výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Pt 5, 1-14

1 Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne. 3 Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, 4 a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 5 Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7 Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 11 Jemu moc naveky vekov. Amen. 12 Po Silvánovi, vašom - ako verím - vernom bratovi, len nakrátko som vám napísal, aby som vás napomenul a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia; v nej zotrvajte! 13 Pozdravujú vás: spolu s vami vyvolený cirkevný zbor v Babylone a môj syn Marek. 14 Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. [Amen.]

1Pt 5, 1-14

Verš 2
Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne.
Sk 20:28 - Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.
1Tim 3:3 - nie pijan, nie bitkár [ani nie žiadostivý nečistého zisku], ale mierny, nehašterivý a nie lakomý.
Tít 1:7 - Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý,

Verš 3
Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu,
2Kor 1:24 - Niežeby sme panovali nad vašou vierou, ale sme spolupracovníci vašej radosti; veď vierou stojíte.
Flp 3:17 - Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás.
1Tim 4:12 - Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske [v duchu], vo viere a v mravnej čistote.
Tít 2:7 - Dávaj (im) seba za vzor dobrých skutkov; v učení dokazuj neporušenosť a dôstojnosť,

Verš 4
a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
Iz 40:11 - Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie.
Ez 34:23 - Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom.
Jn 10:11 - Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.
Heb 13:20 - Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša,
1Pt 2:25 - Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!
1Kor 9:25 - A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
2Tim 4:8 - Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.
Jak 1:12 - Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.
1Pt 1:4 - k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám,

Verš 5
Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
Rim 12:10 - Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti,
Flp 2:3 - nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba,
Prís 3:34 - Posmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Verš 6
Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.
Jób 22:29 - Lebo Boh ponižuje pyšného; ale pomáha človeku pokorného pohľadu;
Prís 29:23 - Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť.
Mt 23:12 - Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.

Verš 7
Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.
Ž 55:22 - Jeho ústa sú hladšie ako maslo, no srdce jeho samý boj; jeho slová sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?
Lk 12:22 - Nato povedal učeníkom: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete;
Flp 4:6 - O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.
1Tim 6:8 - Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme.
1Kor 9:9 - Veď je napísané v Mojžišovom zákone: Nezaviažeš volovi hubu, keď mláti! Či sa Boh stará (len) o voly?
Heb 13:5 - Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;

Verš 8
Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral;
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.
1Pt 1:13 - Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista.
1Pt 4:7 - Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.
Jób 1:7 - Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal Hospodinovi: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej.
Lk 22:31 - [Tu povedal Pán]: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu;

Verš 9
vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete!
Ef 4:27 - Nedávajte miesto diablovi.
Jak 4:7 - Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás.

Verš 10
Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!
Heb 10:37 - Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať.
1Pt 1:6 - Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania,

Verš 14
Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. [Amen.]
Rim 16:16 - Pozdravujte sa svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom!
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Sol 5:26 - Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).