výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Pt 5, 1-14

1 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3 ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. 4 Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. 5 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'. 6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 7 Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. 8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil. 9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. 10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 12 Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte. 13 Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn. 14 Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.

1Pt 5, 1-14

Verš 2
Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,
Sk 20:28 - Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
1Tim 3:3 - ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
Tít 1:7 - Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý.

Verš 3
ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.
2Kor 1:24 - Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti - ve víře přece stojíte!
Flp 3:17 - Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
1Tim 4:12 - Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Tít 2:7 - a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné,

Verš 4
Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
Iz 40:11 - Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede."
Ez 34:23 - Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem.
Jn 10:11 - Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Heb 13:20 - A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše,
1Pt 2:25 - 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
1Kor 9:25 - Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.
2Tim 4:8 - Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
Jak 1:12 - Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
1Pt 1:4 - Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích

Verš 5
Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.
Rim 12:10 - Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Flp 2:3 - v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;
Prís 3:34 - Vysmívá se posměvačům, pokorným však dává milost.
Jak 4:6 - Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.'

Verš 6
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
Jób 22:29 - Až budou jiní poníženi, řekneš: »Ó pýcho!« Bůh zachrání ty, kdo klopí oči.
Prís 29:23 - Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy.
Mt 23:12 - Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Lk 14:11 - Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Jak 4:10 - Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Verš 7
Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
Ž 55:22 - Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.
Mt 6:25 - Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Lk 12:22 - Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Flp 4:6 - Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
1Tim 6:8 - Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
1Kor 9:9 - V Mojžíšově zákoně je přece psáno: 'Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí'. Má tu Bůh na mysli dobytek?
Heb 13:5 - Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Verš 8
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
1Pt 1:13 - Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
1Pt 4:7 - Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
Jób 1:7 - Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem."
Lk 22:31 - "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.

Verš 9
Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
Ef 4:27 - a nedopřejte místa ďáblu.
Jak 4:7 - Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Verš 10
A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Heb 10:37 - Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
1Pt 1:6 - Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,

Verš 14
Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.
Rim 16:16 - Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
2Kor 13:12 - Pozdravují vás všichni bratří.
1Sol 5:26 - Pozdravte všecky bratry svatým políbením.

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).