judskému, řka: Já pohnu nebem i zemí, 23 A podvrátím stolici království, a zkazím sílu království pohanských; podvrátím, pravím, vůz i ty, kteříž na něm jezdí, a sejdou koni i jezdci jejich jeden každý od meče bratra svého. [ (Haggai 2:24) V ten den, praví Hospodin zástupů, vezmu tebe, Zorobábeli synu Salatielův, služebníče můj, praví Hospodin, a učiním tě jako pečetní prsten; nebo jsem tě vyvolil, praví Hospodin zástupů. ]

Ag 2, 1-23

Verš 17
Od toho času, když přišel někdo k hromadě dvadcíti, bylo jen deset; když přišel k kádi, aby nabral padesáte z presu, bylo jen dvadcet.
Ag 1:11 - A tak zavolal jsem sucha na zemi tuto, a na tyto hory, i na obilé, i na víno, a na olej, i na to, což by měla vydávati země, i na lidi, i na dobytek, i na všecku práci rukou.

Ag 2,1-5 - Ľud bol pri stavbe chrámu zronený. Ešte žili starci, ktorí ako deti videli Šalamúnov chrám a po mesiaci stavby sa presvedčili, že nový ani zďaleka nedosiahne nádheru starého, zrúcaného chrámu.

Ag 2,6-9 - Príchod mesiášskych čias otrasie nebom, zemou i národmi. Vulg tu hovorí o Mesiášovej osobe. Vo verši 7 miesto "prídu skvosty všetkých národov" prekladá: "Príde ten, po ktorom túžili všetky národy". O Spasiteľovej osobe hovorí Aggeus len nepriamo; spomína slávu druhého chrámu a len od proroka Malachiáša sa dozvieme, že touto slávou bude príchod Mesiáša (Mal 3,1 n.). Ale aj Aggeus hovorí nesporne o mesiášskych časoch. Všetky národy budú sa hrnúť k novému náboženstvu a všetky svoje skvosty obetujú Pánovi. Veď i tak jemu patrí všetko zlato a striebro. Porov. Iz 60,5 – 7,11; Mich 4,1–4 = Iz 2,2–4. Spomína tiež hlavný a prorokmi veľmi často spomínaný rys mesiášskej ríše, pokoj; porov. Iz 2,2–4 = Mich 4,1–4; Iz 9,1 n.; 11,1 n.; Mich 1 – 5. – Keď Izrael vychádzal z Egypta, vtedy Boh otriasol národmi a uzavrel so svojím národom prvú zmluvu, porov. verš 5. Pri príchode mesiášskych čias otrasie národmi znovu a uzavrie so svojím ľudom novú zmluvu.

Ag 2,10-14 - Mäso z obetí bolo posvätné. Izraeliti sú nečistí, preto sú nečisté aj obety, ktoré prinášajú, nemôžu byť preto milé Bohu. "Tam" rozumej na oltári, ktorý Izraeliti postavili hneď po návrate zo zajatia (Ezd 3,3). – V okraji vrchného rúcha nosili Izraeliti veci ako u nás ženy v zástere.

Ag 2,15-19 - Kým nezačali stavať chrám, Pán ich trestal, preto mali aj obilia, aj vína omnoho menej, než čakali. – O úpale pozri 1 Kr 8,37; porov. Am 4,9. – Týmto sa vysvetľuje aj predošlá stať (verš 10–14); obety preto neboli milé Pánovi, lebo sa nechceli chytiť do stavby chrámu. Odteraz však bude ináč.

Ag 2,20-23 - Aby júdsky námestník perzského kráľa Dária nemal obavy pustiť sa do stavby chrámu, Boh ho ubezpečuje, že on zdolá nepriateľov svojho národa, pretože je Zorobábel jeho miláčik. – Pečať mala platnosť podpisu, preto si východný muž dával na ňu veľký pozor. Nosil ju buď na hrdle, uviazanú na šnúrke, alebo si ju dal pripevniť na prsteň, aby sa nemohla dostať do cudzích rúk. Takýto vzácny je aj Zorobábel v Božích očiach. – Zorobábelovho starého otca Jechoniáša Boh zavrhol slovami: "Keby júdsky kráľ Koniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici: strhol by som ťa odtiaľ." (Jer 22,24) Aby si národ nemyslel, že tými slovami celkom zavrhol Dávidov kráľovský dom a zrušil aj mesiášske prisľúbenia, ktoré dal Dávidovi: vyhlasuje, že si Zorobábela vyvolil a že mu je taký vzácny ako pečatný prsteň. Platia teda aj mesiášske proroctvá.