výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 20, 1-21

1 V tých dňoch Chizkija ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive. 2 Vtedy sa Chizkija obrátil tvárou ku stene a modlil sa k Hospodinovi 3 slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne chodil pred Tebou s celým srdcom a robil som, čo sa Tebe páči. A Chizkija sa nahlas rozplakal. 4 Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: 5 Vráť sa a povedz Chizkijovi, vládcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Ajhľa, uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do domu Hospodinovho. 6 Ajhľa, pridám k tvojmu veku pätnásť rokov. A vytrhnem z hrsti asýrskeho kráľa teba i toto mesto a budem záštitou tomuto mestu kvôli sebe a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. 7 Vtedy Izaiáš povedal: Vezmite figový koláč. Vzali a položili ho na vred; uzdravil sa. 8 Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a že na tretí deň vstúpim do domu Hospodinovho? 9 Izaiáš odvetil: Toto ti bude znamením, že Hospodin uskutoční, čo povedal: Má tieň postúpiť o desať stupňov, alebo sa má o desať stupňov vrátiť? 10 Tu povedal Chizkija: Ľahko je tieňu predĺžiť sa o desať stupňov. Nie! Nech sa tieň vráti nazad o desať stupňov. 11 Nato volal prorok Izaiáš k Hospodinovi a vrátil sa tieň po stupňoch, po ktorých postúpil, na slnečných hodinách Ácházových o desať stupňov. 12 V tom čase babylonský kráľ Beródach-Baladán, syn Baladánov, poslal Chizkijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý. 13 Chizkija ich privítal a ukázal im celú klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. 14 Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chizkijovi a povedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chizkija odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie. 15 A on povedal: Čo videli v tvojom dome? Chizkija odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. 16 Nato Izaiáš povedal Chizkijovi: Počuj slovo Hospodinovo! 17 Ajhľa, prídu dni, keď odnesú do Babylónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia nadobudli až po tento deň. Nezostane nič - hovorí Hospodin. 18 Aj z tvojich synov, ktorí budú pochodiť z teba, ktorých splodíš, poberú, a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. 19 Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečie. 20 Ostatné Chizkijove činy, všetky jeho hrdinské skutky, ktoré vykonal, ako robil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, to je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 21 Keď Chizkija usnul so svojimi otcami, po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.

2Kr 20, 1-21

Verš 1
V tých dňoch Chizkija ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive.
2Krn 32:24 - V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal znamenie.
Iz 38:1 - V tých dňoch Chizkija ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive.

2Kr 20,1-11 - Udalosti opísané v hl. 18 – 19 zbehli sa až po chorobe Ezechiášovej. Babylonský kráľ Merodach Baladan sa viac ráz vzbúril proti Asýrčanom, posledný raz v r. 703 pr. Kr., teda ešte pred vpádom Sennacheriba do Júdska. Jeho posolstvo po chorobe Ezechiášovej prišlo do Jeruzalema ešte pred týmto vpádom. Zostavovateľ kníh kráľov prevzal tieto state od Izaiáša (hl. 36 – 49). V Knihe Izaiášovej vpád Sennacheribov (Iz 36 – 37 = 2 Kr 18,17 – 19,37) je vhodným záverom 1. časti proroctiev Izaiášových. Ezechiášova choroba a posolstvo Merodach Baladana (Iz 38 – 39 = 2 Kr 20,1–19) sú zase vhodným úvodom do druhej časti jeho proroctiev. Tak sa stalo, že sú tieto udalosti v Knihe Izaiášovej nie v časovom poradí a zostavovateľ Kníh kráľov ich prevzal tak, ako ich našiel u Izaiáša. Stať o uzdravení Ezechiáša (20,1–11) je tu značne rozšírená vysvetľujúcimi poznámkami zostavovateľa Kníh kráľov, ktorými chce hlavne zdôrazniť veľkosť zázraku na Achazových hodinách. Pôvodný text je u Izaiáša 38,1–9, preto pozri pozn. tam a Iz 38,22.

2Kr 20,7 - Verš 7. patrí na koniec správy, za verš 11; porov. Iz 38,21.

2Kr 20,12 - Blahoželanie k uzdraveniu kráľa bola len zámienka, posolstvo malo politický cieľ: získať Ezechiáša za spojenca proti Asýrsku.

2Kr 20,19 - Odklad trestu pokladali v Starom zákone za jeho zmiernenie; 1 Kr 21,29; 2 Kr 22,18–20.