výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 12, 1-22

1 Jóáš sa stal kráľom, keď mal sedem rokov. 2 Bolo to v siedmom roku Jéhúovom, keď sa Jóáš stal kráľom, a kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Cibjá z Beér-Šeby. 3 Jóáš robil to, čo je správne v očiach Hospodinových, lebo ho vyučoval kňaz Jójádá. 4 Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. 5 Jóáš povedal kňazom: Všetky peniaze z posvätných darov, ktoré sa prinášajú do domu Hospodinovho, peniaze, ktoré podľa odhadu vyrubia na dušu, ako aj všetky peniaze, ktoré sa niekto dobrovoľne rozhodne priniesť do domu Hospodinovho, 6 nech odoberajú kňazi, každý od svojho známeho, ale oni nech opravia poškodené miesta chrámu všade, kde sa poškodenie nájde. 7 V dvadsiatom treťom roku kráľa Jóáša kňazi ešte neopravili poškodené miesta na chráme. 8 Kráľ Jóáš predvolal kňaza Jójádu i kňazov a povedal im: Prečo ste neopravili poškodené miesta na chráme? Odteraz neprijímajte peniaze od svojich známych, ale ich dávajte na opravu poškodených miest chrámu. 9 Kňazi súhlasili s tým, že nebudú od ľudí vyberať peniaze a že nebudú opravovať poškodené miesta chrámu. 10 Potom vzal kňaz Jójádá truhlicu, do jej vrchnáka vyvŕtal otvor a umiestnil ju vedľa oltára po pravej strane pri vchode do domu Hospodinovho. Tam dávali kňazi, strážiaci prah, všetky peniaze, ktoré prichádzali do domu Hospodinovho. 11 Keď videli, že v truhlici je už mnoho peňazí, prichádzal kráľov pisár s veľkňazom, zväzovali a spočítavali peniaze, ktoré sa nachádzali v dome Hospodinovom. 12 Odpočítané peniaze odovzdávali potom do rúk dielovedúcich, ktorí boli poverení dozorom nad domom Hospodinovým. Tí ich dávali tesárom a stavbárom, ktorí pracovali na dome Hospodinovom, 13 murárom, kamenárom, na zakúpenie dreva a tesaného kamenia na opravu poškodených miest na dome Hospodinovom, to jest na všetko, čo sa vyskytlo pri oprave chrámu. 14 Ale z peňazí, ktoré prichádzali do domu Hospodinovho pre chrám Hospodinov, sa nevyrábali ani strieborné misy, ani nože, ani kropiace čaše, ani trúby, ani nijaké zlato alebo strieborné nádoby. 15 Dávali ich tým, čo vykonávali práce a opravovali dom Hospodinov. 16 Od mužov, ktorým sa dávali peniaze, aby ich vyplatili tým, čo vykonávali práce, nežiadali vyúčtovanie, lebo to robili verne. 17 Peniaze na obeť za vinu a peniaze na obete za hriechy sa neodvádzali do domu Hospodinovho; patrili kňazom. 18 Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Chazáél, bojoval proti Gatu a zabral ho. Potom sa chystal tiahnuť proti Jeruzalemu. 19 Ale judský kráľ Jóáš vzal všetky posvätné dary, ktoré venovali jeho otcovia, judskí králi Jóšáfát, Jehórám a Achazja, aj svoje vlastné posvätné dary i všetko zlato, čo sa nachádzalo v pokladniciach domu Hospodinovho i kráľovského paláca, a poslal to sýrskemu kráľovi Chazáélovi. A ten odtiahol od Jeruzalema. 20 Ostatné činy Jóášove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 21 Ale jeho služobníci povstali, zosnovali sprisahanie a zabili Jóáša v Bét-Mille, kde sa zostupuje do Silly. 22 Zabili ho jeho služobníci Józáchár, syn Šimatov, a Józábád, syn Šómerov, takže zomrel. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amacjá.

2Kr 12, 1-22

Verš 1
Jóáš sa stal kráľom, keď mal sedem rokov.
2Krn 24:1 - Jóáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyridsať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Ciba z Beér-Šeby.

Verš 18
Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Chazáél, bojoval proti Gatu a zabral ho. Potom sa chystal tiahnuť proti Jeruzalemu.
2Kr 18:15 - Chizkija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca.

Verš 4
Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách.
2Krn 22:3 - I on chodil cestami domu Achábovho, lebo jeho matka mu bola radkyňou pri páchaní bezbožnosti.

Verš 20
Ostatné činy Jóášove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov.
2Kr 14:5 - Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca.

Verš 17
Peniaze na obeť za vinu a peniaze na obete za hriechy sa neodvádzali do domu Hospodinovho; patrili kňazom.
2Kr 13:25 - Jóáš, syn Jóácházov, znova vzal späť z rúk Chazáélovho syna Benhadada mestá, ktoré ten odňal vo vojne z rúk jeho otca Jóácháza. Jóáš ho trikrát porazil a zaujal späť izraelské mestá.
2Kr 8:12 - Chazáél sa opýtal: Prečo plačeš? Odvetil: Preto, lebo viem, čo všetko zlé vykonáš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy rozpáraš.
2Krn 24:23 - Asi o rok vytiahlo proti nemu sýrske vojsko. Prenikli do Judska a Jeruzalema, vyhubili všetky kniežatá ľudu a všetku svoju korisť poslali kráľovi do Damasku.

2Kr 12,3 - Po smrti Jojadovej sa Joas zvrhol, dal dokonca ukameňovať aj Jojadovho syna, kňaza Zachariáša; porov. 2 Krn 24,17 n.

2Kr 12,10 - Peniaze (t. j. striebro) dávali do vrecúšok, a to do každého v rovnakej váhe. Vrecká pozaväzovali a spočítali.

2Kr 12,20 - O Mele pozri 1 Kr 9,15.