výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Sol 5, 1-28

1 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. 4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí, čo spia, spia v noci, a opilci sa v noci opíjajú. 8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. 12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14 Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! 15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte! 17 Bez prestania sa modlite, 18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 19 Ducha neuhášajte, 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 24 Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí. 25 Bratia, modlite sa aj za nás! 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27 Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.

1Sol 5, 1-28

Verš 2
lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
Mt 24:43 - Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.
2Pt 3:10 - Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej.
Zjv 3:3 - Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe.
Zjv 16:15 - Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.

Verš 3
Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.
2Sol 1:9 - Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Verš 4
Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
Ef 5:8 - Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!

Verš 5
Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.
Lk 16:8 - A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
Ef 5:8 - Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!
Rim 13:12 - Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.

Verš 6
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Rim 13:11 - Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili.
Rim 13:13 - Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti,
Ef 5:14 - a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“
Lk 21:36 - Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“
1Kor 15:34 - Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.

Verš 8
My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.
Iz 59:17 - Odial sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave, ako odev obliekol si rúcho pomsty, horlivosťou sa ako plášťom zahalil.
Ef 6:14 - Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

Verš 10
ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.
Rim 14:7 - Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera;
2Kor 5:15 - A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.
Gal 2:20 - Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
1Pt 4:2 - aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli.

Verš 12
Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
Rim 15:27 - Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných.
1Kor 9:11 - Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, je to také veľké, ak u vás žneme hmotné?
1Kor 16:18 - osviežili môjho i vášho ducha. Nuž vážte si takýchto.
Gal 6:6 - Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje.
Flp 2:29 - Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte!
1Tim 5:17 - Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.
Heb 13:7 - Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru.
Heb 13:17 - Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.

Verš 15
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
Prís 20:22 - Nehovor: „Ja sa za zlé vypomstím!“ (Len) dúfaj v Pána a pomôže ti.
Prís 24:29 - Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“
Mt 5:39 - No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.
Rim 12:17 - Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.
1Kor 6:7 - Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?
1Pt 3:9 - Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Verš 16
Ustavične sa radujte!
Mt 5:12 - radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.
Lk 10:20 - No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“
Rim 12:12 - V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Flp 4:4 - Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!

Verš 17
Bez prestania sa modlite,
Lk 18:1 - Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:
Rim 12:12 - V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Kol 4:2 - V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

Verš 18
pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Ef 5:20 - Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista

Verš 19
Ducha neuhášajte,
1Kor 14:30 - Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí.

Verš 21
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Verš 22
Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Flp 4:8 - Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!

Verš 23
Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.
1Kor 1:8 - On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.
Flp 4:9 - Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
1Sol 3:13 - Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.

Verš 24
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
1Kor 1:9 - Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
1Kor 10:13 - Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
2Kor 1:18 - Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“.
2Sol 3:3 - Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

Verš 26
Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom!
Rim 16:16 - Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
2Kor 13:12 - Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Pt 5:14 - Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.