výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Mk 15, 1-47

1 A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. 2 Pilát se ho otázal: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš." 3 Velekněží na něj mnoho žalovali. 4 Tu se ho Pilát znovu otázal: "Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!" 5 Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. 6 O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. 7 Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. 8 Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. 9 Pilát jim na to řekl: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" 10 Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. 11 Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. 12 Pilát se jich znovu zeptal: "Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?" 13 Tu se znovu dali do křiku: "Ukřižuj ho!" 14 Pilát jim řekl: "A čeho se vlastně dopustil?" Oni však ještě víc křičeli: "Ukřižuj ho!" 15 Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. 16 Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. 17 Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu 18 a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" 19 Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. 20 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali. 21 Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. 22 A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená 'Lebka'. 23 Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal. 24 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. 25 Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. 26 Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů." 27 S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici. 28 --- 29 Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, 30 zachraň sám sebe a sestup s kříže!" 31 Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. 32 Ať nyní sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!" Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. 33 Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. 34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?' 35 Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše." 36 Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: "Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout." 37 Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. 38 Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. 39 A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží." 40 Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, 41 které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma. 42 A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty - 43 přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. 44 Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. 45 A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. 46 Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen. 47 Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.

Mk 15, 1-47

Verš 1
A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi.
Ž 2:2 - Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho:
Mt 27:1 - Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život.
Lk 22:66 - Jakmile nastal den, shromáždili se starší z lidu, velekněží a zákoníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu:
Lk 23:1 - Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi.
Jn 18:28 - Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka.
Sk 3:13 - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit.

Verš 2
Pilát se ho otázal: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš."
Mt 27:11 - A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" Ježíš odpověděl: "Ty sám to říkáš."
Lk 23:3 - Pilát mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš."
Jn 18:33 - Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?"

Verš 4
Tu se ho Pilát znovu otázal: "Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!"
Mt 27:13 - Tu mu řekl Pilát: "Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?"
Jn 19:10 - Pilát řekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?"

Verš 6
O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali.
Mt 27:15 - O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli.
Lk 23:17 - Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka.
Jn 18:39 - Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále."

Verš 7
Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš.
Mt 27:16 - Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš.
Lk 23:19 - To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu.
Jn 18:40 - Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.

Verš 11
Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše.
Mt 27:20 - Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše zahubili.
Lk 23:18 - Ale oni všichni najednou křičeli: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"
Jn 18:40 - Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.
Sk 3:14 - Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.

Verš 15
Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Mt 27:26 - Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Jn 19:1 - Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat.

Verš 16
Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu.
Mt 27:27 - Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.
Jn 19:2 - Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť.

Verš 21
Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž.
Mt 27:32 - Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž.
Lk 23:26 - Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

Verš 22
A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená 'Lebka'.
Mt 27:33 - Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená 'Lebka',
Lk 23:33 - Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.
Jn 19:17 - Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.

Verš 24
Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.
Mt 27:35 - Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty;
Lk 23:34 - Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.
Jn 19:23 - Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora vcelku utkaný.
Ž 22:18 - mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem.

Verš 26
Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů."
Mt 27:37 - Nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš, král Židů."
Lk 23:38 - Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů."
Jn 19:19 - Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský.

Verš 28
---
Iz 53:12 - Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.
Lk 22:37 - Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: 'Byl započten mezi zločince.' Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle."

Verš 29
Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit,
Ž 22:7 - Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu.
Ž 69:20 - Ty víš, jak jsem tupen, ostouzen a haněn, máš před sebou všechny moje protivníky.
Ž 109:25 - Jsem jim jenom pro potupu, jak mě vidí, potřásají hlavou.
Mt 27:39 - Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou
Lk 23:35 - Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží."
Jn 2:19 - Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím."

Verš 33
Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
Mt 27:45 - V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
Lk 23:44 - Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.

Verš 34
O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?'
Ž 22:1 - Pro předního zpěváka. Podle "Laně za ranních červánků". Žalm Davidův.
Mt 27:46 - Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?'

Verš 36
Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: "Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout."
Ž 69:21 - Srdce potupou mi puká, jsem jak ochrnulý. Na soucit jsem čekal, ale marně; na ty, kdo by potěšili - nenašel se nikdo.
Jn 19:29 - Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.

Verš 38
Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.
2Krn 3:14 - Zhotovil také oponu z látky pupurově fialové, nachové a karmínové a z bělostného plátna a na ni dal udělat cheruby.
Mt 27:51 - A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
Lk 23:45 - Chrámová opona se roztrhla v půli.

Verš 39
A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží."
Mt 27:54 - Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!"
Lk 23:47 - Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý."

Verš 40
Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome,
Mt 27:55 - Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly;
Lk 23:49 - Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly.
Ž 38:11 - Selhává mi srdce, opouští mě síla a mým očím hasne světlo.

Verš 41
které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma.
Lk 8:2 - a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,

Verš 42
A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty -
Mt 27:57 - Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům.
Lk 23:50 - Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý,
Jn 19:38 - Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů - aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal.

Verš 46
Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen.
Mt 12:40 - Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
Mt 26:12 - Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu.
Mt 27:60 - a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
Lk 23:53 - sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován.

Mk 15,1-15 - Mt 27, 1-2. 11-26; Lk 23, 1-5. 13-25; Jn 18, 28-40; 19, 4-16.

Mk 15,16-20 - Mt 27, 27-31; Jn 19, 1-3.

Mk 15,20-22 - Mt 27, 32-33; Lk 23, 26; Jn 19, 17.

Mk 15,21 - Alexander a Rúfus boli nepochybne známi v prvotnej Cirkvi a pravdepodobne aj v kresťanskej obci v Ríme, kde Marek podľa tradície napísal toto evanjelium.

Mk 15,23-27 - Mt 27, 34-38; Lk 23, 33-34; Jn 19, 18-24.

Mk 15,24 - Ž 22, 19.

Mk 15,25 - Doslovne "tretia hodina", alebo v širšom zmysle čas od 9. do 12. hodiny.

Mk 15,28 - Tento verš Neovulgáta vynecháva; je to interpolácia z Lk 22, 37. Text znel: "A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: ,Započítali ho medzi zločincov.'"

Mk 15,29-32 - Mt 27, 39-44; Lk 23, 35-38.

Mk 15,33-41 - Mt 27, 45-56; Lk 23, 44-47. 49; Jn 19, 28-38.

Mk 15,34 - Ž 22, 2.

Mk 15,36 - Ž 69, 22.

Mk 15,38 - "Chrámová opona" bol záves v chráme, ktorý oddeľoval Svätyňu od Svätyne svätých.

Mk 15,42-47 - Mt 27, 57-61; Lk 23, 50-55; Jn 19, 38-42.

Mk 15,44 - Pilát sa zadivil, že Ježiš zomrel tak skoro. Ukrižovaní sa obyčajne trápievali na kríži dva-tri dni.