výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

1Sol 4, 1-18

1 Murhe phral, sichilian amendar sar trobul te phiren te aven drago le Devleske. Ai me dikhav te keren kodia, numa akana ame mangas tumendar ai rhugisavas tumende ando anav le Kristosko, te keren mai mishto ai mai mishto. 2 Tume zhanen so sichardiam tume ando anav le Kristosko. 3 O Del mangel tume te aven swuntsi, ai te arakhen tume katar le dieli bi vuzhe (kurvia). 4 Trobul swako anda tumende te inkerel pesko stato vuzho ai malado. 5 Ai na te meken tume te avel tume ginduria bi vuzhe, sar le manush kai chi zhanen O Del. 6 Ande kadia diela chi iek manush chi trobul te shubilpe karing pesko phral, vai te amilpe ka so si leske phralesko: ame vunzhe phendiam tumenge, ai phendiam tumenge mishto te arakhen tume, ke O Del xoliavola zurales pel manush kai keren kasavendar dieli bi vuzhe. 7 Ke O Del akhardia ame te na traiisaras ando bi vuzhimos, numa ando vuzhimos. 8 Anda kodia, o manush kai shudel kado sicharimos, chi shudel ieke manushes, numa le Devles, kai del tume O Swunto Duxo. 9 Chi trobul ame te mai ramosaras tumenge pa dragostia, kai trobul te avel tume le phralenge kai zhanen le Devles. Ke tume sichilian korkorho katar O Del sar trobul te aven drazhi iek kavreske 10 Ai zhanas ke kadia keren mashkar sa le phral kai si ande sa e Macedonia. Numa mangas tumendar amare phral te mai but aven drazhi iek kavreske. 11 Ai thon zor te traiin ande pacha, ai len sama katar tumare dieli, ai te keren buchi tumare vastensa te avel tume so trobul tume, sar ame phendiam tumenge te keren, 12 ai kadia aven respektime katar kodola kai chi zhanen le Devles, ai kadia chi trobula te mangen vari so katar le kolaver. 13 Amare phral, ame mangas te zhanen o chachimos pa kodola kai mule (soven), saxke te na aven nekezhime sar le kolaver manush kai nai le chi iek azhukerimos. 14 Ke ame pachas ame ke O Jesus mulo ai pale zhuvindisailo; sakadia pachan ame, ame zhanas ke O Del zhuvindila le Kristosa kodolen kai mule. 15 Ame phenas tumenge kadia sar O Kristo phendia amenge, ame kai avasa inker zhuvinde kana O Kristo avela, ame chi zhasatar mai anglal sar le mule. 16 Ke O Kristo Wo hulela anda rhaio ek tsipimasa, le glasosa le baro angelosko, le tuturazasa le Devleski, ai kodola kai mule ai pachaiepe ando Kristo zhuvindina mai anglal. 17 Porme ame kai traiisa inker pe phuv avasa line opre lensa andel nuvuria, te zhas ka Kristo ando rhaio ai beshas sagda le Kristosa. 18 Pala kodia, raduin iek kavres kadale vorbensa.

1Sol 4, 1-18

Verš 1
Murhe phral, sichilian amendar sar trobul te phiren te aven drago le Devleske. Ai me dikhav te keren kodia, numa akana ame mangas tumendar ai rhugisavas tumende ando anav le Kristosko, te keren mai mishto ai mai mishto.
Flp 1:27 - Numa traiin kadia sar e lashi viasta le Kristoski sikavel, te zhava te dikhav tume vai nichi, sai ashunava ke tume beshen ande Vorba le Devleski ande iek gindo, ai ke maren tume andek than, sa ieke ilesa, pala pachamos kai del e lashi viasta.
1Sol 2:12 - Ame diam tume zor ando pachamos, ai raduisardiam tumare ile, ame mangliam tumendar sa amare ilesa te traiin iek traio kai si drago le Devleske, wo kai akhardia tume te aven ande lesko rhaio ai ande lesko luvudimos.

Verš 3
O Del mangel tume te aven swuntsi, ai te arakhen tume katar le dieli bi vuzhe (kurvia).
Rim 12:2 - Na len tume pala traio kadala lumiako, numa meken le Devles te parhuvel tumen sa vi tumari goji, ai antunchi sai haliarena so O Del mangel - so si malades, so si leske drago, ai so si vorta.
Ef 5:27 - Ke mangel te nakhavel angla peste e khangeri, ande sa pesko shukarimos, ande pesko vuzhimos, ai bi doshako, bi pechetengo, ai chi iek avre doshensa.
Flp 4:8 - Murhe phral, len tume pala dieli kai si lashe ai kai sai luvudis le: ai pe so godi si chacho, ai respektime, vorta, vuzho, drago, kai avel lashe viasti.

Verš 5
Ai na te meken tume te avel tume ginduria bi vuzhe, sar le manush kai chi zhanen O Del.
1Kor 15:34 - Ambolden palpale tumende so si mishto, ai na keren bezex, ke uni chi zhanen le Devles: phenav tumaro lazhav.
Ef 4:18 - ai kai lenpe pala pengi goji intaino, ai lengi goji ando tuniariko la, ai nai le vov si o traio kai del O Del ke chi zhanen kanchi, ai lengo ilo defial zuralo lo.

Verš 7
Ke O Del akhardia ame te na traiisaras ando bi vuzhimos, numa ando vuzhimos.
Jn 17:19 - Ai me korkorho vuzharav man lenge, saxke vi won te aven vuzharde katar o chachimos.
1Kor 1:2 - La khangeriaki le Devleski kai si ande Corinth, kodolenge kai sas swuntsome ando Jesus Kristo, akharde te aven Swuntse, ai sa kodola kai si ande swako than ande vari savo than, phenen o anav amaro Devlesko Jesus Kristo, lengo Del si ai amare Del si.

Verš 8
Anda kodia, o manush kai shudel kado sicharimos, chi shudel ieke manushes, numa le Devles, kai del tume O Swunto Duxo.
Lk 10:16 - O Jesus phendia leske disiplonge, "Kodo kai ashunel tumende, ashunel man; ai kado kai shudel tume, shudel man; ai kado kai shudel man, shudel kodoles kai tradia ma."
1Kor 7:40 - Mai raduime haliarav te beshela sar kai si, sar me gindiv: ai me gindiv ke i me si ma O Duxo le Devlesko.

Verš 9
Chi trobul ame te mai ramosaras tumenge pa dragostia, kai trobul te avel tume le phralenge kai zhanen le Devles. Ke tume sichilian korkorho katar O Del sar trobul te aven drazhi iek kavreske
Lv 19:18 -
Mt 22:39 - Ai o duito si saikfielo: "Te avel tuke drago le manush sode san tu tuke."
Jn 13:34 - Phenav tumenge magdata akana, dav tumen iek nevo zakono, aven drago iek kavreske; sar sanas mange drago, vi tume aven drago iek kavreske.
Jn 15:12 - Eta, murho zakono, aven drazhi iek kavreske, sar sas mange drazhi tumenge. Nai mai bari dragostia de sar te des pesko traio leske vortachenge.
Ef 5:2 - Ai phiren ande dragostia sar O Kristo kai sas les dragostia amenge, diape wo ka Del amenge sar ek podarka ai ek sakrifis ka Del kai kandel shukar ai kai plachal les Devles.
1Pt 4:8 - Numa mai anglal sar sa trobul te aven drazhi zurales iek kavreske, ke e dragostia vusharela but bezexa.
1Jn 3:23 - Ai so mangel amendar, wo mangel te pachas ame ando anav leske Shavesko o Jesus Kristo, ai te avas drazhi iek kavreske, sar manglia amendar O Kristo.
Jn 4:21 - O Jesus phendia lake, "Zhuvlio, o chaso avela, kai chi mai rhugina le Dades chi pe kacha plaiin ai chi ando Jerusalem.

Verš 11
Ai thon zor te traiin ande pacha, ai len sama katar tumare dieli, ai te keren buchi tumare vastensa te avel tume so trobul tume, sar ame phendiam tumenge te keren,
2Sol 3:7 - Tume zhanen mishto sar trobul te keren saxe te len tume pala amende. Ke chi traiisardiam bi malades kana samas tumende.
2Sol 3:12 - Kodole manushenge ame mangas ai phenas kacha diela ando anav le Kristosko, te keren buchi swako dies saxke te avel le so trobul le.
Sk 20:34 - Tume zhanen ke kerdem buchi murhe vastensa, saxke te avel ma so trobul ma ai vi kodolen kai sas mansa.
Ef 4:28 - Kodo kai chorelas te na mai chorel, numa te tholpe te kerel buchi le vastensa, te niril wo pesko traio malades, ai te avel les te sai zhutil le manush kai trobul o zhutimos.

Verš 13
Amare phral, ame mangas te zhanen o chachimos pa kodola kai mule (soven), saxke te na aven nekezhime sar le kolaver manush kai nai le chi iek azhukerimos.
Lv 19:28 -
Dt 14:1 -
2Sam 12:20 -

Verš 15
Ame phenas tumenge kadia sar O Kristo phendia amenge, ame kai avasa inker zhuvinde kana O Kristo avela, ame chi zhasatar mai anglal sar le mule.
1Kor 15:22 - Ai sar savorhe meren ando Adam, savorhe zhuvindina ando Kristo.
1Kor 15:51 - Eta, phenav tumenge iek shodenia, chi meras sa, numa savorhe parhuenas sa.

Verš 16
Ke O Kristo Wo hulela anda rhaio ek tsipimasa, le glasosa le baro angelosko, le tuturazasa le Devleski, ai kodola kai mule ai pachaiepe ando Kristo zhuvindina mai anglal.
Mt 24:31 - E tutaraza bashela zurales, ai tradela peske angelon ai si te chiden leske halome andal shtar barvalia, ai de anda iek gor la lumiako ai le cheresko zhando kaver gor.
1Kor 15:52 - Ande ek tsikon (momento), ai ande dikhimos iakhako, kai palui tuturaza, ke e tuturaza bashela ai le mule zhuvindila, ke chi mai rimonpe ai ame savorhe avasa parhuenasa.
2Sol 1:7 - Ai dela e pacha tumen kai chinuin, ai vi amen. Wo kerela kodia kana O Jesus Kristo avela anda rhaio peske angelonsa kai si le putiera.

1Sol 4,4 - "Nádoba", (gr. skéuos), je obrazný výraz; tu môže znamenať buď telo (porov. 2 Kor 4, 7), a vtedy by šlo o dokonalé ovládanie svojho tela, alebo ženu ako v 1 Pt 3, 7 a v rabínskej terminológii, a potom by to znamenalo, že každý má zaobchádzať s telom svojej manželky s úctou.

1Sol 4,6 - Pavol tu pravdepodobne naráža na cudzoložstvo, ktoré je porušením práv blížneho.

1Sol 4,12 - Výraz "čo sú mimo" označuje nekresťanov.

1Sol 4,13-17 - Pavol odpovedá na problém Solúnčanov v súvise s druhým Kristovým príchodom. Okrem toho bola to aj téma apoštolských kázní. Mysleli si, že mŕtvi pri druhom slávnom Kristovom príchode budú o niečo ukrátení vzhľadom na tých, čo sa ho dočkajú ako živí. Apoštol tu hovorí v množnom čísle a seba zahrňuje medzi tých, čo sa ešte živí dočkajú slávneho Kristovho príchodu. Je to skôr vyjadrenie túžby po tomto príchode, ako to dokazujú aj jeho ostatné eschatologické výpovede (porov. Rim 13, 11 n.; 1 Kor 7, 29–32; 15, 51 n.; 16, 22; 2 Kor 5, 1–4; Flp 4, 5; 2 Tim 4, 6–8). Pavol teda nikdy neučil, že deň slávneho Pánovho príchodu nastane už počas jeho života.

1Sol 4,14 - Niektorí prekladajú: "zhromaždí s ním".

1Sol 4,15 - Pavol toto učí pravdepodobne na základe zvláštneho zjavenia (porov. 1 Kor 15, 51).