výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tes 2, 1-20

1 Lebo sami viete, bratia, o našom príchode k vám, že nebol daromný; 2 ale hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli pohanení, jako viete, vo Filipách, odhodlali sme sa smele vo svojom Bohu hovoriť vám evanjelium Božie v mnohom boji. 3 Lebo naše napomínanie nepochádzalo z bludu ani z nečistoty ani sa nedialo v lesti. 4 ale jako nás Bôh uznal za hodných byť poverenými evanjeliom, tak hovoríme, nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale Bohu, ktorý zkúša naše srdcia. 5 Lebo ani sme nikdy nepoužili lichotného slova, jako viete, ani zámienky lakomstva, Bôh je svedok; 6 ani sme nehľadali od ľudí chvály, ani od vás ani od iných, hoci sme si mohli dodať vážnosti jako Kristovi apoštolovia. 7 Ale sme boli láskaví medzi vami, sťa by kojaca matka nežne k sebe vinula a opatrovala svoje vlastné deti. 8 A naplnení súc takou srdečnou láskou naproti vám hotoví sme boli dať vám nie len evanjelium Božie, ale aj svoje vlastné duše, pretože ste sa nám stali takí milí. 9 Lebo veď sa pamätáte, bratia, na našu úsilnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali evanjelium Božie. 10 Vy ste svedkami i Bôh, ako sväte, spravedlive a bezúhonne sme sa vám veriacim chovali 11 a že sme, jako viete, jedného každého z vás ako otec svoje vlastné deti napomínali a povzbudzovali 12 a osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy. 13 A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že prijmúc od nás slovo zvesti Božej neprijali ste slová ľudí, ale - jako je pravda - slovo Božie, ktoré aj mocne pôsobí vo vás veriacich. 14 Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkví Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov ako aj oni od Židov, 15 ktorí aj Pána Ježiša zabili aj svojich vlastných prorokov aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa neľúbia a sú protivní všetkým ľuďom 16 a bránia nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží ku koncu. 17 Ale my, bratia, osirotejúc násilným odlúčením od vás, na krátky čas, tvárou, nie srdcom, tým viacej sme sa usilovali vidieť vašu tvár s velikou túžbou. 18 Preto sme chceli prijsť k vám, ja Pavel, i raz i dva razy, ale nám prekazil satan. 19 Lebo veď kto je našou nádejou alebo radosťou alebo korunou chlúby - či azda nie aj vy pred naším Pánom Ježišom Kristom, keď prijde?! 20 Lebo vy ste našou slávou a radosťou.

1Tes 2, 1-20

Verš 1
Lebo sami viete, bratia, o našom príchode k vám, že nebol daromný;
1Sol 1:5 - Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás.
1Sol 1:9 - Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a pravdivému,

Verš 2
ale hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli pohanení, jako viete, vo Filipách, odhodlali sme sa smele vo svojom Bohu hovoriť vám evanjelium Božie v mnohom boji.
Sk 16:22 - Tu povstal spolu proti nim aj zástup, a velitelia strhajúc s nich rúcho veleli palicovať.
Sk 17:2 - A Pavel podľa svojej obyčaje vošiel k nim. A po tri soboty hovoril s nimi z písem,

Verš 4
ale jako nás Bôh uznal za hodných byť poverenými evanjeliom, tak hovoríme, nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale Bohu, ktorý zkúša naše srdcia.
Gal 1:10 - Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.

Verš 5
Lebo ani sme nikdy nepoužili lichotného slova, jako viete, ani zámienky lakomstva, Bôh je svedok;
Rim 1:9 - Lebo mojím svedkom je Bôh, ktorému svätoslúžim vo svojom duchu v evanjeliu jeho Syna, jako sa neprestajne zmieňujem o vás
Rim 9:1 - Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pri čom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu,
2Kor 1:23 - No, ja volám Boha za svedka na svoju dušu, že preto, že som vás šetril, neprišiel som viac do Korintu.
2Kor 11:31 - Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je požehnaný na veky, vie, že neluhám.
Gal 1:20 - A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.
Flp 1:8 - Lebo mojím svedkom je Bôh, ako túžim po vás po všetkých vo vnútornostiach Ježiša Krista.
1Tim 5:21 - Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachoval bez predsudku a nerobil ničoho z náklonnosti.
2Tim 4:1 - Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva:

Verš 6
ani sme nehľadali od ľudí chvály, ani od vás ani od iných, hoci sme si mohli dodať vážnosti jako Kristovi apoštolovia.
1Kor 9:3 - Mojou obranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto:
2Sol 3:9 - nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali.

Verš 9
Lebo veď sa pamätáte, bratia, na našu úsilnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali evanjelium Božie.
Sk 18:3 - a pretože bol toho istého remesla, býval u nich a pracoval, lebo čo do remesla robili stány.
Sk 20:34 - A sami viete, že to, čo mi kedy bolo treba i tým, ktorí boli so mnou, zaopatrovaly tieto ruky.
1Kor 4:12 - i namáhame sa robiac vlastnými rukami; nadávajú nám, dobrorečíme; prenasledujú nás, znášame;
2Kor 11:9 - lebo môj nedostatok doplnili bratia, keď prišli z Macedonie. A tak som sa zachoval oproti vám, že som vám nebol v ničom na obtiaž, a tak sa aj zachovám.
2Kor 12:13 - Lebo v čom ste boli za ostatnými sbory krome toho, že som vás ja sám neobťažil? Odpustite mi tú neprávosť!
2Sol 3:8 - ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu;

Verš 12
a osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy.
Gn 17:1 - A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som El-šaddaj . Choď predo mnou a buď dokonalý!
1Kor 7:20 - Každý nech zostáva v povolaní, v ktorom je povolaný.
Ef 4:1 - Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní,
Flp 1:27 - Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prijdem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru evanjelia
Kol 1:10 - žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha,

Verš 14
Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkví Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov ako aj oni od Židov,
Sk 17:5 - Ale neveriaci Židia zapálení súc závisťou pribrali si niekoľko po trhu sa potulujúcich zlých mužov, sohnali zástup a pobúrili mesto urobiac útok na dom Jázonov hľadali ich vyviesť pred ľud.
Sk 17:13 - Ale hneď ako zvedeli Židia z Tesaloniky, že Pavel i v Berei zvestoval slovo Božie, prišli aj tam nepokojiť a búriť zástupy.

Verš 15
ktorí aj Pána Ježiša zabili aj svojich vlastných prorokov aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa neľúbia a sú protivní všetkým ľuďom
Sk 7:52 - Ktoréhože z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? A pobili tých, ktorí predzvestovali o príchode toho Spravedlivého, ktorého ste sa vy teraz stali zradcami a vrahmi,
Mt 23:37 - Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka shromažďuje svoje kuriatka pod svoje krýdla, ale nechceli ste!
Lk 13:34 - Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti tak, ako sliepka svoje kurence pod svoje krýdla! A nechceli ste!

Verš 16
a bránia nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží ku koncu.
Sk 17:13 - Ale hneď ako zvedeli Židia z Tesaloniky, že Pavel i v Berei zvestoval slovo Božie, prišli aj tam nepokojiť a búriť zástupy.

Verš 18
Preto sme chceli prijsť k vám, ja Pavel, i raz i dva razy, ale nám prekazil satan.
Rim 1:13 - A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz bol zaumienil, že prijdem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi ostatnými národami.
Rim 15:22 - Preto mi aj bolo tak mnoho ráz prekazené prijsť k vám.

Verš 19
Lebo veď kto je našou nádejou alebo radosťou alebo korunou chlúby - či azda nie aj vy pred naším Pánom Ježišom Kristom, keď prijde?!
2Kor 1:14 - jako ste nás aj poznali z čiastky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.
Flp 2:16 - majúc u seba slovo života mne na chválu v deň Kristov, že som nebežal nadarmo ani nadarmo nepracoval.
Flp 4:1 - A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stojte v Pánovi, milovaní!

1Sol 2,1-2 - Porov. Sk 17,1–9; 16,11–40.

1Sol 2,5 - Porov. Sk 20,33.

1Sol 2,7 - "Zavážiť" niektorí prekladajú "mať nároky", "byť na ťarchu". Pavlova nežnosť sa zračí aj vo veršoch 8 a 11.

1Sol 2,9 - O Pavlovej námahe porov. Sk 20,34–35 a 1 Kor 4, 12.

1Sol 2,16 - Porov. Mt 23, 32; Rim 2, 5.

1Sol 2,18 - Možno ide o prekážky, ktoré mu kládli do cesty nepriatelia ako nástroje satana.