výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Pt 4, 1-19

1 Keď tedy Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou; lebo ten kto trpel na tele, prestal od hriechu, 2 aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. 3 Lebo dosť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť pohanov, keď sme chodili v nestudatostiach, v zlých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzdnom modlárstve. 4 A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak prostopašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa, 5 ktorí vydajú počet tomu, ktorý je hotový súdiť živých i mŕtvych. 6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. 7 A všetkému sa priblížil koniec. 8 Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. 9 Pohostinní jeden naproti druhému bez reptania. 10 Každý, jako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej. 11 Ak niekto hovorí - jako slová Božie; ak niekto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všetkom oslavovaný skrze Ježiša Krista, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň. 12 Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. 13 Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. 14 Ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. 15 Lebo nech nikto z vás netrpí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí! 16 Ale ak trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tej čiastke. 17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho?! 18 A jestli aj spravedlivý sotva býva zachránený, bezbožník a hriešnik kde sa ukáže? 19 Takže aj tí, ktorí trpia podľa vôle Božej, nech ako vernému Stvoriteľovi v činení dobrého porúčajú svoje duše.

1Pt 4, 1-19

Verš 1
Keď tedy Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou; lebo ten kto trpel na tele, prestal od hriechu,
Heb 12:1 - Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod
Rim 6:7 - Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu.

Verš 2
aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele.
Rim 14:7 - Lebo nikto z nás nežije sám sebe, a nikto sám sebe nezomiera.
2Kor 5:15 - ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych.
Gal 2:20 - S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.
Ef 4:24 - a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svätosti pravdy.
1Sol 5:10 - ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.
Heb 9:14 - o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu.

Verš 3
Lebo dosť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť pohanov, keď sme chodili v nestudatostiach, v zlých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzdnom modlárstve.
Ef 4:17 - To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle,

Verš 6
Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.
Jn 5:25 - Ameň, ameň vám hovorím, že prijde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť.
1Pt 3:19 - (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári,

Verš 7
A všetkému sa priblížil koniec.
1Jn 2:18 - Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že prijde antikrist, i teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina.
Lk 21:34 - A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň.

Verš 8
Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
Prís 10:12 - Nenávisť vzbudzuje sváry, ale láska prikrýva všetky prestúpenia.

Verš 9
Pohostinní jeden naproti druhému bez reptania.
Rim 12:13 - v potrebách svätých sa sdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anjelov.
Flp 2:14 - Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania,

Verš 10
Každý, jako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.
Prís 3:28 - Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba!
Rim 12:6 - A majúc rozdielne dary, podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je v úmere s vierou;
2Kor 8:11 - Ale teraz i to učiniť vykonajte, aby, jako bola ochota chcieť, bola tak i vykonať z toho, čo máte.

Verš 11
Ak niekto hovorí - jako slová Božie; ak niekto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všetkom oslavovaný skrze Ježiša Krista, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň.
Jer 23:22 - Ale keby boli stáli v mojej rade, boli by hlásali môjmu ľudu moje slová a boli by ich odvracali od ich zlej cesty a od nešľachetnosti ich skutkov.

Verš 12
Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec.
Jer 48:10 - Zlorečený ten, kto koná dielo Hospodinovo nedbalo, a zlorečený ten, kto zdržuje svoj meč od krvi.
1Kor 3:13 - jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi.
1Jn 1:7 - ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.

Verš 14
Ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú.
Mt 5:10 - Blahoslavení prenasledovaní pre spravedlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
1Pt 2:20 - Lebo veď aká je to sláva, čo hoci i pohlavky trpíte, ak hrešíte?! Ale ak dobre robíte a tak bez viny trpiac znášate, to je milosť u Boha.
1Pt 3:14 - Ale keby ste aj trpeli pre spravedlivosť, blahoslavení ste. A ich bázne sa nebojte ani sa neznepokojujte,

Verš 17
Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho?!
Jer 25:29 - Lebo hľa, v meste, nad ktorým bolo vzývané moje meno, začnem konať zlé, a čo vy by ste mali byť bez trestu?! Nebudete bez trestu! Ale zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme, hovorí Hospodin Zástupov.
Lk 23:31 - Lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom.
Lk 10:12 - Ale hovorím vám, že Sodomänom bude znesiteľnejšie toho dňa ako tomu mestu.

Verš 18
A jestli aj spravedlivý sotva býva zachránený, bezbožník a hriešnik kde sa ukáže?
Prís 11:31 - Hľa, spravedlivému býva odplatené na zemi, a pravdaže bezbožnému a hriešnikovi!

1Pt 4,1 - Kto telesne trpel za svoju vieru a za svoje mravné presvedčenie, ten dokázal, že vie víťaziť nad hriechom, a je obyčajne dobre ozbrojený proti hriechu a pokušeniam, takže už nežije ľudským žiadostivostiam, ale Bohu.

1Pt 4,6 - O tomto evanjeliu zvestovanom mŕtvym porov. 3, 9.

1Pt 4,8 - Prís 10, 12; Jak 5, 20.

1Pt 4,16 - Meno "kresťan" (Kristov učeník, nasledovník), začalo sa používať v Antiochii Seleukovej (Sk 11, 26). Pravdepodobne ho vymysleli pohania. Čoskoro sa stalo všeobecne rozšíreným názvom pre tých, čo uverili v Krista.

1Pt 4,18 - Prís 11, 31.