výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Mt 4, 1-25

1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. 2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby." 4 On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'" 5 Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu 6 a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!" 7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'" 8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu 9 a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." 10 Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.' 11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. 12 Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. 13 Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, 14 aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 15 'Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů - 16 lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.' 17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." 18 Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 19 Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." 20 Oni hned nechali sítě a šli za ním. 21 O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. 22 Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním. 23 Ježíš chodil po celé galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. 24 Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. 25 A velké zástupy z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.

Mt 4, 1-25

Verš 1
Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Mk 1:12 - A hned ho Duch vyvedl na poušť.
Lk 4:1 - Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti

Verš 4
On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
Dt 8:3 - Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.

Verš 6
a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"
Ž 91:11 - On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Verš 7
Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"
Dt 6:16 - Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.

Verš 10
Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'
Dt 6:13 - Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.
Dt 10:20 - Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat.

Verš 12
Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.
Mk 1:14 - Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium.
Lk 4:14 - Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí.
Lk 4:16 - Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.
Lk 4:31 - Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.
Jn 4:43 - Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje.

Verš 15
'Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů -
Iz 9:1 - Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Verš 17
Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
Mk 1:15 - Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."

Verš 18
Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
Mk 1:16 - Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

Mt 4,1-11 - Mk 1, 12–13; Lk 4, 1–13.

Mt 4,1 - "Duch", t. j. ten, ktorý zostúpil na neho po krste. Je to Duch Svätý. – Pustatina, kde sa Ježiš postil, je – podľa tradície – Kvarantánia, severozápadne od Jericha. Divoké skaliská boli útočišťom divej zveri (Mk 1, 13). – Ježiš dovolil toto pokúšanie na naše poučenie.

Mt 4,4 - Dt 8, 3.

Mt 4,5 - "Sväté mesto" – Jeruzalem.

Mt 4,6 - Ž 91, 11–12.

Mt 4,7 - Dt 6, 16.

Mt 4,10 - Dt 6, 13.

Mt 4,12-17 - Mk 1, 14–15; Lk 4, 14.

Mt 4,12 - "Odobral sa do Galiley" – z Judey (porov. Jn 4, 3).

Mt 4,15 - Iz 8, 23; 9, 1. "Galilea pohanov" je severná Galilea pri Fenícii a Sýrii; volá sa pohanskou, lebo v nej bývali väčšinou pohania.

Mt 4,18-22 - Mk 1, 16–20; Lk 5, 1–11.

Mt 4,25 - "Dekapol" (desaťmestie) je zväz desiatich, väčšinou helénskych miest, t. j. pohanských miest južne a juhovýchodne od Genezaretského jazera.