výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Nah 3, 1-19

1 Oj, beda mestu krvi! Celé je samé klamstvo, plné násilia; neustupuje lúpež. 2 Práskanie biča a hukot, hrkot kolesa, cválajúci kôň a nadskakujúci voz, 3 vzpínanie sa jazdca a blýskanie sa meča, blesk kopie a množstvo pobitých a hromada mŕtvych tiel, nebude konca mŕtvolám, a budú padať cez ich mŕtvoly, 4 pre množstvo smilstiev smilnice, krásnej a pôvabnej, majstryne čarov, ktorá predávala národy svojimi smilstvami a čeľade svojimi čarmi. 5 Hľa, prijdem na teba, hovorí Hospodin Zástupov, a odkryjem tvoje podolky dvihnúc ich na tvoju tvár a ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu 6 a pohádžem na teba tvoje hnusoby a potupím ťa a vystavím ťa za divadlo. 7 A stane sa, že každý, kto ťa uvidí, bude utekať od teba a povie: Ninive je spustošené! Kto ho bude ľutovať? Kde - odkiaľ pohľadám tých, ktorí by ťa potešili? 8 Či si ty lepšie ako No-amon, ktoré sedelo na riekach a malo vody kolom dookola, ktorého valom bolo more, od mora jeho múr? 9 Ethiopia jeho silou a Egypt, a iným nebolo konca. Pútovia a Lýbovia ti boli, ó, No, na pomoc! 10 Ale aj ono bolo prestehované, odišlo do zajatia; aj jeho malé deti boly rozrážané na uhloch všetkých ulíc, a o jeho slávnych hádzali los, a všetci jeho veľkí boli sovrení putami. 11 Aj ty sa opiješ; budeš pokryté, aj ty budeš hľadať pevnosť pred nepriateľom. 12 Všetky tvoje hrady budú jako fíky so skorými fíkami; ak ich zatrasú, padnú do úst toho, kto ide jesť. 13 Hľa, tvoj ľud ženami v tvojom strede; brány tvojej zeme budú dokorán pootvárané tvojim nepriateľom; oheň strávi tvoje závory. 14 Naber si vody obľahnutia, upevni svoje hradby, vojdi do blata a šliap po hline, oprav tehelňu. 15 Tam ťa strávi oheň, vytne ťa meč, zožerie ťa jako žravá chrobač, nech ťa je množstvo jako chrobače, nech ťa je množstvo jako kobyliek! 16 Rozmnožilo si svojich kupcov nad počet nebeských hviezd; chrobač vtrhne lúpežne aj odletí. 17 Tvoje kniežatá jako kobylky a tvoji velitelia ako roje koníkov, ktorí táboria po ohradách v deň chladu, Ale keď vyjde slnce, odletia, a nezná sa ich miesto, kde sú. 18 Podriemali tvoji pastieri, kráľu Assúra, odpočívajúc ležia tvoji slávni; tvoj ľud je rozptýlený po vrchoch, a nieto nikoho, kto by shromaždil. 19 Niet úľavy pre tvoje skrúšenie; tvoja rana je bolestná. Všetci, ktorí počujú zvesť o tebe, plesknú rukami nad tebou. Lebo veď cez koho neišla tvoja zlosť neprestajne?!

Nah 3, 1-19

Nah 3,4-7 - Ninive vedelo vykoristiť národy, ako obratná a prefíkaná žena vie využiť svoje obete. Aký hanebný a hriešny bol život mesta, taký bude aj jeho zánik.

Nah 3,8 - Ninive sa nemá čo spoliehať na svoju silu. Aj iné mestá boli opevnené, jednako padli. Ako príklad spomína prorok mesto No-Amon, ktoré zničil asýrsky kráľ Asurbanipal okolo r. 663 pr. Kr.; porov. Ez 30,14–15. – Morom sa tu volá Níl: porov. Iz 18,2; 19,5. – Níly, rozumej o kanáloch, ktoré vychádzali z tejto rieky.

Nah 3,9 - O národe Pút pozri pozn. k Iz 66,19.

Nah 3,10 - O rozbíjaní nemluvniat porov. 2 Kr 8,12; Oz 14,1; Ž 137,9.

Nah 3,11 - O opojení utrpením (Pánovým kalichom) porov. Iz 51,17.20 n.; Jer 25,15 n.; Nár 4,21; Abd 16; Hab 2,16; Ž 60,5; 75,9.

Nah 3,14 - Posmešne sa vyzýva Ninive, aby sa chystalo na obranu, aby sa na čas obliehania zásobilo vodou, tiež aj tehlami na opravu nepriateľom poškodených hradieb.

Nah 3,15 - "Tam" rozumej: v opevnenom meste. – Hoci Ninive má vojska, ako je záplava kobyliek, nepriateľ ho zničí, ako záplava kobyliek zničí zeleň poľa; porov. Joel 1,4.

Nah 3,16 - Ninivskí kupci vyplienili národy ako kobylky pole.

Nah 3,17 - Ninivčania zahynú bez stopy.

Nah 3,18 - Vojvodcovia asýrskeho kráľa spia spánok smrti.