výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Pt 5, 1-14

1 Starších, kteříž mezi vámi jsou, prosím já spolustarší, a svědek Kristových utrpení, a budoucí, kteráž zjevena bude, slávy účastník: 2 Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně, 3 Ani jako panujíce nad dědictvím Páně, ale jako příkladem jsouce stádu. 4 A když se ukáže kníže pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu slávy. 5 Podobně i mládenci, buďte poddáni starším. A všickni poddanost jedni druhým ukazujte, pokorou vnitř se ozdobte. Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. 6 Pokořtež se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým, 7 Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás. 8 Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. 9 Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují. 10 Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni i upevni. 11 Jemuž sláva a císařství na věky věků. Amen. 12 Po Silvánovi, vám věrném bratru, tak za to mám, že jsem psal vám krátce, napomínaje a osvědčuje, že tato jest pravá milost Boží, v kteréž stojíte. 13 Pozdravuje vás ta církev, kteráž jest v Babyloně, účastnice vyvolení vašeho, a Marek syn můj. 14 Pozdravtež jedni druhých v políbení laskavém. Pokoj vám všechněm, kteříž jste v Kristu Ježíši. Amen.

1Pt 5, 1-14

Verš 2
Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně,
Sk 20:28 - Buďtež tedy sebe pilni i všeho stáda, v němžto Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl svou vlastní krví.
1Tim 3:3 - Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,
Tít 1:7 - Neboť biskup má býti bez úhony, jako Boží šafář, ne svémyslný, ne hněvivý, ne pijan vína, ne bijce, ne žádostivý mrzkého zisku,

Verš 3
Ani jako panujíce nad dědictvím Páně, ale jako příkladem jsouce stádu.
2Kor 1:24 - Ne jako bychom panovali nad věrou vaší, ale pomocníci jsme radosti vaší; nebo věrou stojíte.
Flp 3:17 - Spolunásledovníci moji buďte, bratří, a šetřte těch, kteříž tak chodí, jakož máte příklad na nás.
1Tim 4:12 - Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.
Tít 2:7 - Ve všech věcech sebe samého vydávaje za příklad dobrých skutků, a zachovávaje v učení celost, vážnost,

Verš 4
A když se ukáže kníže pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu slávy.
Iz 40:11 - Jako pastýř stádo své pásti bude, do náručí svého shromáždí jehňátka, a v klíně svém je ponese, březí pak poznenáhlu povede.
Ez 34:23 - A vzbudím nad nimi pastýře jednoho, kterýž je pásti bude, služebníka svého Davida. Tenť je pásti bude, a ten bude jejich pastýřem.
Jn 10:11 - Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.
Heb 13:20 - Bůh pak pokoje, kterýž toho velikého pro krev smlouvy věčné Pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše,
1Pt 2:25 - Nebo jste byli jako ovce bloudící, ale již nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší vašich.
1Kor 9:25 - A všeliký, kdož bojuje, ve všem jest zdrželivý. A oni zajisté, aby porušitelnou korunu vzali, jsou zdrželiví, ale my neporušitelnou.
2Tim 4:8 - Již za tím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž milují příští jeho.
Jak 1:12 - Ale blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, jenž ho milují.
1Pt 1:4 - K dědictví neporušitelnému a neposkvrněnému a neuvadlému, kteréž se chová v nebesích, nám,

Verš 5
Podobně i mládenci, buďte poddáni starším. A všickni poddanost jedni druhým ukazujte, pokorou vnitř se ozdobte. Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost.
Rim 12:10 - Láskou bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, uctivostí se vespolek předcházejte,
Flp 2:3 - Nic nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce.
Prís 3:34 - Poněvadž posměvačům on se posmívá, pokorným pak dává milost.
Jak 4:6 - Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí: Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.

Verš 6
Pokořtež se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým,
Jób 22:29 - Když jiní sníženi budou, tedy díš: Jáť jsem povýšen. Nebo toho, kdož jest očí ponížených, Bůh spasena učiní.
Prís 29:23 - Pýcha člověka snižuje jej, ale chudý duchem dosahuje slávy.
Mt 23:12 - Nebo kdož by se sám povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil, bude povýšen.
Lk 14:11 - Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen.
Jak 4:10 - Ponižte se před obličejem Páně, a povýšíť vás.

Verš 7
Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás.
Ž 55:22 - Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejší nad olej řeči jeho, a však byly jako mečové.
Mt 6:25 - Protož pravím vám: Nepečujte o život váš, co byste jedli a co pili, ani o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv?
Lk 12:22 - Řekl pak učedlníkům svým: Protož pravím vám: Nebuďtež pečliví o život svůj, co byste jedli, ani o tělo, čím byste se odívali.
Flp 4:6 - O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.
1Tim 6:8 - Ale majíce pokrm a oděv, na tom přestaneme.
1Kor 9:9 - Nebo v Zákoně Mojžíšově psáno jest: Nezavížeš úst volu mlátícímu. I zdali Bůh tak o voly pečuje?
Heb 13:5 - Obcování vaše budiž bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. Onť zajisté řekl: Nikoli nenechám tebe tak, aniž tě opustím;

Verš 8
Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.
1Sol 5:6 - Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.
1Pt 1:13 - Protož přepášíce bedra mysli vaší, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista,
1Pt 4:7 - Všemuť se pak přibližuje konec.
Jób 1:7 - Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji.
Lk 22:31 - I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici.

Verš 9
Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují.
Ef 4:27 - Nedávejte místa ďáblu.
Jak 4:7 - Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás.

Verš 10
Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni i upevni.
Heb 10:37 - Nebo ještě velmi, velmi maličko, a aj, ten, kterýž přijíti má, přijde, a nebudeť meškati.
1Pt 1:6 - V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,

Verš 14
Pozdravtež jedni druhých v políbení laskavém. Pokoj vám všechněm, kteříž jste v Kristu Ježíši. Amen.
Rim 16:16 - Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém. Pozdravujíť vás církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém.
2Kor 13:12 - Pozdravtež jedni druhých políbením svatým. Pozdravují vás všickni svatí.
1Sol 5:26 - Pozdravte všech bratří v políbením svatém.

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).