výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 18, 1-37

1 V treťom roku izraelského kráľa Hóšéu, syn Élovho, stal sa kráľom Chizkija, syn judského kráľa Ácháza. 2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abijá, dcéra Zecharjova. 3 Konal, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak ako jeho otec Dávid. 4 Odstránil výšiny, rozbil posvätné stĺpy, zoťal ašéru a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. 5 Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nebolo po ňom jemu rovného medzi judskými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. 6 Držal sa Hospodina, neodstúpil od Neho a zachovával prikázania, ktoré Hospodin dal Mojžišovi. 7 Hospodin bol s ním a mal úspech vo všetkom, čo podnikal. Vzoprel sa proti asýrskemu kráľovi a nebol mu poddaný. 8 Porazil Filištíncov až po Gazu, aj jej územie od strážnej veže až po opevnené mesto. 9 Vo štvrtom roku kráľa Chizkiju, ktorý bol siedmym rokom izraelského kráľa Hóšéu, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obliehal ju. 10 Po troch rokoch ju dobyl. V šiestom roku Chizkiju, to jest v deviatom roku izraelského kráľa Hóšéu, Samária padla. 11 Potom asýrsky kráľ odvliekol Izrael do Asýrie a osadil ich v Chalachu pri Chabóre, rieke Gózánu, a v médskych mestách, 12 pretože neposlúchali hlas svojho Boha Hospodina, ale prestupovali Jeho zmluvu, všetko, čo prikázal služobník Hospodinov Mojžiš. Neposlúchali, ani neplnili zmluvu. 13 V štrnástom roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. 14 Vtedy poslal judský kráľ Chizkija asýrskemu kráľovi do Lachíša odkaz: Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Hotový som znášať, čokoľvek mi naložíš. Asýrsky kráľ uložil nato judskému kráľovi tristo talentov striebra a tridsať talentov zlata. 15 Chizkija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca. 16 V tom čase dal Chizkija oblúpať dvere chrámu Hospodinovho aj stĺpy, ktoré sám judský kráľ Chizkija dal obložiť, a dal to asýrskemu kráľovi. 17 Vtedy asýrsky kráľ poslal tartána, rabsárisa a rabšákéa z Lachíša ku kráľovi Chizkijovi so silným vojskom do Jeruzalema. Tí vytiahli a prišli k Jeruzalemu; keď prišli a zastali pri vodovode Horného rybníka, ktorý sa nachádzal pri ceste k Valchárovmu poľu, 18 dali zavolať kráľa. Keď vyšiel k nim Eljákím, syn Chilkijov, ktorý bol správcom paláca, pisár Šebná a kancelár Jóách, syn Ásáfov, 19 rabšáké povedal: Povedzte Chizkijovi: Takto vraví veľkráľ Asýrie: Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš? 20 Nazdáš sa, že prosté slová úst sú už radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? 21 Hľa, spoliehaš sa na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá tomu, kto sa na ňu oprie, vnikne do dlane a prebodne mu ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, pre každého, kto sa naň spolieha. 22 Ak mi poviete: V Hospodina, svojho Boha, dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil, a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: Pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať? 23 Stav sa teraz s mojím pánom, asýrskym kráľom: Dám ti dvetisíc koní, ak vládzeš dodať na ne jazdcov. 24 Ako by si odrazil čo aj jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána? A ty sa spoliehaš na Egypt kvôli vozom a jazdcom? 25 A či som ja teraz bez Hospodina pritiahol proti tomuto miestu, aby som ho zničil? Hospodin mi povedal: Vytiahni proti tej krajine a znič ju! 26 Vtedy povedal Eljakím, syn Chilkijov, Šebná a Joách rabšákéovi: Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme. Nehovor s nami judsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. 27 Ale rabšáké povedal: Či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč! 28 Vtedy rabšáké pristúpil a zvolal veľkým hlasom judsky: Počujte slová veľkráľa, kráľa asýrskeho! 29 Takto povedal kráľ: Nech vás Chizkija nepodvedie, lebo vás nevládze vytrhnúť z mojej ruky. 30 Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin vás istotne vytrhne; toto mesto nebude vydané asýrskemu kráľovi do rúk. 31 Nepočúvajte Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: Uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne, a každý z vás bude jesť zo svojho viniča a zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, 32 pokiaľ neprídem a nepoberiem vás so sebou do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Budete žiť a nezomriete, len nepočúvajte Chizkiju, lebo vás podvádza hovoriac: Hospodin vás vytrhne. 33 Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky asýrskeho kráľa? 34 Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu, Hény a Avvy? Či vytrhli Samáriu z mojej ruky? 35 Ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má zachrániť Jeruzalem z mojej ruky? 36 Ľud však mlčal a neodvetil mu ani slova, lebo kráľov rozkaz znel: Neodpovedajte mu! 37 Potom prišiel Eljákím, syn Chilkijov, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joách, syn Ásalov, k Chizkijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu rabšákéove slová.

2Kr 18, 1-37

Verš 1
V treťom roku izraelského kráľa Hóšéu, syn Élovho, stal sa kráľom Chizkija, syn judského kráľa Ácháza.
2Krn 28:27 - Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Jeruzaleme, pretože ho nepreniesli k hrobom izraelských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Chizkija.
2Krn 29:1 - Chizkija sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abíja, dcéra Zecharjova.

Verš 4
Odstránil výšiny, rozbil posvätné stĺpy, zoťal ašéru a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom.
2Krn 31:1 - Keď všetko skončilo, vyšli všetci prítomní Izraelci do judských miest a polámali pomníky, postínali ašéry, porúcali výšiny a oltáre v celom Judsku a v Benjamíne, v Efrajime a v Menaššem. Potom sa vrátili všetci Izraelci, každý na svoj majetok, do svojich miest.

Verš 8
Porazil Filištíncov až po Gazu, aj jej územie od strážnej veže až po opevnené mesto.
Iz 14:30 - Biedni budú pásť na mojej nive a chudobní v bezpečí budú odpočívať so svojím stádom. Ale tvoj koreň usmrtím hladom a tvoj zvyšok zabijem.

Verš 9
Vo štvrtom roku kráľa Chizkiju, ktorý bol siedmym rokom izraelského kráľa Hóšéu, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obliehal ju.
2Kr 17:3 - Proti nemu pritiahol asýrsky kráľ Šalmaneser. Hóšéa sa stal jeho poddaným a odvádzal mu poplatok.

Verš 10
Po troch rokoch ju dobyl. V šiestom roku Chizkiju, to jest v deviatom roku izraelského kráľa Hóšéu, Samária padla.
2Kr 17:6 - V deviatom roku Hóšéovom zaujal asýrsky kráľ Samáriu a odvliekol Izraelcov do Asýrie. Obsadil ich v Chalachu a pri Chabóre, rieke Gózánu, a v mestách médskych.

Verš 13
V štrnástom roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich.
2Krn 32:1 - Po týchto udalostiach a po tomto prejave vernosti pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb. Vtrhol do Judska, utáboril sa oproti opevneným mestám a zamýšľal sa ich zmocniť.
Iz 36:1 - V štrnástom roku kráľa Chizkiju vytiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým judským opevneným mestám a obsadil ich.

2Kr 18,4 - O medenom hadovi pozri Nm hl. 21.

2Kr 18,9 - Pozri 17,5 n.

2Kr 18,13 - O statiach 18,13–20; 19 (= Iz 36 – 39) pozri k Iz 36,1. – Výprava Sennacheriba, o ktorej je tu reč, bola v r. 701 pr. Kr.

2Kr 18,14 - O Lachise pozri 14,19.

2Kr 18,17 - Tartan bol asýrsky hlavný vojenský veliteľ: rabsaris bol predstavený komorníkov a rabsake bol vysoký vojenský dôstojník.

2Kr 18,19 - Asýrsky kráľ sa aj na asýrskych klinopisných pamiatkach volá veľkým kráľom.

2Kr 18,22 - Sennacherib podáva vec tak, ako by sa Pán hneval, že Ezechiáš odstránil výšiny. Tým chce proti Ezechiášovi pobúriť ľud, ktorý sa ťažko zriekal výšin.

2Kr 18,34 - O Emate pozri 1 Kr 8,65; Arfad bol tam, kde je dnes Tell Erfád, 20 km severne od Alepa. – O Sefarvaime pozri 17,24. Ana a Ava (porov. 17,24) sú nám ešte neznáme.