výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Pt 4, 1-19

1 Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. 2 Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. 3 Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. 4 Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 5 Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 6 Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni. 7 Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. 8 Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. 9 Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! 10 Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 12 Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, 13 ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. 14 Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. 15 Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. 16 Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. 17 Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? 18 'Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?' 19 A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.

1Pt 4, 1-19

Verš 1
Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem.
Heb 12:1 - Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
Rim 6:7 - Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.

Verš 2
Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží.
Rim 14:7 - Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
2Kor 5:15 - a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.
Gal 2:20 - nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Ef 4:24 - oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
1Sol 5:10 - On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.
Heb 9:14 - čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

Verš 3
Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství.
Ef 4:17 - To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.

Verš 6
Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.
Jn 5:25 - Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
1Pt 3:19 - Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,

Verš 7
Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
1Jn 2:18 - Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.
Lk 21:34 - Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.

Verš 8
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
Prís 10:12 - Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

Verš 9
Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to!
Rim 12:13 - Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
Heb 13:2 - s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
Flp 2:14 - Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

Verš 10
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
Prís 3:28 - Neříkej svému bližnímu: "Jdi a přijď zase a dám ti to zítra", když to máš s sebou.
Rim 12:6 - Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
2Kor 8:11 - Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má;

Verš 11
Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.
Jer 23:22 - Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků.

Verš 12
Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
Jer 48:10 - Proklet buď, kdo koná Hospodinovo dílo nespolehlivě! Proklet buď, kdo odpírá jeho meči krev!"
1Kor 3:13 - dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.
1Jn 1:7 - Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

Verš 14
Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
Mt 5:10 - Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
1Pt 2:20 - Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem.
1Pt 3:14 - Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá

Verš 17
Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
Jer 25:29 - Hle, v městě, které se nazývá mým jménem, již začínám ono zlo, a vy byste zůstali bez trestu? Nezůstanete bez trestu, neboť povolám meč na všechny obyvatele země, je výrok Hospodina zástupů."
Lk 23:31 - Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?"
Lk 10:12 - Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji, než tomu městu.

Verš 18
'Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?'
Prís 11:31 - Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník.

1Pt 4,1 - Kto telesne trpel za svoju vieru a za svoje mravné presvedčenie, ten dokázal, že vie víťaziť nad hriechom, a je obyčajne dobre ozbrojený proti hriechu a pokušeniam, takže už nežije ľudským žiadostivostiam, ale Bohu.

1Pt 4,6 - O tomto evanjeliu zvestovanom mŕtvym porov. 3, 9.

1Pt 4,8 - Prís 10, 12; Jak 5, 20.

1Pt 4,16 - Meno "kresťan" (Kristov učeník, nasledovník), začalo sa používať v Antiochii Seleukovej (Sk 11, 26). Pravdepodobne ho vymysleli pohania. Čoskoro sa stalo všeobecne rozšíreným názvom pre tých, čo uverili v Krista.

1Pt 4,18 - Prís 11, 31.