výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Sol 5, 1-28

1 ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי׃ 2 הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃ 3 כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃ 4 אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃ 5 אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃ 6 לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃ 7 כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃ 8 ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃ 9 יען אשר לא יעדנו האלהים לחרון כי אם לנחל את הישועה על ידי אדנינו ישוע המשיח׃ 10 אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃ 11 על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃ 12 והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃ 13 אשר תנהגו בם כבוד עד למעלה באהבה למען פעלתם ויהי שלום ביניכם׃ 14 והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם׃ 15 וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃ 16 היו שמחים בכל עת׃ 17 התמידו בתפלה׃ 18 הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃ 19 את הרוח לא תכבו׃ 20 את הנבואות לא תמאסו׃ 21 בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃ 22 התרחקו מכל הדומה לרע׃ 23 והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃ 24 נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃ 25 אחי התפללו בעדנו׃ 26 שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃ 27 הנני משביעכם באדון שתקרא האגרת הזאת באזני כל האחים הקדשים׃ 28 חסד ישוע המשיח אדנינו עמכם אמן׃

1Sol 5, 1-28

Verš 2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
Mt 24:43 - ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
2Pt 3:10 - בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
Zjv 3:3 - זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Zjv 16:15 - הנני בא כגנב אשרי השקד ושמר את בגדיו למען לא ילך ערם וראו את ערותו׃

Verš 3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
2Sol 1:9 - אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃

Verš 4
אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃
Ef 5:8 - כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃

Verš 5
אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃
Lk 16:8 - וישבח האדון את פקיד העולה על אשר הערים לעשות כי בני העולם הזה ערומים הם בדורם מבני האור׃
Ef 5:8 - כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃
Rim 13:12 - הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור׃

Verš 6
לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
Rim 13:11 - וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃
Rim 13:13 - וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃
Ef 5:14 - על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
Lk 21:36 - לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
1Kor 15:34 - הקיצו במישרים משכרון ואל תחטאו כי יש אנשים אשר אין בהם דעת אלהים לבשתכם אני אמר זאת׃

Verš 8
ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃
Iz 59:17 - וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבשת ויעט כמעיל קנאה׃
Ef 6:14 - עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃

Verš 10
אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃
Rim 14:7 - כי אין איש מאתנו אשר יחיה לנפשו ואין איש אשר ימות לנפשו׃
2Kor 5:15 - ובעד כלם מת למען לא יחיו החיים עוד לנפשם כי אם לאשר מת ויקם בעדם׃
Gal 2:20 - עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃
1Pt 4:2 - למען אשר לא תחיו עוד לתאות בני אדם כי אם לרצון אלהים כל ימי היתכם עוד בבשר׃

Verš 12
והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃
Rim 15:27 - כי הואילו ואף מחיבים הם להם כי אם היה לגוים חלק בדברי הרוח אשר להם הלא עליהם לעזרם גם בדברי הגוף׃
1Kor 9:11 - אם זרענו בכם עניני הרוח הכי דבר גדול הוא אם נקצר מכם עניני הבשר׃
1Kor 16:18 - ויניחו את רוחי ואת רוחכם על כן הכירו אנשים כאלה׃
Gal 6:6 - המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃
Flp 2:29 - על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃
1Tim 5:17 - הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃
Heb 13:7 - זכרו את מנהיגיכם אשר הגידו לכם את דבר האלהים בינו לאחרית דרכם ולכו באמונתם׃
Heb 13:17 - שמעו אל מנהיגיכם והכנעו מפניהם כי שקדים הם על נפשתיכם כעתידים לתת חשבון למען יעשו זאת בשמחה ולא באנחה כי זאת לא להועיל לכם׃

Verš 15
וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
Lv 19:18 - לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Prís 20:22 - אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃
Prís 24:29 - אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו׃
Mt 5:39 - אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃
Rim 12:17 - אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
1Kor 6:7 - הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
1Pt 3:9 - אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃

Verš 16
היו שמחים בכל עת׃
Mt 5:12 - שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃
Lk 10:20 - אך בזאת אל תשמחו כי נכנעים לכם הרוחות כי אם שמחו על אשר נכתבו שמותיכם בשמים׃
Rim 12:12 - שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃
Flp 4:4 - שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃

Verš 17
התמידו בתפלה׃
Lk 18:1 - וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃
Rim 12:12 - שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃
Kol 4:2 - התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃

Verš 18
הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
Ef 5:20 - והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

Verš 19
את הרוח לא תכבו׃
1Kor 14:30 - וכי נגלה חזון לאחר הישב שם אז ידם הראשון׃

Verš 21
בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃
1Jn 4:1 - אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃

Verš 22
התרחקו מכל הדומה לרע׃
Flp 4:8 - ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃

Verš 23
והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃
1Kor 1:8 - אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח׃
Flp 4:9 - אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃
1Sol 3:13 - ויכונן את לבבכם להיות תמים בקדשה לפני אלהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדנינו עם כל קדשיו׃

Verš 24
נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃
1Kor 1:9 - נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו׃
1Kor 10:13 - עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
2Kor 1:18 - אכן נאמן האלהים כי דברנו אליכם לא היה הן ולא׃
2Sol 3:3 - אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

Verš 26
שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃
Rim 16:16 - שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃
1Kor 16:20 - האחים כלם שאלים לשלומכם שאלו לשלום איש את רעהו בנשקה הקדושה׃
2Kor 13:12 - ]31-21[ שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה הקדושים כלם שאלים לשלומכם׃
1Pt 5:14 - שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקת אהבה שלום לכלכם אשר במשיח ישוע אמן׃

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.