výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Pt 5, 1-14

1 Tedy starších medzi vami prosím spolustarší a svedok utrpení Kristových, ktorým som aj účastníkom slávy, ktorá sa má zjaviť; 2 paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne, 3 ani nie ako panujúci nad dedičstvom Pánovým, ale súc príkladom stádu. 4 A keď sa ukáže Arcipastier, odnesiete si neuvädnuteľnú korunu slávy. 5 Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Bôh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. 7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. 8 Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, 9 ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. 10 Ale Bôh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, on sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ. 11 Jemu sláva i sila na veky vekov. Ameň. 12 Po Silvánovi, vám vernom bratovi, jako myslím, som vám krátko napísal napomínajúc a dosvedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku ktorej ste prišli a v ktorej stojíte. 13 Pozdravuje vás spoluvyvolená cirkev v Babylone aj Marek, môj syn. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu Ježišovi. Ameň.

1Pt 5, 1-14

Verš 2
paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne,
Sk 20:28 - A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.
1Tim 3:3 - nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz,
Tít 1:7 - Lebo biskup, dozorca sboru, musí byť bezúhonný, jako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku,

Verš 3
ani nie ako panujúci nad dedičstvom Pánovým, ale súc príkladom stádu.
2Kor 1:24 - Nie že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolupracovníkmi na vašej radosti, lebo vierou stojíte.
Flp 3:17 - Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorý tak chodia, ako máte príklad na nás.
1Tim 4:12 - Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote.
Tít 2:7 - a pri tom sám seba vo všetkom dávaj za príklad dobrých skutkov, v učení neporušenosť, zbožnú vážnosť,

Verš 4
A keď sa ukáže Arcipastier, odnesiete si neuvädnuteľnú korunu slávy.
Iz 40:11 - Jako pastier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne povedie.
Ez 34:23 - A postavím nad nimi jedného pastiera, a bude ich pásť, svojho služobníka Dávida, ten ich bude pásť a ten im bude pastierom.
Jn 10:11 - Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce.
Heb 13:20 - A Bôh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej smluvy, nášho Pána Ježiša,
1Pt 2:25 - Lebo ste boli jako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi svojich duší.
1Kor 9:25 - A každý, kto zápasí, zdŕža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú.
2Tim 4:8 - Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod.
Jak 1:12 - Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.
1Pt 1:4 - cieľom dedičstva, neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvädnuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás,

Verš 5
Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Bôh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.
Rim 12:10 - V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci,
Flp 2:3 - nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba
Prís 3:34 - Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť.
Jak 4:6 - Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Verš 6
Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom.
Jób 22:29 - A keby viedly dolu do pokory, povieš: Bude povýšenie. A toho, kto je ponížených očí, zachráni.
Prís 29:23 - Pýcha človeka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy.
Mt 23:12 - A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:10 - Ponížte sa pred tvárou Pánovou, a povýši vás.

Verš 7
Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.
Ž 55:22 - Hladká bola smotana jeho úst, a jeho srdce bolo hotové k útoku; slová boly jemnejšie nad olej, a v skutku boly jako vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev?
Lk 12:22 - A povedal svojim učeníkom: Preto vám hovorím: nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete.
Flp 4:6 - O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.
1Tim 6:8 - Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme.
1Kor 9:9 - Lebo v zákone Mojžišovom je napísané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Bôh stará o voly?
Heb 13:5 - Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakomstva, a majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa neopustím,

Verš 8
Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,
1Sol 5:6 - A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.
1Pt 1:13 - Preto opášte si bedrá svojej mysle a súc triezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
1Pt 4:7 - A všetkému sa priblížil koniec.
Jób 1:7 - A Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a prechádzal som sa po nej.
Lk 22:31 - A Pán povedal: Šimone, Šimone, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu;

Verš 9
ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia.
Ef 4:27 - ani nedávajte miesta diablovi.
Jak 4:7 - Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás.

Verš 10
Ale Bôh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, on sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ.
Heb 10:37 - Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prijsť, prijde a nebude meškať.
1Pt 1:6 - v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v rozličných pokušeniach,

Verš 14
Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu Ježišovi. Ameň.
Rim 16:16 - Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky sbory Kristove.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Sol 5:26 - Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).