výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Kr 24, 1-20

1 Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. 2 Hospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky. 3 Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, 4 a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, až byl Jeruzalém té krve plný. Hospodin už to nehodlal promíjet. 5 Ostatní Joakimovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. 6 Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. 7 Egyptský vládce pak už nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka až po řeku Eufrat. 8 Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera Elnátana z Jeruzaléma. 9 Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. 10 V té době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. 11 Během obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. 12 Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. 13 Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar osekal. 14 Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře, všechny bojovníky a také všechny řemeslníky a kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudší z lidu. 15 Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. 16 Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé bojeschopné muže. 17 Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše. 18 Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. 19 Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. 20 Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi.

2Kr 24, 1-20

Verš 1
Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil.
2Krn 36:6 - Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu.

Verš 2
Hospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky.
2Kr 20:17 - Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin.
2Kr 23:27 - Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat mé jméno."

Verš 10
V té době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat.
Dan 1:1 - Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej.

Verš 13
Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar osekal.
2Krn 20:17 - Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi!"
Iz 39:6 - Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin.

Verš 15
Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu.
2Krn 36:10 - Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše.
Est 2:6 - Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do zajetí babylonský král Nabukadnezar.

Verš 16
Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé bojeschopné muže.
Jer 52:28 - Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů.

Verš 17
Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše.
Jer 37:1 - Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše, syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova.
Jer 52:1 - Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny.

2Kr 24,1 - Veľkoasýrska ríša dosiahla vrchol svojej moci za Asurbanipala (688–627). Potom ríša rýchlo upadala a babylonský kráľ Nabopalasar pomocou médskeho kráľa Kyaxara zboril aj hlavné mesto ríše Ninive (v r. 612). Jeho syn Nabuchodonozor, ešte ako otcov vojvodca, porazil v r. 605 aj egyptského faraóna Nechaa pri Karkemisi (v severnej Sýrii pri rieke Eufrat). Keď sa dozvedel, že otec zomrel, ponáhľal sa domov zabezpečiť si trón. Vtedy vzal so sebou z Jeruzalema čiastku chrámových pokladov a tiež aj mnohých vznešených Židov odviedol do zajatia, medzi nimi Daniela (Dan 1,1; 2 Krn 36,5 nn.). Nabuchodonozor panoval v roku 605–562 pr. Kr. Dejiny týchto čias pozri v úvode ku knihe Jeremiášovej.

2Kr 24,6 - Porov. Jer 22,24; 36,30.

2Kr 24,7 - O Egyptskom potoku pozri 1 Kr 8,65.

2Kr 24,10n - To bolo koncom roku 598 alebo začiatkom roku 597.

2Kr 24,14 - Medzi týmito zajatcami bol aj prorok Ezechiel.

2Kr 24,16 - Verš 16. udáva, z ktorej vrstvy koľko bolo zajatcov. Tých sedemtisíc a tisíc je zahrnuté v spomenutých desiatich tisícoch.

2Kr 24,17 - Porov. 23,34.