výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 16, 1-20

1 V sedemnástom roku Pekacha, syna Remaljovho, stal sa kráľom judský kráľ Ácház, syn Jótámov. 2 Keď sa Ácház stal kráľom, mal dvadsať rokov, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo je správne v očiach Hospodinových, ako to konal jeho otec Dávid. 3 Chodil po ceste izraelských kráľov, ba aj svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavného zvyku národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov. 4 Obetoval a kadil na výšinách a na kopcoch i pod každým zeleným stromom. 5 Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remaljovým, do boja proti Jeruzalemu. Obkľúčili Ácháza, ale nevládali bojovať. 6 V tom čase edómsky kráľ vrátil Élat Edómu a zahnal Júdejcov z Élatu. Edómci prišli do Élatu a ostali tam bývať až dodnes. 7 Vtedy poslal Ácház k asýrskemu kráľovi Tiglat Pileserovi poslov s odkazom: Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z ruky sýrskeho a izraelského kráľa, ktorí povstávajú proti mne. 8 Ácház vzal striebro a zlato, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskemu kráľovi ako dar. 9 Asýrsky kráľ ho poslúchol. Asýrsky kráľ vytiahol proti Damasku, zabral ho a odviedol do zajatia do Kíru. Recína usmrtil. 10 Nato sa vybral kráľ Ácház v ústrety asýrskemu kráľovi Tiglat Pileserovi do Damasku. Keď kráľ Ácház uvidel oltár v Damasku, poslal kňazovi Urijovi podobu oltára a plán jeho celej stavby. 11 Kňaz Urijá postavil oltár celkom podľa toho, čo kráľ Ácház poslal z Damasku. A kňaz Urijá tak urobil prv, ako prišiel kráľ Ácház z Damasku. 12 Keď prišiel kráľ z Damasku, prezrel si oltár. Potom sa kráľ priblížil k oltáru, vystúpil naň 13 a spálil spaľovanú obeť i pokrmovú obeť, obetoval svoju úliatbu a vykropil na oltár krv svojich obetí spoločenstva. 14 Bronzový oltár, ktorý stál pred Hospodinom, dal odsunúť spred chrámu, spomedzi nového oltára a domu Hospodinovho, a postavil ho nabok na sever od nového oltára. 15 Potom kráľ Ácház prikázal kňazovi Urijovi: Na veľkom oltári spaľuj rannú spaľovanú obeť a večernú pokrmovú obeť; spaľovanú obeť kráľa i jeho pokrmovú obeť, taktiež spaľované obete všetkého ľudu krajiny, ich pokrmové obete aj ich úliatby! Všetku krv spaľovaných obetí a všetku krv obetí zábitných vykrop naň! Bronzový oltár bude mne slúžiť na vyhľadávanie veštby. 16 Kňaz Urijá urobil celkom tak, ako mu prikázal kráľ Ácház. 17 Potom dal kráľ Ácház obsekať priečne laty na podvozkoch, odstránil z nich kotlíky, more dal zložiť z bronzových býkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamenný podstavec. 18 Aj krytú chodbu pre deň sviatočného odpočinku, ktorú vybudovali v chráme, aj kráľovský vchod dal odstrániť z chrámu kvôli asýrskemu kráľovi. 19 Ostatné činy Ácházove, ktoré vykonal, sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 20 Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste Dávidovom, a po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.

2Kr 16, 1-20

Verš 8
Ácház vzal striebro a zlato, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskemu kráľovi ako dar.
2Krn 28:21 - Lebo Ácház vylúpil dom Hospodinov, kráľovský palác i hodnostárov a odo vzdal to asýrskemu kráľovi; ale nepomohlo mu to.

Verš 1
V sedemnástom roku Pekacha, syna Remaljovho, stal sa kráľom judský kráľ Ácház, syn Jótámov.
2Krn 28:1 - Ácház mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid,

Verš 3
Chodil po ceste izraelských kráľov, ba aj svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavného zvyku národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov.
Lv 18:21 - Zo svojho potomstva nedovoľ nikoho ohňom obetovať Molochovi, a tak znesvätiť meno svojho Boha; ja som Hospodin.
Lv 20:2 - Povedz Izraelcom: Ak niekto spomedzi Izraelcov alebo cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, obetuje niečo zo svojho potomstva Molochovi, bezpodmienečne musí byť vydaný na smrť; nech ho pospolitý ľud ukameňuje.
2Kr 17:31 - Avvania si zhotovili Nibchaza a Tartáka, Sefarvajimčania spaľovali v ohni svoje deti Adramelekovi a Anamelekovi, sefarvajimským bohom.

Verš 5
Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remaljovým, do boja proti Jeruzalemu. Obkľúčili Ácháza, ale nevládali bojovať.
Iz 7:1 - Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaljov, k Jeruzalemu do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu.

Verš 17
Potom dal kráľ Ácház obsekať priečne laty na podvozkoch, odstránil z nich kotlíky, more dal zložiť z bronzových býkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamenný podstavec.
1Kr 7:23 - Ďalej zhotovil liate more; desať lakťov malo priemer od kraja po okraj a bolo okrúhle. Jeho výška bola päť lakťov a po obvode ho mohla obopnúť tridsaťlakťová šnúra.

2Kr 16,1 - O tomto kráľovi pozri aj Iz 7 n.

2Kr 16,3 - Pozri pozn. k Lv 18,21 a Dt 18,14.

2Kr 16,6 - Novšie miesto Aramejska čítajú Edom, lebo Elat patril kedysi Edomsku, nie Aramejsku. – O Elate pozri 1 Kr 9,26, porov. 2 Kr 14,22. – Až po dnešný deň – porov. pozn. 14,7.

2Kr 16,7 - Pozri pozn. k 15,29.

2Kr 16,9 - Kir (Vulgáta: Cyrene) je kdesi na rozhraní Babylonska a Elamu. Tam bolo kedysi pôvodné sídlo Aramejčanov (porov. Iz 22,6; Am 1,5; 9,7).

2Kr 16,14 - Kovový oltár dal postaviť kráľ Šalamún. Neskoršie ho, tak sa zdá, celkom odstránili z chrámu, lebo v 25,13–14 sa nespomína medzi posvätným náradím. Nový oltár, ktorý dal postaviť Achaz, nebol z kovu.

2Kr 16,15 - Veľkým oltárom volá svoj nový oltár.

2Kr 16,17 - O umývadlách a medenom mori pozri 1 Kr 7,23–28. Achaz potreboval kov na poplatky pre asýrskeho kráľa, vzal ho teda, kde ho našiel.

2Kr 16,18 - O "sobotňajšej izbe" nevieme nič, preto nemožno ani vedieť, prečo ju dal Achaz zrušiť. – O vonkajšom vchode pozri 11,19.