výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Pt 4, 1-19

1 Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás na těle, i vy také týmž myšlením odíni buďte, totiž že ten, kdož na těle trpěl, přestal od hříchu, 2 K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po všecken čas, což ho ještě zůstává. 3 Dostiť jest zajisté nám na tom přeběhlém času života našeho, v němž jsme vůli těla podle obyčeje pohanů páchali, chodivše v nestydatých chlipnostech, v žádostech, v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství a v ohyzdném modlosloužení. 4 A protož když se k nim nepřipojujete v takovém jejich vydávání se v rozpustilosti, zdá se jim to cosi nového býti, a rouhají se tomu. 5 Tiť vydadí počet tomu, kterýž hotov jest souditi živé i mrtvé. 6 Proto jest zajisté i mrtvým kázáno evangelium, aby souzeni byli podle lidí, to jest z strany těla, ale živi byli podle Boha duchem. 7 Všemuť se pak přibližuje konec. 8 A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů. 9 Buďte vespolek přívětiví k hostem, bez reptání. 10 Jeden každý jakž vzal od Boha dar, tak vespolek tím sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné milosti Boží. 11 Mluví-li kdo, mluviž jako řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, činiž to jakožto z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh skrze Jezukrista, kterémuž jest sláva a císařství na věky věků. Amen. 12 Nejmilejší, nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo. 13 Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím. 14 Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení jste. Nebo Duch ten slávy a Boží na vás odpočívá, kterémužto z strany jich zajisté rouhání se děje, ale z strany vaší oslavován bývá. 15 Žádný pak z vás netrp jako vražedlník, aneb zloděj, neb zločinec, anebo všetečný. 16 Jestliže pak kdo trpí jako křesťan, nestyď se za to, ale oslavujž Boha v té částce. 17 Neboť jest čas, aby se začal soud od domu Božího. A poněvadž nejprv začíná se od nás, jakýž bude konec těch, kteříž nejsou povolni evangelium Božímu? 18 A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže? 19 A protož i ti, kteříž trpí podle vůle Boží, jakožto věrnému Stvořiteli ať poroučejí duše své, dobře činíce.

1Pt 4, 1-19

Verš 1
Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás na těle, i vy také týmž myšlením odíni buďte, totiž že ten, kdož na těle trpěl, přestal od hříchu,
Heb 12:1 - Protož i my, takový oblak svědků vůkol majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje,
Rim 6:7 - Nebo kdožť umřel, ospravedlněn jest od hříchu.

Verš 2
K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po všecken čas, což ho ještě zůstává.
Rim 14:7 - Žádný zajisté z nás není sám sobě živ, a žádný sobě sám neumírá.
2Kor 5:15 - Jakožto ty, kteříž tak soudíme, že poněvadž jeden za všecky umřel, tedyť všickni zemřeli, a že za všecky umřel, aby ti, kteříž živi jsou, již ne sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel i z mrtvých vstal.
Gal 2:20 - S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne.
Ef 4:24 - A obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.
1Sol 5:10 - Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.
Heb 9:14 - Čím více krev Kristova, kterýžto skrze Ducha věčného samého sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému?

Verš 3
Dostiť jest zajisté nám na tom přeběhlém času života našeho, v němž jsme vůli těla podle obyčeje pohanů páchali, chodivše v nestydatých chlipnostech, v žádostech, v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství a v ohyzdném modlosloužení.
Ef 4:17 - A protož totoť pravím a osvědčuji v Pánu, abyste již více nechodili, jako i jiní pohané chodí, v marnosti mysli své,

Verš 6
Proto jest zajisté i mrtvým kázáno evangelium, aby souzeni byli podle lidí, to jest z strany těla, ale živi byli podle Boha duchem.
Jn 5:25 - Amen, amen pravím vám: Že přijde hodina, a nyníť jest, kdyžto mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteříž uslyší, živi budou.
1Pt 3:19 - Skrze něhož i těm, kteříž jsou již v žaláři, duchům přicházeje kázával,

Verš 7
Všemuť se pak přibližuje konec.
1Jn 2:18 - Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.
Lk 21:34 - Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a vnáhle přikvačil by vás ten den.

Verš 8
A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.
Prís 10:12 - Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení.

Verš 9
Buďte vespolek přívětiví k hostem, bez reptání.
Rim 12:13 - V potřebách s svatými se sdělující, přívětivosti k hostem následující.
Heb 13:2 - Na přívětivost k hostem nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří, nevěděvše, anděly za hostě přijímali.
Flp 2:14 - Všecko pak čiňte bez reptání a bez pochybování,

Verš 10
Jeden každý jakž vzal od Boha dar, tak vespolek tím sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné milosti Boží.
Prís 3:28 - Neříkej bližnímu svému: Odejdi, potom navrať se, a zítrať dám, maje to u sebe.
Rim 12:6 - Ale majíce obdarování rozdílná podle milosti, kteráž dána jest nám, buďto proroctví, kteréž ať jest podle pravidla víry;
2Kor 8:11 - Protož nyní již to skutkem vykonejte, aby jakož hotové bylo chtění, tak také bylo i vykonání z toho, což máte.

Verš 11
Mluví-li kdo, mluviž jako řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, činiž to jakožto z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh skrze Jezukrista, kterémuž jest sláva a císařství na věky věků. Amen.
Jer 23:22 - Nebo byť byli stáli v radě mé, jistě že by byli ohlašovali slova má lidu mému, a byliť by je odvraceli od cesty jejich zlé, a od nešlechetnosti předsevzetí jejich.

Verš 12
Nejmilejší, nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo.
Jer 48:10 - Zlořečený ten, kdož dělá dílo Hospodinovo lstivě, a zlořečený ten, kdož zdržuje meč svůj od krve.
1Kor 3:13 - Jednohoť každého dílo zjeveno bude. Den zajisté to všecko okáže; nebo v ohni zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, oheň zprubuje.
1Jn 1:7 - Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu.

Verš 14
Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení jste. Nebo Duch ten slávy a Boží na vás odpočívá, kterémužto z strany jich zajisté rouhání se děje, ale z strany vaší oslavován bývá.
Mt 5:10 - Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.
1Pt 2:20 - Nebo jaká jest chvála, byste pak i snášeli pohlavkování, hřešíce? Ale jestliže dobře činíce, a bez viny trpíce, snášíte, toť jest milé před Bohem.
1Pt 3:14 - Ale kdybyste pak i trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste. Strachu pak jejich nebojte se, ani se kormuťte,

Verš 17
Neboť jest čas, aby se začal soud od domu Božího. A poněvadž nejprv začíná se od nás, jakýž bude konec těch, kteříž nejsou povolni evangelium Božímu?
Jer 25:29 - Nebo poněvadž na to město, kteréž nazváno jest od jména mého, já začínám uvozovati zlé věci, a vy abyste bez hodné pomsty byli? Nebudete bez pomsty, nebo já zavolám meče na všecky obyvatele té země, dí Hospodin zástupů.
Lk 23:31 - Nebo poněvadž na zeleném dřevě toto se děje, i co pak bude na suchém?
Lk 10:12 - Pravím zajisté vám, že Sodomským v onen den lehčeji bude nežli tomu městu.

Verš 18
A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?
Prís 11:31 - Aj, spravedlivému na zemi odplacováno bývá, čím více bezbožnému a hříšníku?

1Pt 4,1 - Kto telesne trpel za svoju vieru a za svoje mravné presvedčenie, ten dokázal, že vie víťaziť nad hriechom, a je obyčajne dobre ozbrojený proti hriechu a pokušeniam, takže už nežije ľudským žiadostivostiam, ale Bohu.

1Pt 4,6 - O tomto evanjeliu zvestovanom mŕtvym porov. 3, 9.

1Pt 4,8 - Prís 10, 12; Jak 5, 20.

1Pt 4,16 - Meno "kresťan" (Kristov učeník, nasledovník), začalo sa používať v Antiochii Seleukovej (Sk 11, 26). Pravdepodobne ho vymysleli pohania. Čoskoro sa stalo všeobecne rozšíreným názvom pre tých, čo uverili v Krista.

1Pt 4,18 - Prís 11, 31.