výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Nah 3, 1-19

1 Jaj a vérszopó városnak! Mindenestõl hazug [és] erõszakkal telve, [és] nem szûnik rabolni. 2 Ostor-csattogás, kerék-zörgés zaja; dobogó ló, robogó szekér; 3 Törtetõ lovag, kardok villogása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számok az elesetteknek; megbotlanak hulláikban. 4 A szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternõje miatt, a ki népeket ejtett meg paráznaságával, és nemzetségeket bûbájaival: 5 Ímé, rád [török,] azt mondja a Seregek Ura, és orczádra fordítom ruhádnak alját, és népeknek mutatom meg meztelenségedet, és országoknak gyalázatodat. 6 Rútságot hányatok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint a kit csudálnak. 7 És mind, a ki meglát, elmenekül tõled, és ezt mondja: Elpusztult Ninive! Ki bánkódik rajta? Hol keressek néked vígasztalókat? 8 Avagy jobb vagy-é Nó-Amonnál, a mely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körül; a melynek tenger a sáncza, tenger a kõfala? 9 Kús volt erõssége meg Égyiptom, és száma sem volt [annak.] Puth és Libia is segítõid voltak; 10 De ez is számkivetésbe, fogságba jutott; kisdedeik is falhoz verettek minden utcza sarkán; fõembereire sorsot vetettek, és nagyjait mind bilincsekbe verték. 11 Te is megrészegedel, elfeledtté leszel; te is keresel majd menedéket a gyûlölködõ elõl. 12 Minden erõsséged olyan, mint a zsenge gyümölcsû fügefa; ha megrázatnak, az evõ szájába hullnak. 13 Ímé, a te néped asszonynép te benned, földednek kapui tárva kitárulnak gyûlölõidnek, tûz emészti meg záraidat! 14 Meríts magadnak ostromhoz való vizet, javítsd erõsségeidet; menj be a sárba, taposd az agyagot, javítsd a tégla-vetõt! 15 Legott tûz emészt meg téged, fegyver irt ki téged, megemészt, mint a szöcske; szaporodjál bár, mint a szöcske, szaporodjál bár mint a sáska! 16 Többen voltak kalmáraid, mint az égnek csillagai: a szöcske csapong és elrepül! 17 Fejedelmeid mint a sáska, vezéreid mint a tücsök-raj; hideg idõkben gyepûkben tanyáz, napkeletkor pedig elrepül, és helye sem tudható meg, hol volt. 18 Szunnyadoznak pásztoraid, Assiria királya, feküsznek [vitézlõ] hõseid; néped a hegyeken széledez, és nincsen, a ki összegyûjtse. 19 Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavalyád. A kik híredet hallják, mind tapsolnak feletted, mert kire nem hatott volna ki a te gonoszságod soha?

Nah 3, 1-19

Nah 3,4-7 - Ninive vedelo vykoristiť národy, ako obratná a prefíkaná žena vie využiť svoje obete. Aký hanebný a hriešny bol život mesta, taký bude aj jeho zánik.

Nah 3,8 - Ninive sa nemá čo spoliehať na svoju silu. Aj iné mestá boli opevnené, jednako padli. Ako príklad spomína prorok mesto No-Amon, ktoré zničil asýrsky kráľ Asurbanipal okolo r. 663 pr. Kr.; porov. Ez 30,14–15. – Morom sa tu volá Níl: porov. Iz 18,2; 19,5. – Níly, rozumej o kanáloch, ktoré vychádzali z tejto rieky.

Nah 3,9 - O národe Pút pozri pozn. k Iz 66,19.

Nah 3,10 - O rozbíjaní nemluvniat porov. 2 Kr 8,12; Oz 14,1; Ž 137,9.

Nah 3,11 - O opojení utrpením (Pánovým kalichom) porov. Iz 51,17.20 n.; Jer 25,15 n.; Nár 4,21; Abd 16; Hab 2,16; Ž 60,5; 75,9.

Nah 3,14 - Posmešne sa vyzýva Ninive, aby sa chystalo na obranu, aby sa na čas obliehania zásobilo vodou, tiež aj tehlami na opravu nepriateľom poškodených hradieb.

Nah 3,15 - "Tam" rozumej: v opevnenom meste. – Hoci Ninive má vojska, ako je záplava kobyliek, nepriateľ ho zničí, ako záplava kobyliek zničí zeleň poľa; porov. Joel 1,4.

Nah 3,16 - Ninivskí kupci vyplienili národy ako kobylky pole.

Nah 3,17 - Ninivčania zahynú bez stopy.

Nah 3,18 - Vojvodcovia asýrskeho kráľa spia spánok smrti.