výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mt 27, 1-66

1 Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. 2 Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. 3 Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. 4 "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" 5 On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. 6 Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze." 7 Dohodli se tedy, že za ně koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. 8 Proto se mu až dodnes říká Krvavé pole. 9 Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele, 10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." 11 Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. 12 Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. 13 "Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?" zeptal se ho Pilát. 14 Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal. 15 Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. 16 Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. 17 Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" 18 (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) 19 Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." 20 Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. 21 Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám propustit?" "Barabáše!" zvolali. 22 "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. 23 "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" 24 Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" 25 A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" 26 Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. 27 Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. 28 Svlékli ho a přehodili mu rudý plášť. 29 Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu: "Ať žije židovský král!" 30 Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. 31 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. 32 Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. 33 Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), 34 dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít. 35 Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. 36 Pak tam seděli a hlídali ho. 37 Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. 38 Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici. 39 Kolemjdoucí pokyvovali hlavami 40 a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!" 41 Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a staršími: 42 "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele, ať teď sleze z kříže, a uvěříme v něj! 43 Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" 44 A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. 45 V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin. 46 Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" 47 Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" 48 Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít. 49 Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" 50 Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. 51 V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, 52 hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. 53 Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. 54 Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!" 55 Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu. 56 Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka Zebedeových synů. 57 V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. 58 Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. 59 Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna 60 a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. 61 Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie. 62 Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. 63 "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' 64 Nařiď tedy, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!" 65 "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." 66 A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými.

Mt 27, 1-66

Verš 1
Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít.
Ž 2:2 - Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému:
Mk 15:1 - Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi.
Lk 22:66 - Jakmile se rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli ho do své Velerady.
Lk 23:2 - Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem."
Jn 18:28 - Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka,

Verš 2
Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi.
Sk 3:13 - Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit.

Verš 5
On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit.
2Sam 17:23 - Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel a byl pochován v hrobě svého otce.
Sk 1:18 - (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti.

Verš 7
Dohodli se tedy, že za ně koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců.
Sk 1:19 - Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.)

Verš 9
Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele,
Za 11:12 - Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrných.

Verš 11
Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš.
Mk 15:2 - Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.
Lk 23:3 - Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.
Jn 18:33 - Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho.

Verš 13
"Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?" zeptal se ho Pilát.
Mt 26:62 - Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?"

Verš 14
Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal.
Iz 53:7 - Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel.
Sk 8:32 - Místo, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel.

Verš 15
Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně.
Mk 15:6 - O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně.
Lk 23:17 -
Jn 18:39 - "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?"

Verš 16
Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš.
Mk 15:7 - Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš.
Lk 23:19 - (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.)
Jn 18:40 - Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.)

Verš 20
Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít.
Mk 15:11 - Vrchní kněží ale vyburcovali dav, ať žádá o propuštění Barabáše.
Lk 23:18 - Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"
Jn 18:40 - Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.)
Sk 3:14 - Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha.

Verš 25
A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!"
Sk 5:28 - "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!"

Verš 27
Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka.
Mk 15:16 - Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku.
Jn 19:2 - Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť

Verš 32
Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž.
Mk 15:21 - Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž.
Lk 23:26 - Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem.

Verš 33
Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka),
Ž 69:21 - Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel.
Mk 15:22 - Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka).
Lk 23:33 - Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici.
Jn 19:17 - Ježíš nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota.

Verš 35
Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.
Mk 15:24 - Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme.
Jn 19:23 - Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku,
Ž 22:18 - všechny mé kosti se dají spočítat! Dívají se na mě, zírají,

Verš 37
Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
Mk 15:26 - Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL.
Lk 23:38 - Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
Jn 19:19 - Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.

Verš 38
Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.
Iz 53:12 - A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.

Verš 39
Kolemjdoucí pokyvovali hlavami
Ž 22:7 - Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa.
Ž 69:20 - Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích - všechny mé nepřátele máš přece na očích!
Mk 15:29 - Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit,
Lk 23:35 - Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!"

Verš 40
a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!"
Mt 26:61 - kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'"
Jn 2:19 - "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím."

Verš 43
Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!"
Ž 22:8 - Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá:

Verš 45
V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin.
Mk 15:33 - V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.
Lk 23:44 - Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.

Verš 46
Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"
Ž 22:1 - Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův.
Heb 5:7 - On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen.

Verš 48
Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít.
Ž 69:21 - Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel.
Jn 19:29 - Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop a podali mu ji k ústům.

Verš 50
Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši.
Lk 23:46 - Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled.

Verš 51
V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly,
2Krn 3:14 - Zhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal vyšít cheruby.
Mk 15:38 - Chrámová opona se roztrhla vedví odshora až dolů.
Lk 23:45 - Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli.

Verš 54
Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!"
Mk 15:39 - Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!"
Lk 23:47 - Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!"

Verš 55
Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu.
Mk 15:40 - Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome.
Lk 23:49 - Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli.
Ž 38:11 - Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči už světlo opouští.
Lk 8:2 - a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,

Verš 57
V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem.
Mk 15:42 - Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou).
Lk 23:50 - Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef,
Jn 19:38 - Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo.

Verš 60
a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel.
Mk 15:46 - Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen.
Lk 23:53 - Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován.

Verš 63
"Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.'
Mt 16:21 - Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.
Mt 17:23 - Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni.
Mt 20:19 - Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen."
Mk 8:31 - Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých.
Mk 10:34 - budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých."
Lk 9:22 - Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých."
Lk 18:33 - Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých."
Lk 24:6 - Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal:

Mt 27,1-2 - Mk 15, 1; Lk 23, 1; Jn 18, 28.

Mt 27,2 - Ak židovská veľrada (sanhedrin) za vlády Rimanov odsúdila niekoho na smrť, rozsudok musel potvrdiť rímsky vladár, iba vtedy sa stal právoplatným. On sa postaral aj o jeho vykonanie.

Mt 27,3-10 - Sk 1, 16–20.

Mt 27,9-10 - Matúš tu spája dve proroctvá. Zachariáš hovorí o 30 strieborných (11, 12–13) a Jeremiáš o obraznom kupovaní. Vzťahuje ich na Krista a dáva ich pod meno známejšieho proroka Jeremiáša, a to azda aj preto, že na tomto mieste chcel viac zdôrazniť kúpu poľa ako jeho cenu.

Mt 27,9 - Zach 11, 12–13.

Mt 27,11-14 - Mk 15, 2–5; Lk 23, 2–5; Jn 18, 29–38.

Mt 27,15-26 - Mk 15, 6–15; Lk 23, 17–25; Jn 18, 39–40.

Mt 27,27-31 - Mk 15, 16–20; Jn 19, 2–3.

Mt 27,27 - Rímsky vladár mal riadne sídlo v Cézarei. Na veľkonočné sviatky, asi z bezpečnostných dôvodov, došiel do Jeruzalema a sídlil v úradnej budove, "v pretóriu"; tam konával aj súdy.

Mt 27,32-34 - Mk 15, 21–32; Lk 23, 26–33; Jn 19, 17–27.

Mt 27,33 - Golgota je aramejské slovo vo význame lebka. Ľud nazýval to miesto "Lebkou", lebo sa podobalo ľudskej lebke.

Mt 27,34 - Ž 69, 22."Žlč" tu netreba rozumieť doslovne. Ide o istú horkú tekutinu (Mk 15, 23), ktorá mala odsúdeného na smrť omámiť, aby necítil hrozné bolesti. Preto Ježiš nápoj okúsil, ale ho neprijal, aby mohol trpieť naplno a pri jasnom vedomí.

Mt 27,35 - Ž 22, 19.

Mt 27,49-50 - Mk 15, 33–37; Lk 23, 44–46; Jn 19, 28–30.

Mt 27,51-56 - Mk 15, 38–41; Lk 23, 47–49.

Mt 27,57-61 - Mk 15, 42–47; Lk 23, 50–56; Jn 19, 38–42.

Mt 27,61 - "Iná Mária," príbuzná Márii, Ježišovej matke, je Kleopasova manželka a matka Jakuba Mladšieho, Ježišovho "brata" (porov. 12, 46).

Mt 27,62 - Prípravným dňom sa volal deň pred sobotou (teda piatok), lebo v ten deň si pripravovali na sviatok všetko potrebné, najmä jedlá, aby podľa zákona nemuseli rušiť sobotňajší odpočinok.