výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mk 12, 1-44

1 A začal hovoriť v podobenstvách: Človek vysadil vinicu, ohradil ju plotom, pod lis vykopal žľab a postavil vežu. Potom vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V čase oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel z výnosu vinice. 3 No oni ho chytili, zbili a poslali späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu rozbili hlavu a potupili ho. 5 Nato poslal ďalšieho, toho zabili. Aj mnoho iných; jedných zbili, iných zabili. 6 Mal ešte jedného milovaného syna. Nakoniec k nim poslal aj toho, pretože si povedal: Iste budú mať rešpekt pred mojím synom! 7 No vinohradníci si povedali: Toto je dedič! Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše! 8 Tak ho chytili, zabili a vyhodili z vinice. 9 Čo potom urobí majiteľ vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu dá iným. 10 Či ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom. 11 Pán to urobil,je to obdivuhodné v našich očiach? 12 Snažili sa ho zmocniť, lebo pochopili, že to podobenstvo povedal o nich. Mali však strach pred ľuďmi, preto ho nechali a odišli. 13 Poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. 14 Tí prišli a povedali mu: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Je dovolené dávať daň cisárovi, či nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať? 15 On však spoznal ich pokrytectvo a odpovedal im: Prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho videl! 16 Keď mu ho priniesli, spýtal sa ich: Čí je to obraz a nápis? Odpovedali: Cisárov! 17 A Ježiš im povedal: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu! Veľmi sa tomu čudovali. 18 Prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie nejestvuje, a spýtali sa ho: 19 Učiteľ, Mojžiš nám napísal: Ak niekomu zomrie brata zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo. 20 Bolo sedem bratov. Oženil sa prvý, zomrel a nezanechal potomstvo. 21 Vzal si ju druhý, zomrel a ani on nezanechal potomstvo. Rovnako tretí. 22 A tak postupne ani jeden z nich nezanechal potomstvo. Ako posledná zo všetkých zomrela aj žena. 23 Komu z nich bude patriť žena pri vzkriesení, keď vstanú? Veď siedmi ju mali za ženu! 24 Ježiš im odpovedal: Neblúdite preto, že nepoznáte Písmo, ani Božiu moc? 25 Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anjeli. 26 Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? 27 Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých! Veľmi sa mýlite! 28 Jeden zo zákonníkov, ktorý vypočul tento spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im odpovedal výstižne. Spýtal sa ho: Ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie? 29 Ježiš odpovedal: Najdôležitejšie je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán! 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou,celou mysľou a celou silou! 31 Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet. 32 Zákonník mu povedal: Správne, učiteľ, povedal si pravdu! Jediný je a okrem neho iného niet! 33 A: Milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba saméhoje viac ako všetky spaľované a ostatné obety. 34 Keď Ježiš videl, že múdro odpovedal, povedal mu: Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Potom sa ho už nik neodvážil vypytovať. 35 Keď Ježiš učil v chráme, povedal: Ako môžu zákonníci tvrdiť, že Kristus je Dávidovým synom? 36 Veď sám Dávid povedal vo Svätom Duchu: Pán povedal môjmu Pánovi:Sadni si po mojej pravici,kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy! 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho s radosťou počúval. 38 Keď Ježiš učil, hovoril im: Varujte sa zákonníkov, čo radi chodia v dlhých rúchach, vyžadujú pocty na námestiach, 39 popredné sedadlá v synagógach a čestné miesta na hostinách, 40 čo vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší trest! 41 Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. 42 Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, dovedna kvadrant. 43 Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. 44 Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie.

Mk 12, 1-44

Verš 1
A začal hovoriť v podobenstvách: Človek vysadil vinicu, ohradil ju plotom, pod lis vykopal žľab a postavil vežu. Potom vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Mt 21:33 - Počujte iné podobenstvo! Istý hospodár vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Lk 20:9 - Potom začal rozprávať ľuďom toto podobenstvo: Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval.
Ž 80:8 - Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.
Iz 5:1 - Zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí.
Jer 2:21 - Zasadil som ťa ako šľachtený vinič, len pravé semeno. Ako si sa mi mohla premeniť na planý a cudzí vinič?
Jer 12:10 - Mnohí pastieri mi zničili vinicu, pošliapali mi dedičstvo, môj rozkošný podiel obrátili na znivočenú púšť.

Verš 35
Keď Ježiš učil v chráme, povedal: Ako môžu zákonníci tvrdiť, že Kristus je Dávidovým synom?
Mt 22:41 - Keď sa farizeji zišli, opýtal sa ich Ježiš:
Lk 20:41 - Ježiš im povedal: Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?

Verš 36
Veď sám Dávid povedal vo Svätom Duchu: Pán povedal môjmu Pánovi:Sadni si po mojej pravici,kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy!
Ž 110:1 - Dávidov. Žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
Sk 2:34 - Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
1Kor 15:25 - Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.
Heb 1:13 - A kedy ktorému z anjelov povedal: Seď po mojej pravici,kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám?
Heb 10:13 - Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.

Verš 38
Keď Ježiš učil, hovoril im: Varujte sa zákonníkov, čo radi chodia v dlhých rúchach, vyžadujú pocty na námestiach,
Mt 23:5 - Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach.
Lk 11:43 - Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvé miesta v synagógach a pozdravy na námestiach!
Lk 20:46 - Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, majú radi pozdravy na námestiach, predné sedadlá v synagógach a prvé miesta na hostinách.

Verš 7
No vinohradníci si povedali: Toto je dedič! Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!
Ž 2:8 - Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva.
Gn 37:18 - Len čo ho v diaľke zazreli a skôr než sa k nim priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú.
Mt 26:3 - Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,
Jn 11:53 - A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Verš 40
čo vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší trest!
Mt 23:14 -
Lk 20:47 - Vyjedajú domy vdov a predstierajú, že sa dlho modlievajú. Stihne ich prísnejší súd.
2Tim 3:6 - Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami,
Tít 1:11 - Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie.

Verš 41
Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa.
Lk 21:1 - Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice.
2Kr 12:9 - Kňazi súhlasili s tým, že už nebudú vyberať peniaze od ľudu a ani sami opravovať poškodené časti chrámu.

Verš 10
Či ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom.
Ž 118:22 - Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.
Mt 21:42 - Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v Písmach: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom.Pán to urobil,je to obdivuhodné v našich očiach?
Lk 20:17 - On sa na nich zahľadel a povedal: Čo to teda znamená, keď je napísané: Kameň, čo stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom?
Sk 4:11 - On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom.
Rim 9:33 - ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia,ale kto verí v neho, nebude zahanbený.
1Pt 2:6 - Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň,uholný, vyvolený, vzácny;kto verí v neho, nebude zahanbený.

Verš 43
Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice.
2Kor 8:12 - Veď ak je prítomná táto ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

Verš 13
Poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.
Mt 22:15 - Vtedy farizeji odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči.
Lk 20:20 - Striehli na neho a poslali sliedičov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať moci a súdu vladára.

Verš 17
A Ježiš im povedal: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu! Veľmi sa tomu čudovali.
Mt 17:25 - Platí, odpovedal. Keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš otázkou: Čo myslíš, Šimon: Od koho vyberajú pozemskí králi clo alebo daň — od svojich synov, alebo od cudzích?
Mt 22:21 - Cisárov, odpovedali mu. Nato im povedal: Odovzdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie!
Rim 13:7 - Dávajte každému, čo ste povinní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

Verš 18
Prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie nejestvuje, a spýtali sa ho:
Mt 22:23 - V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a opýtali sa ho:
Lk 20:27 - Prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a spýtali sa ho:
Sk 23:8 - Saduceji totiž tvrdia, že nieto zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé.

Verš 19
Učiteľ, Mojžiš nám napísal: Ak niekomu zomrie brata zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo.
Dt 25:5 - Keď budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie a nezanechá syna, nech sa žena zomrelého nevydá za cudzieho muža, mimo rodiny. Vojde k nej jej švagor a vezme si ju za ženu podľa švagrovského práva.

Verš 25
Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anjeli.
Mt 22:30 - Veď pri zmŕtvychvstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.
1Jn 3:2 - Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.

Verš 26
Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba?
Ex 3:6 - Potom mu povedal: Ja som Boh tvojho otca — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.
Mt 22:31 - Či ste nečítali o zmŕtvychvstaní, čo vám povedal Boh:
Sk 7:32 - Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba.Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa vzhliadnuť.
Heb 11:16 - Pravda, túžia po lepšej vlasti, po vlasti nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil miesto.

Verš 28
Jeden zo zákonníkov, ktorý vypočul tento spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im odpovedal výstižne. Spýtal sa ho: Ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie?
Mt 22:34 - Keď farizeji počuli, že umlčal saducejov, zišli sa
Lk 10:25 - Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?

Verš 29
Ježiš odpovedal: Najdôležitejšie je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán!
Dt 6:4 - Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.
Dt 10:12 - Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou,
Lk 10:27 - On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej silya z celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého!

Verš 31
Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
Rim 13:9 - Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaša ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
Gal 5:14 - Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Jak 2:8 - Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba!

Mk 12,1-12 - Mt 21, 33-46; Lk 20, 9-19.Podobenstvo o vysadení a zariadení vinice je postavené na Iz 5, 2. Prorok tu rozpráva o židovskom národe ako o Božej vinici. Takto im dáva vedieť, že v podobenstve sa hovorí o nich.

Mk 12,10-11 - Ž 118, 22-23.

Mk 12,13-17 - Mt 22, 15-22; Lk 20, 20-26.

Mk 12,16 - Pozri poznámku k 22, 21.

Mk 12,18-27 - Mt 22, 23-33; Lk 20, 27-40.

Mk 12,19 - Dt 25, 5.

Mk 12,26 - Ex 3, 6.Udalosť "o kríku" (Ex 3, 1 n.) hovorí, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v horiacom kre.

Mk 12,28-34 - Mt 22, 34-40; Lk 10, 25-28.

Mk 12,29-30 - Dt 6, 4-5.

Mk 12,29 - V takejto forme ho uvádza iba Marek.

Mk 12,31 - Lv 19, 18.

Mk 12,35-37 - Mt 22, 41-46; Lk 20, 41-44.

Mk 12,36 - Ž 110, 1.

Mk 12,38-40 - Mt 23, 6-7; Lk 20, 45-47.

Mk 12,41-44 - Lk 21, 1-4.

Mk 12,42 - Kvadrans = malá bronzová rímska minca. Rímsky kvadrans sa rovnal štvrtine asu. As = starorímska drobná minca a peňažná jednotka.