výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 13, 1-25

1 V dvadsiatom treťom roku judského kráľa Jóáša, syna Achazjovho, sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Jóácház, syn Jéhúov; panoval sedemnásť rokov. 2 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, nasledoval hriechy Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech; a neodstúpil od toho. 3 Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu, takže ho natrvalo vydal do rúk sýrskeho kráľa Chazáéla a do rúk Chazáélovho syna Benhadada. 4 Ale keď Jóácház udobril Hospodina, Hospodin ho vyslyšal, lebo videl útlak Izraela, keďže sýrsky kráľ ho utláčal. 5 Hospodin dal Izraelu záchrancu. Tak sa vymanil zo sýrskeho područia. Potom Izraelci žili vo svojich stanoch ako predtým. 6 Avšak neodstúpili od hriechov domu Járobeámovho, ktorý zviedol Izrael na hriech, ale chodili v nich. Aj ašéra ostala ešte v Samárii. 7 Joácházovi neostalo z ľudu len päťdesiat jazdcov, desať vojnových vozov a desaťtisíc pešiakov, lebo sýrsky kráľ ich zničil a obrátil ich na prach ako pri mlátení. 8 Ostatné činy Jóácházove, všetko, čo vykonal, jeho hrdinstvo, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 9 Keď Jóácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jóáš. 10 V tridsiatom siedmom roku judského kráľa Jóáša kráľom nad Izraelom v Samárii sa stal Jóáš, syn Jóácházov, a panoval šestnásť rokov. 11 Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od nijakých hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech, ale chodil v nich. 12 Ostatné činy Jóášove a všetko, čo vykonal, ako aj jeho hrdinstvo, ako viedol vojnu proti judskému kráľovi Amacjovi, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 13 Keď Jóáš usnul so svojimi otcami, na jeho trón zasadol Járobeám, Jóáša pochovali v Samárii k izraelským kráľom. 14 Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský kráľ Jóáš a plakal nad ním: Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazdci! 15 Nato mu Elízeus povedal: Prines luk a šípy! I priniesol luk a šípy. 16 Vtedy prikázal izraelskému kráľovi: Polož si ruku na luk! A keď si položil ruku na luk, Elízeus si položil ruky na ruky kráľove 17 a povedal: Otvor okno na východ! Keď otvoril, Elízeus povedal: Vystreľ! Keď vystrelil, povedal: Hospodinov šíp víťazstva, šíp víťazstva nad Sýriou. Úplne porazíš Sýrčanov pri Aféku. 18 Potom povedal: Vezmi šípy! Keď ich vzal, povedal izraelskému kráľovi: Udri na zem! Udrel trikrát, potom prestal. 19 Tu sa na neho Boží muž rozhneval a povedal: Mal si udrieť päť alebo šesťkrát! Vtedy by si bol Sýriu úplne porazil. Ale teraz porazíš Sýriu trikrát. 20 Potom Elízeus zomrel a pochovali ho. Vtedy každoročne prichádzali lúpežné hordy Moábcov do krajiny. 21 Raz, keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú hordu. Hodili človeka do Elízeovho hrobu a odišli. Keď sa ten človek dotkol Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy. 22 Sýrsky kráľ Chazáél utláčal Izrael po všetky dni Jóácházove. 23 Ale Hospodin sa zmiloval nad nimi, preukázal im milosrdenstvo a obrátil sa k nim kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz. 24 Keď potom sýrsky kráľ Chazáél zomrel a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Benhadad, 25 Jóáš, syn Jóácházov, znova vzal späť z rúk Chazáélovho syna Benhadada mestá, ktoré ten odňal vo vojne z rúk jeho otca Jóácháza. Jóáš ho trikrát porazil a zaujal späť izraelské mestá.

2Kr 13, 1-25

Verš 17
a povedal: Otvor okno na východ! Keď otvoril, Elízeus povedal: Vystreľ! Keď vystrelil, povedal: Hospodinov šíp víťazstva, šíp víťazstva nad Sýriou. Úplne porazíš Sýrčanov pri Aféku.
1Kr 20:30 - Ostatní utiekli do mesta Aféku, ale na dvadsaťsedemtisíc mužov a tých, čo ostali, sa zrútili hradby. Benhadad utiekol a chodil v meste z izby do izby.

Verš 14
Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský kráľ Jóáš a plakal nad ním: Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazdci!
2Kr 2:12 - Elízeus to videl a kričal: Otče môj, otče môj! Vozy Izraela a jeho jazda! A už ho viac nevidel.

2Kr 13,5 - Nevieme, kto bol tu spomínaný záchranca. Podľa niektorých to bol asýrsky kráľ Adadnirari III. (805–782), ktorý v tom čase podnikol výpravu proti západu a ktorý sa sám chváli, že v Damasku obkľúčil tamojšieho kráľa a oslobodil jeho poplatníkov. To "vyslobodenie", pravda, znamenalo, že sa teraz "vyslobodení" stali poplatníkmi Asýrčanov. Iní sa domnievajú, že záchrancom bol Joachazov vnuk, neskorší izraelský kráľ Jeroboam II.

2Kr 13,7 - Verš 7 musel pôvodne nasledovať hneď po verši 3.

2Kr 13,12 - Porov. 14,15 n.

2Kr 13,14 - Joas oslovuje Elizea, ako kedysi Elizeus oslovoval Eliáša; pozri 2,12.

2Kr 13,24 - Tento Benadad bol už tretí sýrsky kráľ tohto mena.