výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mk 11, 1-32

1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, pri Betfagé a Betánii blízko Olivovému vrchu poslal dvoch svojich učeníkov 2 a prikázal im: Choďte do dediny pred vami. Hneď ako ta vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom dosiaľ nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! 3 Ak sa vás niekto spýta: Čo to robíte?, odpovedzte: Pán ho potrebuje, ale hneď ho sem zasa vráti. 4 Učeníci išli, našli osliatko uviazané o bránku vonku na ceste a odviazali ho. 5 Niektorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali: Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko? 6 No keď povedali, ako im hovoril Ježiš, nechali ich. 7 Učeníci priviedli osliatko k Ježišovi. Prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte a iní hádzali ratolesti nasekané v poli. 9 Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosannana výsostiach! 11 Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si poprezeral a pretože už bol večer, odišiel s Dvanástimi do Betánie. 12 Keď na druhý deň odišli z Betánie, vyhladol. 13 Vtom z diaľky zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg. 14 Povedal mu: Nech z teba už nikto nikdy viac neje ovocie. Jeho učeníci to počuli. 15 Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov pulty. 16 Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. 17 Učil ich a hovoril: Či nie je napísané: Môj dom sa bude nazývať domom modlitbypre všetky národy?Vy ste však z neho urobili pelech lotrov! 18 Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. 19 Keď sa zvečerilo, odišli z mesta. 20 Zavčas ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. 21 Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal mu: Majster, pozri! Figovník, ktorý si preklial, vyschol. 22 Ježiš im odpovedal: Majte vieru v Boha! 23 Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora!, a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to. 24 Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. 25 Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia. 27 Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, zákonníci a starší 28 a položili mu otázku: Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? 29 Ježiš im povedal: Dám vám jednu otázku. Ak mi odpoviete, aj ja vám poviem, akou mocou to robím. 30 Bol Jánov krst z neba, alebo od ľudí? Odpovedzte mi! 31 A oni medzi sebou uvažovali takto: Ak povieme, že z neba, povie: Prečo ste mu teda neuverili? 32 Ale povedať: Od ľudí, báli sa zástupu, lebo všetci pokladali Jána za proroka. 33 Preto Ježišovi odpovedali: Nevieme. A Ježiš im povedal: Ani ja vám teda nepoviem, akou mocou robím tieto veci.

Mk 11, 1-32

Verš 32
Ale povedať: Od ľudí, báli sa zástupu, lebo všetci pokladali Jána za proroka.
Mt 14:5 - Preto ho chcel zabiť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho pokladali za proroka.
Mk 6:20 - Herodes sa totiž Jána bál, lebo si uvedomoval, že je to spravodlivý a svätý muž, a chránil ho. Keď ho počúval, často bol v rozpakoch, no predsa ho rád počúval.

Verš 1
Keď sa blížili k Jeruzalemu, pri Betfagé a Betánii blízko Olivovému vrchu poslal dvoch svojich učeníkov
Mt 21:1 - Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov
Lk 19:29 - Keď sa priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch učeníkov

Verš 7
Učeníci priviedli osliatko k Ježišovi. Prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol.
Jn 12:14 - Ježiš si našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:
2Kr 9:13 - Každý vzal hneď svoje šaty a podložil mu ich pod nohy na schody. Zatrúbili na roh a rozhlasovali: Jehu sa stal kráľom.

Verš 9
Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Ž 118:26 - Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu.

Verš 11
Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si poprezeral a pretože už bol večer, odišiel s Dvanástimi do Betánie.
Mt 21:12 - Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice
Mt 21:14 - V chráme k nemu prišli slepí a chromí. A on ich uzdravoval.
Lk 19:45 - Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov
Jn 2:14 - V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, čo tam sedeli.

Verš 12
Keď na druhý deň odišli z Betánie, vyhladol.
Mt 21:18 - Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.

Verš 15
Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov pulty.
Mt 21:12 - Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice
Lk 19:45 - Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov
Jn 2:14 - V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, čo tam sedeli.

Verš 17
Učil ich a hovoril: Či nie je napísané: Môj dom sa bude nazývať domom modlitbypre všetky národy?Vy ste však z neho urobili pelech lotrov!
Mt 21:13 - a povedal im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby.Ale vy z neho robíte pelech lotrov.
Lk 19:46 - a povedal im: Je napísané: Môj dom bude domom modlitby. A vy ste z neho urobili pelech lotrov.
1Kr 8:29 - Nechže sú tvoje oči nocou-dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste.
Iz 56:7 - zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.
Jer 7:11 - Či tento dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lotrov? Ja sám som to videl, znie výrok Hospodina.

Verš 18
Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie.
Jn 7:19 - Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?

Verš 23
Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora!, a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to.
Mt 17:20 - On im odpovedal: Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.
Mt 21:21 - Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo som urobil s figovníkom, ale ak poviete aj tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora!, stane sa to.
Lk 17:6 - Pán povedal: Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora!, poslúchla by vás.

Verš 24
Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.
Jer 29:12 - Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.
Mt 7:7 - Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.
Lk 11:9 - A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.
Jn 14:13 - a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.
Jn 15:17 - Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
Jn 16:24 - Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!
Jak 1:5 - Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.
1Jn 3:22 - a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči.
1Jn 5:14 - A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.

Verš 25
Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.
Mt 6:14 - Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
Kol 3:13 - navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!

Verš 26
Mt 18:35 - Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.

Verš 27
Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, zákonníci a starší
Mt 21:23 - Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: Akou mocou toto robíš a kto ti dal túto moc?
Lk 20:1 - Jedného dňa, keď Ježiš učil ľud v chráme a ohlasoval evanjelium, pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími

Verš 28
a položili mu otázku: Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?
Ex 2:14 - Ten mu odpovedal: Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: Tak už to vedia!
Sk 4:7 - Postavili ich do stredu a vypytovali sa: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili?
Sk 7:27 - Tu ho ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal: Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?

Mk 11,1-11 - Mt 21, 1-11; Lk 19, 28-38; Jn 12, 12-19.

Mk 11,9 - Ž 118, 25-26.

Mk 11,12-14 - Mt 21, 18-19.

Mk 11,12 - Bol to pondelok Veľkého týždňa. O figovníku pozri poznámku k Mt 21, 18-22.

Mk 11,15-19 - Mt 21, 12-17; Lk 19, 45-48; Jn 2, 14-16.

Mk 11,17 - Iz 56, 7; Jer 7, 11.Marek ako jediný zo synoptikov úmyselne uvádza celý výrok Izaiáša, ktorý hovorí o univerzálnosti mesiášskeho kultu.

Mk 11,20-25 - Mt 21, 20-22.

Mk 11,20 - Bol to utorok Veľkého týždňa.

Mk 11,26 - Tento verš Neovulgáta vynecháva. Ide o interpoláciu z Mt 6, 15. Text znel: "Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy."

Mk 11,27-33 - Mt 21, 23-27; Lk 20, 1-8.