výhody registrácie

1. list Tesaloničanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Tes 4, 1-18

1 Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva 4 a každý z vás aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sväto a s úctou, 5 nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 6 V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzí a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili. 7 Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posväteniu. 8 Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha. 9 O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať. 10 A vy sa tak i správate k všetkým bratom po celom Macedónsku. No napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli, 11 a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali; 12 aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo a neboli ste tak od nikoho závislí. 13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. 15 Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. 16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; 17 potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. 18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.

1Tes 4, 1-18

Verš 1
Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete.
Flp 1:27 - Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium.
1Sol 2:12 - napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.

Verš 3
Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva
Rim 12:2 - A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
Ef 5:27 - aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny.
Flp 4:8 - Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné.

Verš 5
nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.
1Kor 15:34 - Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha — na vaše zahanbenie to hovorím.
Ef 4:18 - so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre tvrdosť ich srdca.

Verš 7
Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posväteniu.
Jn 17:19 - A posväcujem sa pre nich, aby aj oni boli posvätení v pravde.
1Kor 1:2 - Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás:

Verš 8
Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.
Lk 10:16 - Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.
1Kor 7:40 - Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Božieho Ducha.

Verš 9
O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.
1Pt 4:8 - Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal.
Jn 4:21 - Ježiš jej odpovedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme.

Verš 11
a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali;
2Sol 3:7 - Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne.
2Sol 3:12 - Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.
Sk 20:34 - Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou.
Ef 4:28 - Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym.

Verš 13
Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.
Lv 19:28 - Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin.
Dt 14:1 - Ste synovia Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho si nerobte zárezy, ani sa nehoľte nad čelom.
2Sam 12:20 - Dávid vstal zo zeme, umyl sa, natrel sa masťou a preobliekol sa. Potom vošiel do Hospodinovho domu a klaňal sa. Nato odišiel domov a pýtal si jesť. Predložili mu pokrm a on jedol.

Verš 15
Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.
1Kor 15:22 - Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení;
1Kor 15:51 - Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení,

Verš 16
Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi;
Mt 24:31 - On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý.
1Kor 15:52 - naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení.
2Sol 1:7 - ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,

1Sol 4,4 - "Nádoba", (gr. skéuos), je obrazný výraz; tu môže znamenať buď telo (porov. 2 Kor 4, 7), a vtedy by šlo o dokonalé ovládanie svojho tela, alebo ženu ako v 1 Pt 3, 7 a v rabínskej terminológii, a potom by to znamenalo, že každý má zaobchádzať s telom svojej manželky s úctou.

1Sol 4,6 - Pavol tu pravdepodobne naráža na cudzoložstvo, ktoré je porušením práv blížneho.

1Sol 4,12 - Výraz "čo sú mimo" označuje nekresťanov.

1Sol 4,13-17 - Pavol odpovedá na problém Solúnčanov v súvise s druhým Kristovým príchodom. Okrem toho bola to aj téma apoštolských kázní. Mysleli si, že mŕtvi pri druhom slávnom Kristovom príchode budú o niečo ukrátení vzhľadom na tých, čo sa ho dočkajú ako živí. Apoštol tu hovorí v množnom čísle a seba zahrňuje medzi tých, čo sa ešte živí dočkajú slávneho Kristovho príchodu. Je to skôr vyjadrenie túžby po tomto príchode, ako to dokazujú aj jeho ostatné eschatologické výpovede (porov. Rim 13, 11 n.; 1 Kor 7, 29–32; 15, 51 n.; 16, 22; 2 Kor 5, 1–4; Flp 4, 5; 2 Tim 4, 6–8). Pavol teda nikdy neučil, že deň slávneho Pánovho príchodu nastane už počas jeho života.

1Sol 4,14 - Niektorí prekladajú: "zhromaždí s ním".

1Sol 4,15 - Pavol toto učí pravdepodobne na základe zvláštneho zjavenia (porov. 1 Kor 15, 51).