výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

1Tim 3, 1-16

1 Kacha vorba chachila: te mangela vari kon te avel manush kai del duma pa Del ande khangeri, kado manush mangel iek lashi diela. 2 Iek manush kai del duma pa Del ande khangeri trobul te na avel chi iek dosh pe leste. Trobul te avel ferdi iek rhomni pala leste, trobul te arakhel pe, trobul te avel les lashe ginduria, ai te traiil malades, ai te premil mishto le manushen kai aven leste, ai te zhanel sar te sicharel. 3 Chi trobul chi te pel vai marelpe, ai chi te avel bi lasho, numa lasho, ai te rodel o mishtimos savorhenge; te avel les rhavda, ai chi trobul te avel leske zurales drago le love; 4 ai trobul te zhanel te sicharel peska familia, ai te sicharel peske glaten te pachan lesko mui ai te respektin les. 5 Ke o manush te chi zhanela te sicharel peska familia, katar sai lel sama katar e khangeri le Devleski? 6 Kodo manush trobul te zhanel le Devles de dumult, ke te na nichi sai avela barimatango ai avela doshalo sar sas o beng. 7 Ai trobul vi te avel respektime katar le manush kai chi zhanen le Devles, saxke te na avel gratsia le manushenge ai te na perel andel atsaimata le bengeske. 8 Le manush kai zhutin ande khangeri trobul vi won te aven respektime ai chache ileske; ai chi trobul te pen but mol ai chi te niril love atsaimasa. 9 Won trobun te beshen ando chachimos kai si ando pachamos ai vuzhe gindosa. 10 Trobul mai anglal te aven zumade, ai porme te na avela chi iek dosh pe lende sai kerena buchi sar manush kai zhutin ande khangeri. 11 Vi lenge zhuvlia trobul te aven respektime, ai te na pupuin; trobul te arakhenpe, ai te aven vorta ande soste godi. 12 O manush kai zhutil ande khangeri trobul te avel les ferdi iek rhomni, ai te zhanel sar te sicharel peske glaten ai peska familia. 13 Le manush kai zhutin ande khangeri kai keren pengi buchi malades respektimele katar le manush, ai sai den duma sa penge ilesa pa pachamos kai si ame le Jesus Kristosa. 14 Ramov tuke kado lil, numa murho gindo si te zhav te dikhav tu sar mai sigo. 15 Numa te chi dikhasa ame strazo, kako lil dela tu te zhanes sar trobul te traiil pe ande familia le Devleske, kodia si ande khangeri le Devleski O Del o zhuvindo, ke wo si e kolon ai kuko kai ankerel o chachimos. 16 E khonik nashti mothol ke nai kadia o barolo o chachimos o garado amare pachamasko. O Del sikadilo sar iek manush, ai O Swunto Duxo sikadia ke chacho sas, le angeluria dikhle les. Ai phendo sas pa leste ande sa e lumia, ai le manush pachaiepe ande leste,ai porme sas lino opre ando rhaio.

1Tim 3, 1-16

Verš 2
Iek manush kai del duma pa Del ande khangeri trobul te na avel chi iek dosh pe leste. Trobul te avel ferdi iek rhomni pala leste, trobul te arakhel pe, trobul te avel les lashe ginduria, ai te traiil malades, ai te premil mishto le manushen kai aven leste, ai te zhanel sar te sicharel.
Tít 1:6 - Ek manush kai del duma pa Del trobul te avel ek manush kai nai dosh pe leste; ai trobul te avel o rhom ieka rhomniako, ai leske shave trobul te pachanpe ando Del, ai na te mothon le manush ke bi malades traiin vai ke chi pachan o mui.
2Tim 2:24 - Ai e sluga le Devleske kai del duma pa Del chi trobul te xalpe. Numa trobul te avel lasho savorhensa, ai eta zhanel te sicharel, ai te avel manush kai si les rhavda,

Verš 8
Le manush kai zhutin ande khangeri trobul vi won te aven respektime ai chache ileske; ai chi trobul te pen but mol ai chi te niril love atsaimasa.
Sk 6:3 - Anda kodia murhe phral, alon mashkar tumende efta mursh, kai zhal pa lende shukar xiro, ai kai si pherdo Swunto Duxo ande lende, ai gojaver, ai dasa lende kadia buchi.

Verš 9
Won trobun te beshen ando chachimos kai si ando pachamos ai vuzhe gindosa.
1Tim 1:19 - Garav o pachamos, ai lashe ginduria, ke uni chi mangle te lenpe pala pende ginduria, ai porme xasarde pengo pachamos.

Verš 13
Le manush kai zhutin ande khangeri kai keren pengi buchi malades respektimele katar le manush, ai sai den duma sa penge ilesa pa pachamos kai si ame le Jesus Kristosa.
Mt 25:21 - Lesko gazda phendias leske, "Mishto kerdian, lasho ai chacho sluga chachimasa sanas, xantsi dielasa si te thav tut baro pe but dieli, aidi ai hulav ande che gazdasko raduimos!"

Verš 15
Numa te chi dikhasa ame strazo, kako lil dela tu te zhanes sar trobul te traiil pe ande familia le Devleske, kodia si ande khangeri le Devleski O Del o zhuvindo, ke wo si e kolon ai kuko kai ankerel o chachimos.
2Tim 2:20 - Andek baro kher nai ferdi vasuria sumnakune ai rupune, si vi kashtune ai chikake; le pervo vasuria garade le le bare pachivenge, ai le kolaver pel prosto dies.

Verš 16
E khonik nashti mothol ke nai kadia o barolo o chachimos o garado amare pachamasko. O Del sikadilo sar iek manush, ai O Swunto Duxo sikadia ke chacho sas, le angeluria dikhle les. Ai phendo sas pa leste ande sa e lumia, ai le manush pachaiepe ande leste,ai porme sas lino opre ando rhaio.
Jn 1:14 - Ai E Vorba kerdile stato ai beshelas mashkar amende. Ame dikhliam lesko barimos, pherdo mishtimasa ai chachimasa, kadia sas o barimos le ieke Shavesko kai avilo katar O Dat.
Ef 3:5 - Mai anglal kado gindo o garado chi zhanenas les le manush, numa O Del sikadia les akana katar pesko Swunto Duxo peske Swuntone apostlonge ai le profetonge.
Mk 16:19 - Pala O Jesus dias duma lenge, sas lino opre ando rhaio, ai beshlo po chacho vas le Devlesko.
Lk 9:51 - E vriama pasholas kana O Jesus avela lino ando rhaio, wo manglia te zhal ande Jerusalem.
Sk 1:2 - zhi ka dies kai gelotar ando rhaio, ai kai dia ordina katar O Swunto Duxo le apostlonge kai alosardiasas;

1Tim 3,1 - "Biskupstvo" (episkopé) tu ešte neznamená biskupský úrad v dnešnom význame. "Biskupi" čiže strážcovia, dozorcovia, mali vedúcu funkciu v miestnej cirkvi, ale nie je nám dostatočne známe, čím sa líšili od "starších," t. j. presbyterov. Presné rozlíšenie medzi biskupmi, staršími (presbytermi) a diakonmi nastalo až neskôr.

1Tim 3,2 - Je možné, že Pavol žiada, aby biskupom bol muž, ktorý bol iba raz ženatý, čiže po smrti manželky má zostať vdovcom. Nie je však vylúčené, že výraz "muž jednej ženy", podobne ako výraz "manželka jedného muža", ktoré sa nachádzajú v židovských a pohanských nápisoch z tých čias, označujú zvlášť vrúcnu manželskú lásku.

1Tim 3,7 - "Čo sú mimo", čiže nekresťania.

1Tim 3,8 - Diakoni sa venovali najmä chudobným a chorým.

1Tim 3,11 - Buď ide o manželky diakonov, alebo, a to je pravdepodobnejšie, o diakonky (porov. Rim 16, 1 n.), ktorým sa v Cirkvi zverovali určité služby bez toho, že by prijali sviatostnú vysviacku.

1Tim 3,16 - Je to fragment starokresťanského hymnu na oslavu Krista. Vo výraze "ospravedlnený v Duchu" je narážka na Kristovo zmŕtvychvstanie (porov. Rim 1, 4).