výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mt 28, 1-20

1 Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. 2 Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm. 3 Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. 4 Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. 5 "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. 6 Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel. 7 Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci." 8 S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům. 9 Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu. 10 "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, ať jdou do Galileje. Tam mě spatří." 11 Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. 12 Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz 13 se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' 14 Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže." 15 Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno až dodnes. 16 Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. 17 A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. 18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Mt 28, 1-20

Verš 1
Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.
Mk 16:1 - Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše.
Lk 24:1 - Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu.
Jn 20:1 - Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu,

Verš 3
Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh.
Dan 7:9 - Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořící!
Sk 1:10 - Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu

Verš 5
"Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.
Mk 16:6 - On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili.
Lk 24:4 - Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu.

Verš 6
Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.
Mt 16:21 - Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.
Mt 17:23 - Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni.
Mt 20:19 - Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen."
Mk 8:31 - Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých.
Mk 9:31 - Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých."
Mk 10:34 - budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých."
Lk 9:22 - Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých."
Lk 18:33 - Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých."
Lk 24:6 - Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal:

Verš 7
Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci."
Mt 26:32 - Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje."
Mk 16:7 - Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl."

Verš 8
S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům.
Mk 16:8 - A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály.
Jn 20:18 - Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl.

Verš 9
Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu.
Mk 16:9 - V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
Jn 20:14 - Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on).

Verš 10
"Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, ať jdou do Galileje. Tam mě spatří."
Sk 1:3 - Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království.
Sk 13:31 - On se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví lidem.
1Kor 15:5 - Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti,

Verš 16
Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil.
Mt 26:32 - Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje."
Mk 14:28 - Ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje."

Verš 18
Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Ž 8:7 - nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše.
Mt 11:27 - Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.
Lk 10:22 - Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit."
Jn 3:35 - Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.
Jn 17:2 - Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život.
1Kor 15:27 - Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě Toho, který mu to poddal.)
Ef 1:22 - Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi,
Heb 2:8 - k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci.

Verš 19
Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Mk 16:15 - Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Jn 15:16 - Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.

Verš 20
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."
Jn 14:18 - Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.

Mt 28,1-10 - Mk 16, 1–8; Lk 24, 1–11; Jn 20, 1–18.

Mt 28,15 - "Až do dnešného dňa", t. j. v tom čase, keď evanjelista písal toto evanjelium.

Mt 28,16-20 - Mk 16, 14–18.

Mt 28,19-20 - Týmito slovami Ježiš určuje program apoštolskej činnosti: ohlasovať evanjelium, krstiť tých, čo uveria, a spravovať ich v jeho Cirkvi.