výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Sol 5, 1-28

1 Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel. 3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket. 5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 7 Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 8 Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10 A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk õ vele. 11 Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. 12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és elõljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 13 És az õ munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. 14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívûeket, gyámolítsátok az erõteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek. 17 Szüntelen imádkozzatok. 18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 19 A Lelket meg ne oltsátok. 20 A prófétálást meg ne vessétek, 21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! 22 Mindentõl, a mi gonosznak látszik, õrizkedjetek! 23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestõl; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24 Hû az, a ki elhivott titeket és õ meg is cselekszi [azt.] 25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. 26 Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. 27 Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi elõtt. 28 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.

1Sol 5, 1-28

Verš 2
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel.
Mt 24:43 - Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jõ el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
2Pt 3:10 - Az Úr napja pedig úgy jõ majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévõ dolgok is megégnek.
Zjv 3:3 - Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.
Zjv 16:15 - (Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és õrzi az õ ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az õ rútságát.)

Verš 3
Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.
2Sol 1:9 - A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az õ hatalmának dicsõségétõl,

Verš 4
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.
Ef 5:8 - Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.

Verš 5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
Lk 16:8 - És dícséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.
Ef 5:8 - Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
Rim 13:12 - Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

Verš 6
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
Rim 13:11 - Ezt pedig cselekedjétek, tudván az idõt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívõkké lettünk.
Rim 13:13 - Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben:
Ef 5:14 - Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.
Lk 21:36 - Vigyázzatok azért minden idõben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia elõtt!
1Kor 15:34 - Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.

Verš 8
Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
Iz 59:17 - És felölté az igazságot, mint pánczélt, és a szabadítás sisakja van fején; felölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vevé magát körül, mint egy palásttal.
Ef 6:14 - Álljatok hát elõ, körül övezvén derekatokat igazlelkûséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,

Verš 10
A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk õ vele.
Rim 14:7 - Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
2Kor 5:15 - Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.
Gal 2:20 - Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.
1Pt 4:2 - Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevõ idõt.

Verš 12
Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és elõljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
Rim 15:27 - Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben.
1Kor 9:11 - Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog- é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?
1Kor 16:18 - Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket.
Gal 6:6 - A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.
Flp 2:29 - Fogadjátok azért õt az Úrban teljes örömmel; és az ilyeneket megbecsüljétek:
1Tim 5:17 - A jól forgolódó presbiterek kettõs tisztességre méltattassanak, fõképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak.
Heb 13:7 - Emlékezzetek meg a ti elõljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az õ életök végére, kövessétek hitöket.
Heb 13:17 - Engedelmeskedjetek elõljáróitoknak és fogadjatok szót, mert õk vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.

Verš 15
Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
Lv 19:18 - Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
Prís 20:22 - Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!
Prís 24:29 - Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én velem, úgy cselekszem õ vele; megfizetek az embernek az õ cselekedete szerint.
Mt 5:39 - Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orczádat is.
Rim 12:17 - Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember elõtt.
1Kor 6:7 - Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tûritek inkább a kárt?
1Pt 3:9 - Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sõt ellenkezõleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,

Verš 16
Mindenkor örüljetek.
Mt 5:12 - Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bõséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik elõttetek voltak.
Lk 10:20 - De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.
Rim 12:12 - A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak;
Flp 4:4 - Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

Verš 17
Szüntelen imádkozzatok.
Lk 18:1 - Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
Rim 12:12 - A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak;
Kol 4:2 - Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;

Verš 18
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
Ef 5:20 - Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

Verš 19
A Lelket meg ne oltsátok.
1Kor 14:30 - De ha egy másik ott ülõ vesz kijelentést, az elsõ hallgasson.

Verš 21
Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
1Jn 4:1 - Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentõl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

Verš 22
Mindentõl, a mi gonosznak látszik, õrizkedjetek!
Flp 4:8 - Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekrõl gondolkodjatok.

Verš 23
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestõl; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
1Kor 1:8 - A ki meg is erõsít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
Flp 4:9 - A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tõlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
1Sol 3:13 - Hogy erõsekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk elõtt, a mikor eljõ a mi Urunk Jézus Krisztus minden õ szenteivel egyetemben.

Verš 24
Hû az, a ki elhivott titeket és õ meg is cselekszi [azt.]
1Kor 1:9 - Hû az Isten, ki elhívott titeket az õ Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,
1Kor 10:13 - Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hû az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sõt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
2Kor 1:18 - De hû az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem.
2Sol 3:3 - De hû az Úr, a ki megerõsít titeket és megõriz a gonosztól.

Verš 26
Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
Rim 16:16 - Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.
1Kor 16:20 - Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal.
2Kor 13:12 - Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan.
1Pt 5:14 - Köszöntsétek egymást szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, a kik Krisztusban vagytok.

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.