výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Am 7, 1-17

1 Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, připravuje kobylky, když začíná růst otava. Po královské senoseči, sotvaže otava vzešla, 2 stalo se, že docela sežraly byliny země. I řekl jsem: "Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" 3 Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," řekl Hospodin. 4 Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, Panovník Hospodin volá, že povede spor ohněm. Ten pozřel obrovskou propastnou tůň a zžírá už i Jákobův podíl. 5 I řekl jsem: "Panovníku Hospodine, ustaň prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" 6 Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin. 7 Toto mi ukázal: Hle, Panovník stojí na hradbách s olovnicí, s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin: "Ámosi, co vidíš?" 8 Odpověděl jsem: "Olovnici." A Panovník řekl: "Hle, spustím olovnici doprostřed Izraele, svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. 9 Posvátná návrší Izákova budou zpustošena, Izraelovy svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem." 10 Bételský kněz Amasjáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu: "Spikl se proti tobě Ámos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. 11 Ámos totiž říká: Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země." 12 Pak řekl Amasjáš Ámosovi: "Seber se, vidoucí, a prchej do judské země! Tam chleba jez a tam si prorokuj! 13 A nikdy už neprorokuj v Bét-elu, neboť je to svatyně králova, královský dům." 14 Ámos Amasjášovi odpověděl: "Nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. 15 Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: »Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!« 16 Slyš tedy slovo Hospodinovo. Ty říkáš: »Neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věštbu proti Izákovu domu!« 17 Proto Hospodin praví toto: »Tvoje žena bude v městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté.« Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země."

Am 7, 1-17

Verš 16
Slyš tedy slovo Hospodinovo. Ty říkáš: »Neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věštbu proti Izákovu domu!«
Ez 21:2 - "Lidský synu, postav se směrem k jihu a vynes věštbu proti polední straně a prorokuj proti lesu na poli Negebu.

Am 7,1-3 - Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.

Am 7,4-6 - Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma mala byť suchota a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.

Am 7,7-9 - Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. "Neprejdem popri ňom" znamená: nenechám ho bez trestu.

Am 7,14 - O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20,35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.

Am 7,17 - Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.