výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Pt 4, 1-19

1 Keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, 2 aby - dokiaľ je ešte v tele - nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. 3 Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe. 4 Zaráža ich, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti, a rúhajú sa. 5 Ale zodpovedať sa budú Tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych! 6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha. 7 Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. 8 A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. 9 Buďte navzájom pohostinní bez reptania. 10 Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 11 Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky vekov. Amen. 12 Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. 13 Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. 14 Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás. 15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník; 16 keď však (trpí) ako kresťan, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. 17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? 18 Veď keď spravodlivý len-len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik? 19 A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému Stvoriteľovi.

1Pt 4, 1-19

Verš 1
Keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť,
Heb 12:1 - Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.
Rim 6:7 - Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu.

Verš 2
aby - dokiaľ je ešte v tele - nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej.
Rim 14:7 - Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera.
2Kor 5:15 - a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych.
Gal 2:20 - a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.
Ef 4:24 - a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.
1Sol 5:10 - ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme.
Heb 9:14 - o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.

Verš 3
Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe.
Ef 4:17 - Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle,

Verš 6
Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.
Jn 5:25 - Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť.
1Pt 3:19 - v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom,

Verš 7
Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.
1Jn 2:18 - Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia; podľa toho poznávame, že je posledná hodina.
Lk 21:34 - Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň

Verš 8
A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
Prís 10:12 - Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky.

Verš 9
Buďte navzájom pohostinní bez reptania.
Rim 12:13 - k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí - nevedomky - pohostili už anjelov.
Flp 2:14 - Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania,

Verš 10
Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal.
Prís 3:28 - Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám - ak to máš pri sebe.
Rim 12:6 - Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou;
2Kor 8:11 - dokončte teda teraz dielo, aby tak vašej ochotnej dobrej vôli zodpovedal aj výsledok podľa toho, čo máte.

Verš 11
Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky vekov. Amen.
Jer 23:22 - A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov.

Verš 12
Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné.
Jer 48:10 - Prekliaty, kto s nedbalosťou koná dielo Hospodinovo, a prekliaty, kto zdržuje svoj meč od krvi.
1Kor 3:13 - každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je.
1Jn 1:7 - Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Verš 14
Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.
Mt 5:10 - Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
1Pt 2:20 - Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že hrešíte? Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu,
1Pt 3:14 - Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte,

Verš 17
Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu?
Jer 25:29 - Lebo, hľa, začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno, a vy by ste mali ostať bez trestu? Neostanete bez trestu, lebo privolám meč na všetkých obyvateľov zeme - znie výrok Hospodina mocností.
Lk 23:31 - Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?
Lk 10:12 - Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu.

Verš 18
Veď keď spravodlivý len-len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik?
Prís 11:31 - Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešny!

1Pt 4,1 - Kto telesne trpel za svoju vieru a za svoje mravné presvedčenie, ten dokázal, že vie víťaziť nad hriechom, a je obyčajne dobre ozbrojený proti hriechu a pokušeniam, takže už nežije ľudským žiadostivostiam, ale Bohu.

1Pt 4,6 - O tomto evanjeliu zvestovanom mŕtvym porov. 3, 9.

1Pt 4,8 - Prís 10, 12; Jak 5, 20.

1Pt 4,16 - Meno "kresťan" (Kristov učeník, nasledovník), začalo sa používať v Antiochii Seleukovej (Sk 11, 26). Pravdepodobne ho vymysleli pohania. Čoskoro sa stalo všeobecne rozšíreným názvom pre tých, čo uverili v Krista.

1Pt 4,18 - Prís 11, 31.