výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mt 4, 1-25

1 Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. 2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3 Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby." 4 On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" 5 Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. 6 "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" 7 Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" 8 Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9 "To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi." 10 "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" 11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. 12 Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. 13 Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. 14 Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: 15 "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: 16 Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." 17 Od té doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" 18 Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. 19 Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" 20 Oni hned opustili sítě a šli za ním. 21 Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je 22 a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. 23 Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. 24 Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. 25 A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, Judska a Zajordánska.

Mt 4, 1-25

Verš 1
Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla.
Mk 1:12 - Duch ho pak ihned vypudil na poušť.
Lk 4:1 - Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť.

Verš 4
On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'"
Dt 8:3 - Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.

Verš 6
"Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
Ž 91:11 - Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili,

Verš 7
Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"
Dt 6:16 - Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse.

Verš 10
"Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"
Dt 6:13 - Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat.
Dt 10:20 - Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej.

Verš 12
Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje.
Mk 1:14 - Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium:
Lk 4:14 - Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.
Lk 4:16 - Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.
Lk 4:31 - Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil,
Jn 4:43 - Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje.

Verš 15
"Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů:
Iz 9:1 - Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří.

Verš 17
Od té doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!"
Mk 1:15 - "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"

Verš 18
Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej.
Mk 1:16 - Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři).

Mt 4,1-11 - Mk 1, 12–13; Lk 4, 1–13.

Mt 4,1 - "Duch", t. j. ten, ktorý zostúpil na neho po krste. Je to Duch Svätý. – Pustatina, kde sa Ježiš postil, je – podľa tradície – Kvarantánia, severozápadne od Jericha. Divoké skaliská boli útočišťom divej zveri (Mk 1, 13). – Ježiš dovolil toto pokúšanie na naše poučenie.

Mt 4,4 - Dt 8, 3.

Mt 4,5 - "Sväté mesto" – Jeruzalem.

Mt 4,6 - Ž 91, 11–12.

Mt 4,7 - Dt 6, 16.

Mt 4,10 - Dt 6, 13.

Mt 4,12-17 - Mk 1, 14–15; Lk 4, 14.

Mt 4,12 - "Odobral sa do Galiley" – z Judey (porov. Jn 4, 3).

Mt 4,15 - Iz 8, 23; 9, 1. "Galilea pohanov" je severná Galilea pri Fenícii a Sýrii; volá sa pohanskou, lebo v nej bývali väčšinou pohania.

Mt 4,18-22 - Mk 1, 16–20; Lk 5, 1–11.

Mt 4,25 - "Dekapol" (desaťmestie) je zväz desiatich, väčšinou helénskych miest, t. j. pohanských miest južne a juhovýchodne od Genezaretského jazera.