výhody registrácie

Kniha proroka Haggea

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Hag 2, 1-23

1 Siedmeho mesiaca, dvadsiateho a prvého dňa toho mesiaca stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea povediac: 2 Nože povedz Zorobábelovi, synovi Šealtielovmu, vojvodovi Júdovmu, a Jozuovi, synovi Jehocadákovmu, najväčšiemu kňazovi, a ostatku ľudu a riekni: 3 Kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve? A čo jaký ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu jako nič vo vašich očiach? 4 Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí Hospodin, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný, všetok ľud zeme, hovorí Hospodin, a robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin Zástupov, 5 so slovom, ktoré som smluvil s vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom strede; nebojte sa! 6 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. 7 A zatrasiem všetkými národami, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov. 8 Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin Zástupov. 9 Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov. 10 Dvadsiateho a štvrtého dňa, deviateho mesiaca, druhého roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea povediac: 11 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nože sa opýtaj kňazov na zákon a povedz: 12 Keby niekto niesol posviatne mäso v krýdle svojho rúcha a dotknul by sa svojím krýdlom chleba alebo váre alebo vína alebo oleja alebo jekéhokoľvek jedla, či bude sväté? A kňazi odpovedali a riekli: Nie. 13 Vtedy povedal Haggeus: Keby sa niekto nečistý od mŕtveho tela dotknul ktorejkoľvek z týchto vecí, či bude nečisté? A kňazi odpovedali a riekli: Bude nečisté. 14 Na to odpovedal Haggeus a riekol: Tak i tento ľud a tak i tento národ pred mojou tvárou, hovorí Hospodin, a tak i každé dielo ich rúk i to, čo tam obetujú, je nečisté. 15 A tak teraz nože priložte svoje srdce a vidzte od tohoto dňa a vyše, keď ešte nebol priložený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom. 16 Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade dvadsiatich, bolo desať; prišiel ku prešu nabrať päťdesiat z čereňa, a bolo dvadsať. 17 Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. 18 Nože priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od dvadsiateho a štvrtého dňa deviateho mesiaca k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov, priložte svoje srdce! 19 Či je ešte semeno v obilnici? Ale od viniča až po fík a granát a olivový strom nič nedonášalo úrody. Od tohoto dňa požehnám. 20 A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Haggeovi dvadsiateho a štvrtého dňa toho mesiaca povediac: 21 Povedz Zorobábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni: Ja zatrasiem nebom i zemou 22 a prevrátim trón kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a prevrátim voz i tých, ktorí sa vozia na ňom, a sostúpia kone aj ich jazdci, každý skolený mečom svojho brata. 23 Toho dňa, hovorí Hospodin Zástupov, vezmem ťa, Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin Zástupov.

Hag 2, 1-23

Verš 17
Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.
Ag 1:11 - A zavolal som sucho na zem i na vrchy, na zbožie, na vínnu šťavu, na olej i na to, čo vydáva zem, na človeka i na hovädo i na všetku prácu rúk.

Ag 2,1-5 - Ľud bol pri stavbe chrámu zronený. Ešte žili starci, ktorí ako deti videli Šalamúnov chrám a po mesiaci stavby sa presvedčili, že nový ani zďaleka nedosiahne nádheru starého, zrúcaného chrámu.

Ag 2,6-9 - Príchod mesiášskych čias otrasie nebom, zemou i národmi. Vulg tu hovorí o Mesiášovej osobe. Vo verši 7 miesto "prídu skvosty všetkých národov" prekladá: "Príde ten, po ktorom túžili všetky národy". O Spasiteľovej osobe hovorí Aggeus len nepriamo; spomína slávu druhého chrámu a len od proroka Malachiáša sa dozvieme, že touto slávou bude príchod Mesiáša (Mal 3,1 n.). Ale aj Aggeus hovorí nesporne o mesiášskych časoch. Všetky národy budú sa hrnúť k novému náboženstvu a všetky svoje skvosty obetujú Pánovi. Veď i tak jemu patrí všetko zlato a striebro. Porov. Iz 60,5 – 7,11; Mich 4,1–4 = Iz 2,2–4. Spomína tiež hlavný a prorokmi veľmi často spomínaný rys mesiášskej ríše, pokoj; porov. Iz 2,2–4 = Mich 4,1–4; Iz 9,1 n.; 11,1 n.; Mich 1 – 5. – Keď Izrael vychádzal z Egypta, vtedy Boh otriasol národmi a uzavrel so svojím národom prvú zmluvu, porov. verš 5. Pri príchode mesiášskych čias otrasie národmi znovu a uzavrie so svojím ľudom novú zmluvu.

Ag 2,10-14 - Mäso z obetí bolo posvätné. Izraeliti sú nečistí, preto sú nečisté aj obety, ktoré prinášajú, nemôžu byť preto milé Bohu. "Tam" rozumej na oltári, ktorý Izraeliti postavili hneď po návrate zo zajatia (Ezd 3,3). – V okraji vrchného rúcha nosili Izraeliti veci ako u nás ženy v zástere.

Ag 2,15-19 - Kým nezačali stavať chrám, Pán ich trestal, preto mali aj obilia, aj vína omnoho menej, než čakali. – O úpale pozri 1 Kr 8,37; porov. Am 4,9. – Týmto sa vysvetľuje aj predošlá stať (verš 10–14); obety preto neboli milé Pánovi, lebo sa nechceli chytiť do stavby chrámu. Odteraz však bude ináč.

Ag 2,20-23 - Aby júdsky námestník perzského kráľa Dária nemal obavy pustiť sa do stavby chrámu, Boh ho ubezpečuje, že on zdolá nepriateľov svojho národa, pretože je Zorobábel jeho miláčik. – Pečať mala platnosť podpisu, preto si východný muž dával na ňu veľký pozor. Nosil ju buď na hrdle, uviazanú na šnúrke, alebo si ju dal pripevniť na prsteň, aby sa nemohla dostať do cudzích rúk. Takýto vzácny je aj Zorobábel v Božích očiach. – Zorobábelovho starého otca Jechoniáša Boh zavrhol slovami: "Keby júdsky kráľ Koniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici: strhol by som ťa odtiaľ." (Jer 22,24) Aby si národ nemyslel, že tými slovami celkom zavrhol Dávidov kráľovský dom a zrušil aj mesiášske prisľúbenia, ktoré dal Dávidovi: vyhlasuje, že si Zorobábela vyvolil a že mu je taký vzácny ako pečatný prsteň. Platia teda aj mesiášske proroctvá.