výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Tim 3, 1-16

1 Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. 2 Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. 3 Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, 4 který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. 5 (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) 6 Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. 7 Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. 8 Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, 9 ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. 10 Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. 11 Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. 12 Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. 13 Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. 14 Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. 15 Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. 16 Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.

1Tim 3, 1-16

Verš 2
Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.
Tít 1:6 - Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru.
2Tim 2:24 - A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit

Verš 8
Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři,
Sk 6:3 - Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme.

Verš 9
ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí.
1Tim 1:19 - uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře.

Verš 13
Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.
Mt 25:21 - Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.'

Verš 15
Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
2Tim 2:20 - Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí.

Verš 16
Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.
Jn 1:14 - To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Ef 3:5 - které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům:
Mk 16:19 - Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.
Lk 9:51 - Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma.
Sk 1:2 - až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům.

1Tim 3,1 - "Biskupstvo" (episkopé) tu ešte neznamená biskupský úrad v dnešnom význame. "Biskupi" čiže strážcovia, dozorcovia, mali vedúcu funkciu v miestnej cirkvi, ale nie je nám dostatočne známe, čím sa líšili od "starších," t. j. presbyterov. Presné rozlíšenie medzi biskupmi, staršími (presbytermi) a diakonmi nastalo až neskôr.

1Tim 3,2 - Je možné, že Pavol žiada, aby biskupom bol muž, ktorý bol iba raz ženatý, čiže po smrti manželky má zostať vdovcom. Nie je však vylúčené, že výraz "muž jednej ženy", podobne ako výraz "manželka jedného muža", ktoré sa nachádzajú v židovských a pohanských nápisoch z tých čias, označujú zvlášť vrúcnu manželskú lásku.

1Tim 3,7 - "Čo sú mimo", čiže nekresťania.

1Tim 3,8 - Diakoni sa venovali najmä chudobným a chorým.

1Tim 3,11 - Buď ide o manželky diakonov, alebo, a to je pravdepodobnejšie, o diakonky (porov. Rim 16, 1 n.), ktorým sa v Cirkvi zverovali určité služby bez toho, že by prijali sviatostnú vysviacku.

1Tim 3,16 - Je to fragment starokresťanského hymnu na oslavu Krista. Vo výraze "ospravedlnený v Duchu" je narážka na Kristovo zmŕtvychvstanie (porov. Rim 1, 4).