výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Mt 9, 1-38

1 Ježíš vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. 2 A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." 3 Ale někteří ze zákoníků si řekli: "Ten člověk se rouhá!" 4 Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: "Proč o tom smýšlíte tak zle? 5 Je snadnější říci 'odpouštějí se ti hříchy', nebo říci 'vstaň a choď'? 6 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - tu řekne ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" 7 On vstal a odešel domů. 8 Když to viděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. 9 Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. 10 Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. 11 Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" 12 On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 13 Jděte a učte se, co to je: 'Milosrdenství chci, a ne oběť'. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." 14 Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se ho: "Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?" 15 Ježíš jim řekl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit. 16 Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky; nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. 17 A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí." 18 Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!" 19 Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. 20 A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu. 21 Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" 22 Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva. 23 Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, 24 řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali. 25 A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. 26 Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. 27 Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!" 28 A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." 29 Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." 30 A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!" 31 Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině. 32 Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem. 33 A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: "Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno." 34 Ale farizeové říkali: "Ve jménu knížete démonů vyhání démony." 35 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. 36 Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. 37 Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." 38 Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!"

Mt 9, 1-38

Verš 32
Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem.
Mt 12:22 - Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.
Lk 11:14 - Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily.

Verš 2
A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."
Mk 2:3 - Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli.
Lk 5:18 - A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj.
Sk 9:33 - Tam se setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý.

Verš 3
Ale někteří ze zákoníků si řekli: "Ten člověk se rouhá!"
Ž 32:5 - Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.
Iz 43:25 - Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.

Verš 36
Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
Mk 6:34 - Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem.
Jer 23:1 - "Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy," je výrok Hospodinův.
Ez 34:2 - "Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?

Verš 37
Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo."
Lk 10:2 - Řekl jim: "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
Jn 4:35 - Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni.

Verš 38
Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!"
2Sol 3:1 - A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás

Verš 9
Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.
Mk 2:14 - A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou." On vstal a šel za ním.
Lk 5:27 - Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou."

Verš 13
Jděte a učte se, co to je: 'Milosrdenství chci, a ne oběť'. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."
Oz 6:6 - Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.
Mi 6:8 - Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Mt 12:7 - Kdybyste věděli, co znamená, 'milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné.
Mk 2:17 - Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."
Lk 5:32 - Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky."
Lk 19:10 - Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."
1Tim 1:15 - Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě,

Verš 14
Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se ho: "Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?"
Mk 2:18 - Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: "Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?"
Lk 5:33 - Oni mu řekli: "Učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně tak i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí."

Verš 15
Ježíš jim řekl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit.
2Kor 11:2 - Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.

Verš 34
Ale farizeové říkali: "Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
Mt 12:24 - Když to slyšeli farizeové, řekli: "On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů."
Mk 3:22 - Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
Lk 11:15 - Někteří z nich však řekli: "Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů."

Verš 17
A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí."
Mk 2:22 - A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a měchy i víno přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!"

Verš 18
Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!"
Mk 5:22 - Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám
Lk 8:41 - Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos; byl to představený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu,

Verš 35
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.
Mk 6:6 - A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil.
Lk 13:22 - Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému.

Verš 20
A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu.
Lv 15:25 - Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení.
Mk 5:25 - A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení.
Lk 8:43 - A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit.

Verš 22
Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva.
Mk 5:34 - A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!"
Lk 8:48 - On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji."

Verš 23
Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,
Mk 5:38 - Když přišli do domu představeného synagógy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení.
Lk 8:51 - Když přišel k němu do domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou.

Verš 24
řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali.
Jn 11:11 - To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit."

Verš 30
A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!"
Mt 12:16 - ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali -
Lk 5:14 - Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal: "Ale jdi," pravil, "ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví."

Verš 31
Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.
Mk 7:36 - Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.

Mt 9,1-8 - Mk 2,1–12; Lk 5,17–26.

Mt 9,9-13 - Mk 2,14–17; Lk 5,27–32.

Mt 9,9 - Podľa tradície Matúš je autorom tohto evanjelia. Mk a Lk ho nazývajú Lévim.

Mt 9,13 - Oz 6, 6.

Mt 9,14-17 - Mk 2,18–22; Lk 5,33–38.

Mt 9,15 - Ženíchom na tejto "svadbe" je sám Ježiš. Kým Ježiš ešte viditeľne žije so svojimi, je to pre nich čas radosti. No keď im bude odňatý, nastane pre nich čas smútku a pôstu.

Mt 9,16-17 - Nové šaty, víno a mechy znamenajú nového ducha mesiášskeho Božieho kráľovstva; staré formy nábožnosti na to už nestačia.

Mt 9,18-26 - Mk 5,21–43; Lk 8,40–56.

Mt 9,24 - Kristus mohol takto povedať; preňho niekoho vzkriesiť z mŕtvych je ako zobudiť ho zo spánku.

Mt 9,34 - Mt 12, 24.

Mt 9,35-38 - Mk 6, 34; Lk 10, 2.