výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 15, 1-38

1 V dvadsiatom siedmom roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa kráľom judský kráľ Azarja (Uzija), syn Amacjov. 2 Keď sa stal kráľom, mal šestnásť rokov, a kraľoval päťdesiatdva rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jecholjá z Jeruzalema. 3 Konal, čo je v očiach Hospodinových správne, celkom tak, ako robil jeho otec Amacja. 4 Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. 5 Hospodin ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti a býval v osobitnom dome. Kráľov syn Jótám bol na čele domu a spravoval ľud krajiny. 6 Ostatné činy Azarjove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 7 Keď Azarja usnul so svojimi otcami, pochovali ho k otcom v meste Dávidovom a kráľom miesto neho sa stal jeho syn Jótám. 8 V tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Járobeámov syn Zecharja. Panoval šesť mesiacov. 9 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, ako robili jeho otcovia. Neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorými ten zviedol Izrael na hriech. 10 Proti nemu zosnoval sprisahanie Šallum, syn Jábešov. Zrazil ho pred ľudom, usmrtil a stal sa kráľom miesto neho. 11 Ostatné činy Zecharjove sú zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 12 Tak znelo slovo Hospodinovo, ktoré vyriekol Jéhuovi: Tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. Tak sa aj stalo. 13 Šallum, syn Jábéšov, stal sa kráľom v tridsiatom deviatom roku judského kráľa Uziju (Azarja) a kraľoval jeden mesiac v Samárii. 14 Vtedy vytiahol Menachém, syn Gádiho, z Tirce a prišiel do Samárie. V Samárii ranil a usmrtil Šalluma, syna Jábéšovho, a stal sa kráľom miesto neho. 15 Ostatné činy Šallumove, aj sprisahanie, ktoré zosnoval, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 16 Vtedy Menachém z Tirce spustošil Tapúach a všetko v ňom, aj jeho územie, lebo mu neotvorili. Keď ho spustošil, jeho tehotné rozpáral. 17 V tridsiatom deviatom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Menachém, syn Gádiho; panoval desať rokov. 18 Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, po všetky svoje dni neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. 19 Keď proti krajine pritiahol asýrsky kráľ Púl, Menachém dal Púlovi tisíc talentov striebra, aby mu pomohol upevniť kráľovstvo v jeho ruke. 20 Menachém vyrubil peniaze Izraelcom, a to za všetkých hrdinov z vojska, aby tak mohol dať asýrskemu kráľovi. Päťdesiat šekelov na jedného muža. Asýrsky kráľ sa potom vrátil a nezostal v krajine. 21 Ostatné činy Menachémove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 22 Keď Menachém usnul so svojimi otcami, stal sa kráľom miesto neho jeho syn Pekachja. 23 V päťdesiatom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekachja, syn Menachémov. Panoval dva roky. 24 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. 25 Jeho dôstojník Pekach, syn Remaljov, zosnoval proti nemu sprisahanie s päťdesiatimi mužmi z Gileádu a zabil ho v hradnej veži kráľovského paláca v Samárii. Keď ho usmrtili, stal sa kráľom miesto neho. 26 Ostatné činy Pekachjove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 27 V päťdesiatom druhom roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekach, syn Remaljov. Panoval dvadsať rokov. 28 Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorými ten zviedol Izrael na hriech. 29 Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat Pileser, zabral Ijjón, Ábelbét-maachá, Jánóach, Kedeš, Chácór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftálí a odviedol ich do Asýrie. 30 Vtedy Hóšéa, syn Élov, zosnoval sprisahanie proti Pekachovi, synovi Remaljovmu, a zabil ho. Keď ho usmrtil, stal sa miesto neho kráľom v dvadsiatom roku Jótáma, syna Uzijovho. 31 Ostatné činy Pekachove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 32 V druhom roku izraelského kráľa Pekacha, syna Remaljovho, sa stal kráľom Jótám, syn judského kráľa Uziju. 33 Keď sa stal kráľom, mal dvadsaťpäť rokov, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúšá, dcéra Cádókova. 34 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho otec Uzija. 35 Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. On postavil Hornú bránu domu Hospodinovho. 36 Ostatné činy Jótámove, ktoré vykonal, sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 37 V tých časoch začal Hospodin posielať do Judska sýrskeho kráľa Recina a Pekacha, syna Remaljovho. 38 Keď Jótám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ácház.

2Kr 15, 1-38

Verš 1
V dvadsiatom siedmom roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa kráľom judský kráľ Azarja (Uzija), syn Amacjov.
2Kr 14:21 - Nato všetok judský ľud vzal Azarju, ktorý mal práve šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju.
2Krn 26:1 - Všetok ľud Judska vzal Uzziju, a hoci mal šestnásť rokov, ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju.

Verš 2
Keď sa stal kráľom, mal šestnásť rokov, a kraľoval päťdesiatdva rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jecholjá z Jeruzalema.
2Krn 26:3 - Uzzija mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jecholjá z Jeruzalema.

Verš 37
V tých časoch začal Hospodin posielať do Judska sýrskeho kráľa Recina a Pekacha, syna Remaljovho.
2Krn 16:5 - Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Rámu a prácu zastavil.
Iz 7:1 - Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaljov, k Jeruzalemu do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu.

Verš 33
Keď sa stal kráľom, mal dvadsaťpäť rokov, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúšá, dcéra Cádókova.
2Krn 27:1 - Jótám mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúša, dcéra Cádókova.

Verš 12
Tak znelo slovo Hospodinovo, ktoré vyriekol Jéhuovi: Tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. Tak sa aj stalo.
2Kr 10:30 - Hospodin riekol Jéhúovi: Pretože si dobre vykonal, čo je správne v mojich očiach, a uskutočnil si, čo som mal na mysli proti Achábovmu domu, tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne.

Verš 19
Keď proti krajine pritiahol asýrsky kráľ Púl, Menachém dal Púlovi tisíc talentov striebra, aby mu pomohol upevniť kráľovstvo v jeho ruke.
1Krn 5:26 - Boh Izraela vznietil ducha asýrskeho kráľa Púla, čiže ducha asýrskeho kráľa Tiglat-Pilnesera, ktorý odvliekol Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu kmeňa Menašše do zajatia a dopravil ich do Chalachu, Chabóru, Háry a k rieke Gózán, kde sú dodnes.

Verš 29
Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat Pileser, zabral Ijjón, Ábelbét-maachá, Jánóach, Kedeš, Chácór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftálí a odviedol ich do Asýrie.
Iz 9:1 - Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Kr 15,5 - O príčine kráľovho malomocenstva pozri 2 Krn 26,16 n. Ako kráľa ho nevyobcovali za mesto medzi ostatných malomocných; býval oddelený od ľudí, pravdepodobne v osobitnom dome.

2Kr 15,8 - Čo je v zátvorkách, treba asi čítať: "ako bojoval proti Damasku a ako odvrátil hnev Pána od Izraela".

2Kr 15,10 - O Jeblaáme pozri 9,27. Miesto "v Jeblaáme" má dnešný (neistý!) hebrejský text a Vulgáta "verejne".

2Kr 15,12 - Porov. 10,30.

2Kr 15,13 - Oziáš je Azariáš. Pozri pozn. k 14,21. Preklady (LXX, Vulg) tu čítajú "Azariáš".

2Kr 15,14 - O Terse pozri 1 Kr 14,17.

2Kr 15,16 - Tapuach (Tappuach): na rozhraní území Efraima a Manassesa. O Tapse (Vulgáta a dnešný hebrejský text) tu nemôže byť reč, tá ležala pri Eufrate.

2Kr 15,19 - Pod menom Fúl bol v Babylonii kráľom asýrsky kráľ Tiglatpilésar III. Tu spomínaná výprava bola v r. 738 a Tiglatpilésar aj na svojich nápisoch spomína "Manahema zo Samárie".

2Kr 15,25 - Argob a Arie boli azda Pekachovi pobočníci a pomáhali mu pri vzbure.

2Kr 15,29 - Bol to Tiglatpilésar III., ktorého si proti Aramejčanom a Izraelitom zavolal na pomoc júdsky kráľ Achaz. Podľa klinopisných nápisov tiahol Tiglatpilésar na západ v rokoch 734, 733 a 732. – Ajon je totožný s Ahionom (1 Kr 15,20) alebo Ijonom (2 Sam 24,6). – Abel-Bet-Maácha pozri 2 Sam 20,14, porov. 1 Kr 15,20. – Janoe, dnes Jánúh, je 11 km východne od Týru.– Kádeš je 10 km severne od Meromského jazera. – Asor pozri Joz 11,1.

2Kr 15,30 - Posledná časť verša nepatrí do textu. Veď podľa v. 33 panoval Joatam len 16 rokov, aj to asi 14 rokov len ako zástupca malomocného otca Azariáša, samostatne vládol len asi dva roky.

2Kr 15,32 - O Oziášovi pozri pozn. k v. 13 a k 14,21.

2Kr 15,35 - Horná chrámová brána bola na severnej strane. Spomína sa aj v Ez 9,2.

2Kr 15,37 - Toto boli len začiatky nepriateľstiev. V skutočnosti začala vojna, zvaná sýroefraimskou vojnou, zúriť až za čias Joatamovho nástupcu Achaza. Rasin bol posledný aramejský kráľ.