výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 24, 1-20

1 Za jeho dní pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar. Jójákím sa stal jeho poddaným na tri roky. Potom sa znova vzbúril proti nemu. 2 Vtedy poslal Hospodin na neho lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Sýrčanov, hordy Moábcov a hordy Ammóncov. Poslal ich do Judska, aby ho zničili podľa slov, ktoré Hospodin vyriekol prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. 3 Vskutku toto sa stalo s Júdom na rozkaz Hospodinov, aby bol odstránený spred Neho pre hriechy Menaššeho ako aj pre všetko, čo vykonal; 4 i pre nevinnú krv, ktorú prelial, keď naplnil Jeruzalem nevinnou krvou, takže to Hospodin už nebol ochotný odpustiť. 5 Ostatné činy Jójákímove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 6 Keď Jójákím usnul so svojimi otcami, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jójáchín. 7 A egyptský kráľ nemohol vyjsť zo svojej krajiny, lebo babylonský kráľ odňal všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi, od Egyptskej rieky až po rieku Eufrat. 8 Jójáchín mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Nechuštá, dcéra Élnátanova z Jeruzalema. 9 Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako konal jeho otec. 10 V tom čase pritiahli služobníci babylonského kráľa Nebúkadnecara k Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obkľúčenia. 11 Aj babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol k mestu, a aj jeho služobníci ho obliehali. 12 Nakoniec vyšiel judský kráľ Jójáchín k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho služobníci, jeho velitelia a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v ôsmom roku svojho kraľovania. 13 Odvliekol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho, aj poklady kráľovského paláca, odlúpal všetko zlaté vybavenie, ktoré zhotovil izraelský kráľ Šalamún v chráme Hospodinovom, ako to povedal Hospodin. 14 Odvliekol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá, všetkých hrdinov vojska, desaťtisíc zajatcov; aj všetkých tesárov a kováčov. Nezanechal nikoho okrem biedneho ľudu krajiny. 15 Do Babylónie odvliekol aj Jójáchína, kráľovu matku, kráľove ženy a jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odvliekol ich do zajatia z Jeruzalema do Babylónie. 16 Aj všetkých príslušníkov vojska, sedemtisíc; tesárov a kováčov tisíc; aj všetkých bojaschopných mužov odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babylónie. 17 Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Matanju a premenil mu meno na Cidkija. 18 Cidkija mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme jedenásť rokov. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny. 19 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako robil Jójákím. 20 Lebo pre Hospodinov hnev došlo to s Jeruzalemom a s Júdom tak ďaleko, že ich zavrhol spred seba; Cidkija sa potom vzbúril proti babylonskému kráľovi.

2Kr 24, 1-20

Verš 1
Za jeho dní pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar. Jójákím sa stal jeho poddaným na tri roky. Potom sa znova vzbúril proti nemu.
2Krn 36:6 - Proti nemu vytiahol Nebúkadnecar, babylonský kráľ, a sputnal ho okovami, aby ho odvliekol do Babylona.

Verš 2
Vtedy poslal Hospodin na neho lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Sýrčanov, hordy Moábcov a hordy Ammóncov. Poslal ich do Judska, aby ho zničili podľa slov, ktoré Hospodin vyriekol prostredníctvom svojich služobníkov prorokov.
2Kr 20:17 - Ajhľa, prídu dni, keď odnesú do Babylónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia nadobudli až po tento deň. Nezostane nič - hovorí Hospodin.
2Kr 23:27 - Hospodin riekol: Aj Júdu odstránim spred seba, ako som odstránil Izrael, a zavrhnem toto mesto Jeruzalem, ktoré som si vyvolil, aj dom, o ktorom som povedal, že tam bude moje meno.

Verš 10
V tom čase pritiahli služobníci babylonského kráľa Nebúkadnecara k Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obkľúčenia.
Dan 1:1 - V treťom roku kraľovania judského kráľa Jehojákíma prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho.

Verš 13
Odvliekol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho, aj poklady kráľovského paláca, odlúpal všetko zlaté vybavenie, ktoré zhotovil izraelský kráľ Šalamún v chráme Hospodinovom, ako to povedal Hospodin.
2Krn 20:17 - Vašou úlohou nebude bojovať. Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami, Júda a Jeruzalem. Nebojte sa a nestrachujte! Zajtra vyjdite proti nim a Hospodin bude s vami.
Iz 39:6 - Ajhľa, prídu dni, keď odnesú do Babylónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin.

Verš 15
Do Babylónie odvliekol aj Jójáchína, kráľovu matku, kráľove ženy a jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odvliekol ich do zajatia z Jeruzalema do Babylónie.
2Krn 36:10 - Na prelome roku poslal však kráľ Nebúkadnecar pre neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym náčiním domu Hospodinovho. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Cidkiju.
Est 2:6 - Spolu s Jechonjom, judským kráľom, bol zajatý v Jeruzaleme s ďalšími zajatcami, ktorých dal odvliecť babylonský kráľ Nebúkadnecar.

Verš 16
Aj všetkých príslušníkov vojska, sedemtisíc; tesárov a kováčov tisíc; aj všetkých bojaschopných mužov odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babylónie.
Jer 52:28 - Toto je počet ľudu, ktorý Nebúzaradán odviedol do zajatia: v sedemnástom roku tritisícdvadsaťtri Júdejcov,

Verš 17
Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Matanju a premenil mu meno na Cidkija.
Jer 37:1 - Po Jojákímovom synovi Konjáhovi sa stal kráľom Joziášov syn Cidkija, ktorého babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za kráľa v Judsku.
Jer 52:1 - Cidkija bol dvadsaťjedenročný, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov panoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny.

2Kr 24,1 - Veľkoasýrska ríša dosiahla vrchol svojej moci za Asurbanipala (688–627). Potom ríša rýchlo upadala a babylonský kráľ Nabopalasar pomocou médskeho kráľa Kyaxara zboril aj hlavné mesto ríše Ninive (v r. 612). Jeho syn Nabuchodonozor, ešte ako otcov vojvodca, porazil v r. 605 aj egyptského faraóna Nechaa pri Karkemisi (v severnej Sýrii pri rieke Eufrat). Keď sa dozvedel, že otec zomrel, ponáhľal sa domov zabezpečiť si trón. Vtedy vzal so sebou z Jeruzalema čiastku chrámových pokladov a tiež aj mnohých vznešených Židov odviedol do zajatia, medzi nimi Daniela (Dan 1,1; 2 Krn 36,5 nn.). Nabuchodonozor panoval v roku 605–562 pr. Kr. Dejiny týchto čias pozri v úvode ku knihe Jeremiášovej.

2Kr 24,6 - Porov. Jer 22,24; 36,30.

2Kr 24,7 - O Egyptskom potoku pozri 1 Kr 8,65.

2Kr 24,10n - To bolo koncom roku 598 alebo začiatkom roku 597.

2Kr 24,14 - Medzi týmito zajatcami bol aj prorok Ezechiel.

2Kr 24,16 - Verš 16. udáva, z ktorej vrstvy koľko bolo zajatcov. Tých sedemtisíc a tisíc je zahrnuté v spomenutých desiatich tisícoch.

2Kr 24,17 - Porov. 23,34.