výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mk 10, 1-52

1 Potom sa odtiaľ odobral a odišiel na územie Judska a za Jordán. Znova sa k nemu schádzali zástupy a on ich učil, ako mal vo zvyku. 2 Tu prišli farizeji a pokúšali ho otázkou, či smie muž prepustiť manželku. 3 Odpovedal im: Čo vám prikázal Mojžiš? 4 Odpovedali: Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť ju. 5 Ježiš im však povedal: Takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. 6 No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. 7 Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke 8 a dvaja budú jedno telo.Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9 Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. 10 V dome sa ho na to učeníci znovu pýtali. 11 Povedal im: Kto by prepustil svoju manželku a vzal si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12 Podobne sa dopúšťa cudzoložstva manželka, ktorá svojho muža opustí a vydá sa za iného. 13 K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. 14 Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 15 Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. 16 Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. 17 Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? 18 Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný — Boh! 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si svojho otca a svoju matku. 20 On mu však povedal: Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. 21 Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! 22 Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. 23 Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: Ako ťažko sa dostanú bohatí do Božieho kráľovstva! 24 Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im to zopakoval ešte raz: Deti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde boháč do Božieho kráľovstva. 26 Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili: Kto potom môže byť spasený? 27 Ježiš sa na nich zadíval a povedal: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné. 28 Tu sa ozval Peter: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. 29 Ježiš odpovedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, 30 aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac — domy, bratov, sestry, matky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život. 31 Mnohí prví budú poslední a poslední budú prví. 32 Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať: 33 Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, 34 budú sa mu vysmievať a pľuvať na neho. Zbičujú ho a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. 35 Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. 36 Ježiš sa opýtal: Čo chcete, aby som pre vás urobil? 37 Odpovedali mu: Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. 38 No on im povedal: Neviete, čo si žiadate. Môžete piť z kalicha, z ktorého ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený? 39 Oni odpovedali: Môžeme. Nato Ježiš povedal: Z kalicha, z ktorého ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. 40 Ale dať sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: Viete, že tí, ktorých pokladajú za mocných, ovládajú národy, a tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú. 43 Medzi vami to tak nebude! Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vaším služobníkom, 44 a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. 46 Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a početným zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrák, Timaiov syn Bartimej. 47 Keď slepec začul, že je to Ježiš Nazaretský, začal volať: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 48 Mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49 Ježiš sa zastavil a povedal: Zavolajte ho! Nato slepca privolali a povedali mu: Dúfaj! Vstaň, volá ťa! 50 A on zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi. 51 Ježiš sa ho spýtal: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu povedal: Rabbúni, aby som videl. 52 Tu mu Ježiš povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila! A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním.

Mk 10, 1-52

Verš 1
Potom sa odtiaľ odobral a odišiel na územie Judska a za Jordán. Znova sa k nemu schádzali zástupy a on ich učil, ako mal vo zvyku.
Mt 19:1 - Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja za Jordánom.

Verš 4
Odpovedali: Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť ju.
Dt 24:1 - Ak si muž vezme ženu za manželku a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju z domu preč.
Jer 3:1 - Potom mi zaznelo slovo Hospodina takto: Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho, potom sa oddá inému mužovi, či sa ešte vráti k nej? Či nie je táto krajina celkom zneuctená? Ty si smilnila s mnohými priateľmi a máš sa vrátiť ku mne? — znie výrok Hospodina.
Mt 5:31 - Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list.

Verš 6
No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu.
Gn 1:27 - Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.
Mt 19:4 - Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu?

Verš 7
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke
Gn 2:24 - Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.
1Kor 6:16 - Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jedno telo.
Ef 5:31 - Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom.

Verš 9
Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
1Kor 7:10 - Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena neodchádzala od svojho muža.

Verš 11
Povedal im: Kto by prepustil svoju manželku a vzal si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva.
Mt 5:32 - Ja vám však hovorím: Každý, kto by prepustil svoju manželku — okrem dôvodu smilstva — vystavuje ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží.
Mt 19:9 - Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží.
Lk 16:18 - Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.
1Kor 7:10 - Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena neodchádzala od svojho muža.

Verš 13
K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali.
Mt 19:13 - Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali.
Lk 18:15 - Prinášali mu aj batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im.

Verš 14
Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
Mt 18:3 - a povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.
Mt 19:14 - No Ježiš povedal: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte dokonalí.
1Pt 2:2 - a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu,

Verš 16
Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.
Mt 19:15 - Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.
Mk 9:36 - Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal:

Verš 17
Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote?
Mt 19:16 - Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?
Lk 18:18 - Istý popredný muž sa ho opýtal: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?

Verš 19
Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si svojho otca a svoju matku.
Ex 20:13 - Nezabiješ!
Ex 21:12 - Kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí tiež zomrieť.
Dt 5:17 - Nezabiješ!
Rim 13:9 - Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaša ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.

Verš 21
Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!
Mt 6:19 - Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú.
Lk 12:33 - Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.
1Tim 6:17 - Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme.

Verš 23
Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: Ako ťažko sa dostanú bohatí do Božieho kráľovstva!
Prís 11:28 - Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú pučať ako lístie.
Mt 19:23 - Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
Lk 18:24 - Keď Ježiš videl, že zosmutnel, povedal: Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!

Verš 27
Ježiš sa na nich zadíval a povedal: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.
Jób 42:2 - Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodin, pozri, ty si svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril nebesá a zem, tebe nijaký div nie je nemožný.
Za 8:6 - Takto hovorí Hospodin zástupov: Ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, vari to bude nemožné aj v mojich očiach? — znie výrok Hospodina zástupov.
Lk 1:37 - lebo u Boha nič nie je nemožné.

Verš 28
Tu sa ozval Peter: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa.
Mt 4:20 - Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho.
Mt 19:27 - Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?
Lk 5:11 - Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
Lk 18:28 - Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.

Verš 31
Mnohí prví budú poslední a poslední budú prví.
Mt 19:30 - Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
Mt 20:16 - Tak budú poslední prvými a prví poslednými.
Lk 13:30 - A tak sú poslední, čo budú prvými, a sú prví, čo budú poslednými.

Verš 32
Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať:
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň vzkriesený.
Mt 17:22 - Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí,
Mt 20:18 - Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť
Mk 8:31 - Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Mk 9:31 - Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Lk 9:22 - a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený.
Lk 18:31 - Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci.
Lk 24:7 - Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych.

Verš 35
Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame.
Mt 20:20 - Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo.

Verš 38
No on im povedal: Neviete, čo si žiadate. Môžete piť z kalicha, z ktorého ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?
Mt 20:22 - Ježiš však odpovedal: Neviete, čo si želáte! Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? Povedali mu: Môžeme.
Lk 12:50 - Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane!

Verš 40
Ale dať sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené.
Mt 25:34 - Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.

Verš 41
Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána.
Mt 20:24 - Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.

Verš 42
Ježiš si ich zavolal a povedal im: Viete, že tí, ktorých pokladajú za mocných, ovládajú národy, a tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú.
Mt 20:25 - Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú.
Lk 22:25 - Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci.

Verš 43
Medzi vami to tak nebude! Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vaším služobníkom,
1Pt 5:3 - Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu.

Verš 45
Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
Jn 13:14 - Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy.
Flp 2:7 - ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí,
Ef 1:7 - V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti,
Kol 1:14 - v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.
1Tim 2:6 - ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; ako svedectvo vo vopred určenom čase.
Tít 2:14 - On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.

Verš 46
Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a početným zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrák, Timaiov syn Bartimej.
Mt 20:29 - Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.
Lk 18:35 - Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral.

Verš 52
Tu mu Ježiš povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila! A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním.
Mt 9:22 - Ježiš sa obrátil, zbadal ju a povedal: Dúfaj, dcéra! Tvoja viera ťa uzdravila. Od tej chvíle bola žena zdravá.
Mk 5:34 - On ju oslovil: Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia.

Mk 10,1-12 - Mt 19, 1-9.

Mk 10,3 - Dt 24, 1.

Mk 10,6 - Gn 1, 27.

Mk 10,7-8 - Gn 2, 24.

Mk 10,8 - Pozri poznámku k Mt 19, 5-6.

Mk 10,13-16 - Mt 19, 13-15; Lk 18, 15-17.

Mk 10,17-22 - Mt 19, 16-22; Lk 18, 18-23.

Mk 10,19 - Ex 20, 12-16; Dt 5, 16-20; 24, 14.

Mk 10,23-27 - Mt 19, 23-26; Lk 18, 24-27.

Mk 10,28-31 - Mt 19, 27-30; Lk 18, 28-30.

Mk 10,32-34 - Mt 20, 17-19; Lk 18, 31-34.

Mk 10,32 - Apoštoli žasli nad jeho odhodlanosťou, s akou sa náhlil do Jeruzalema, kde ho už viackrát chceli zabiť.

Mk 10,35-40 - Mt 20, 20-23.

Mk 10,38 - Pozri poznámku k Mt 20, 20-22. "Kalich" a "krst" znamenajú utrpenie.

Mk 10,41-45 - Mt 20, 24-28; Lk 22, 24-27.

Mk 10,46-52 - Mt 20, 29-34; Lk 18, 35-43.

Mk 10,46 - Matúš spomína dvoch slepcov v Jerichu, kým Marek a Lukáš spomínajú iba jedného. Marek uvádza aj meno toho slepca, ktorý bol pravdepodobne známy v prvotnej Cirkvi.

Mk 10,51 - "Rabboni" - aramejský výraz; znamená: Môj učiteľ (porov. Jn 20, 16).