výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Pt 5, 1-14

1 את הזקנים אשר בקרבכם אזהיר אנכי עמיתם הזקן ועד ענויי המשיח וגם חבר לכבוד העתיד להגלות׃ 2 רעו את עדר האלהים אשר בידכם והשגיחו עליהם לא באנס כי אם בנדבה אף לא עקב בצע כי אם בנפש חפצה׃ 3 גם לא כמתעמרים בנחלת יהוה כי אם בהיותכם מופת לצאן׃ 4 והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃ 5 וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃ 6 השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃ 7 השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃ 8 התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃ 9 ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃ 10 ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃ 11 לו הכבוד והעז לעולמי עולמים אמן׃ 12 ביד סלונוס האח הנאמן לכם כאשר אחשב כתבתי אליכם בדברים מעטים להזהיר אתכם ולהעיד כי חסד האלהים הזה אשר עמדתם בו אמת הוא׃ 13 חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃ 14 שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקת אהבה שלום לכלכם אשר במשיח ישוע אמן׃

1Pt 5, 1-14

Verš 2
רעו את עדר האלהים אשר בידכם והשגיחו עליהם לא באנס כי אם בנדבה אף לא עקב בצע כי אם בנפש חפצה׃
Sk 20:28 - לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃
1Tim 3:3 - כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃
Tít 1:7 - כי פקיד העדה צריך להיות איש תם כסכן לאלהים לא עמד על דעתו ולא רגזן ולא אהב יין ולא בעל אגרף ולא נטה אחרי הבצע׃

Verš 3
גם לא כמתעמרים בנחלת יהוה כי אם בהיותכם מופת לצאן׃
2Kor 1:24 - לא שנמשל באמונתכם כי אם עזרים אנחנו לשמחתכם כי באמונה עמדתם׃
Flp 3:17 - אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
1Tim 4:12 - אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃
Tít 2:7 - ובכל דבר היה אתה למופת במעשים טובים בהוראה צרופה ונהדרה׃

Verš 4
והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃
Iz 40:11 - כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃
Ez 34:23 - והקמתי עליהם רעה אחד ורעה אתהן את עבדי דויד הוא ירעה אתם והוא יהיה להן לרעה׃
Jn 10:11 - אנכי הוא הרעה הטוב הרעה הטוב יתן את נפשו בעד צאנו׃
Heb 13:20 - ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו׃
1Pt 2:25 - אשר בחברתו נרפא לכם כי הייתם כצאן אבדות ועתה שבתם אל הרעה פקיד נפשתיכם׃
1Kor 9:25 - וכל העמד להאבק ינזר מכל דבר המה לקחת כתר נפסד ואנחנו לקחת כתר אשר איננו נפסד׃
2Tim 4:8 - ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃
Jak 1:12 - אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃
1Pt 1:4 - לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃

Verš 5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Rim 12:10 - באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃
Flp 2:3 - ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
Prís 3:34 - אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃
Jak 4:6 - וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

Verš 6
השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃
Jób 22:29 - כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃
Prís 29:23 - גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
Mt 23:12 - כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Lk 14:11 - כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Jak 4:10 - הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃

Verš 7
השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃
Ž 55:22 - השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
Mt 6:25 - על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
Lk 12:22 - ויאמר אל תלמידיו לכן אני אמר לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו׃
Flp 4:6 - אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃
1Tim 6:8 - ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃
1Kor 9:9 - כי כתוב בתורת משה לא תחסם שור בדישו הלשורים הושש האלהים׃
Heb 13:5 - רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

Verš 8
התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃
1Sol 5:6 - לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
1Pt 1:13 - לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃
1Pt 4:7 - הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
Jób 1:7 - ויאמר יהוה אל השטן מאין תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה׃
Lk 22:31 - ויאמר האדון שמעון שמעון הנה תבע אתכם השטן לזרותכם כחטים׃

Verš 9
ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃
Ef 4:27 - גם לא תתנו מקום לשטן׃
Jak 4:7 - לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

Verš 10
ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃
Heb 10:37 - כי עוד מעט רגע והבא יבא לא יאחר׃
1Pt 1:6 - אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃

Verš 14
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקת אהבה שלום לכלכם אשר במשיח ישוע אמן׃
Rim 16:16 - שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃
1Kor 16:20 - האחים כלם שאלים לשלומכם שאלו לשלום איש את רעהו בנשקה הקדושה׃
2Kor 13:12 - ]31-21[ שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה הקדושים כלם שאלים לשלומכם׃
1Sol 5:26 - שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).