výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Kr 12, 1-21

1 V siedmom roku Jehu-va začal kraľovať Joas a kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Cibia z Bér-šeby. 2 A Joas robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, po všetky svoje dni, dokiaľ ho vyučoval kňaz Jehojada. 3 Len že výšiny neboly ustúpily; ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. 4 A Joas riekol kňazom: Všetky peniaze za posvätné veci, ktoré to peniaze budú donesené do domu Hospodinovho, peniaze toho, ktorý ide ta do počtu, každého, peniaze, od duší, jeho výkupnú cenu, jakékoľvek peniaze, ktoré by prišly na srdce niektorého človeka, aby ich doniesol do domu Hospodinovho, 5 nech si vezmú kňazi, každý od svojho známeho, a oni nech opravia trhliny domu, všetko a všade, kde sa najde voľačo potrebné opravy. 6 Potom stalo sa v dvadsiatom treťom roku kráľa Joasa, keď ešte neboli opravili kňazi trhlín domu, 7 že povolal kráľ Joas kňaza Jehojadu aj iných kňazov a povedal im: Prečo neopravujete trhlín domu Božieho? Preto teraz už neberte peňazí od svojich známych, ale ich dávajte na opravu trhlín domu. 8 A kňazi pristali na to, aby nebrali peňazí od ľudu ani aby neopravovali trhlín domu. 9 Ale kňaz Jehojada vzal jednu truhlicu a predlabal dieru na jej víku a postavil ju vedľa oltára po pravej strane tomu, kto vchádza do domu Hospodinovho, a ta dávali kňazi, ktorí strážili prah, všetky peniaze, ktoré sa donášaly do domu Hospodinovho. 10 A bývalo, keď videli, že je už mnoho peňazí v truhlici, že prichádzaval hore kráľov pisár a najvyšší kňaz a poviazali do mieškov a odvážiac spočítali peniaze, ktoré sa našly v dome Hospodinovom. 11 A tak dávali peniaze už odvážené do rúk tým, ktorí konali prácu, tým, ktorí boli ustanovení nad prácou v dome Hospodinovom, a oni ich vydávali tesárom a staviteľom, ktorí pracovali na dome Hospodinovom, 12 a murárom a kameniarom a na zakúpenie dreva a tesaných kameňov, aby opravili trhliny domu Hospodinovho, a na všetko, čo išlo na dom, na jeho opravu. 13 Avšak nerobily sa pre dom Hospodinov strieborné misy, nože, čaše, trúby, nijaké nádoby zo zlata ani nádoby zo striebra, z peňazí, ktoré sa donášaly do domu Hospodinovho, 14 ale ich dávali tým, ktorí konali prácu a opravovali za ne dom Hospodinov. 15 A ani neúčtovali s mužmi, ktorým dávali peniaze do rúk, aby ich vydávali tým, ktorí konali prácu, lebo verne konali. 16 Peniaze z obetí za vinu a peniaze z obetí za hriechy neboly vnášané do domu Hospodinovho; boly pre kňazov. 17 Vtedy bol vyšiel hore Hazael, sýrsky kráľ, a bojoval proti Gátu a zaujal ho. Potom obrátil Hazael svoju tvár, aby išiel i hore proti Jeruzalemu. 18 A Joas, judský kráľ, pobral všetky posvätné veci, ktoré zasvätil Jozafat, Jehorám a Achaziáš, jeho otcovia, judskí kráľovia, i svoje vlastné posvätné veci i všetko zlato, ktoré sa našlo v pokladoch domu Hospodinovho i v dome kráľovom, a poslal Hazaelovi, sýrskemu kráľovi, a tak odišiel od Jeruzalema. 19 A ostatné deje Joasove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? 20 A povstanúc jeho služobníci sprisahali sa a zabili Joasa v dome Millo, kade sa ide dolu do Silla, 21 totiž Jozachar, syn Šimeaty, a Jehozabad, syn Šomerov, jeho služobníci ho zabili, a zomrel. A pochovali ho s jeho otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Amaziáš, jeho syn, miesto neho.

2Kr 12, 1-21

Verš 1
V siedmom roku Jehu-va začal kraľovať Joas a kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Cibia z Bér-šeby.
2Krn 24:1 - Joas mal sedem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Cibia z Bér-šeby.

Verš 18
A Joas, judský kráľ, pobral všetky posvätné veci, ktoré zasvätil Jozafat, Jehorám a Achaziáš, jeho otcovia, judskí kráľovia, i svoje vlastné posvätné veci i všetko zlato, ktoré sa našlo v pokladoch domu Hospodinovho i v dome kráľovom, a poslal Hazaelovi, sýrskemu kráľovi, a tak odišiel od Jeruzalema.
2Kr 18:15 - A Ezechiáš dal všetko striebro, ktoré sa našlo v dome Hospodinovom a v pokladoch domu kráľovho.

Verš 4
A Joas riekol kňazom: Všetky peniaze za posvätné veci, ktoré to peniaze budú donesené do domu Hospodinovho, peniaze toho, ktorý ide ta do počtu, každého, peniaze, od duší, jeho výkupnú cenu, jakékoľvek peniaze, ktoré by prišly na srdce niektorého človeka, aby ich doniesol do domu Hospodinovho,
2Krn 22:3 - Aj on chodil po cestách domu Achabovho, lebo jeho mater bola jeho radcom páchať bezbožnosť.

Verš 20
A povstanúc jeho služobníci sprisahali sa a zabili Joasa v dome Millo, kade sa ide dolu do Silla,
2Kr 14:5 - A stalo sa, keď sa upevnilo kráľovstvo v jeho ruke, že pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca.

Verš 17
Vtedy bol vyšiel hore Hazael, sýrsky kráľ, a bojoval proti Gátu a zaujal ho. Potom obrátil Hazael svoju tvár, aby išiel i hore proti Jeruzalemu.
2Kr 13:25 - A Joas, syn Jehoachazov, pobral zase mestá z ruky Ben-hadada, syna Hazaelovho, ktoré bol vzal z ruky Jehoachaza, jeho otca, vo vojne. Tri razy ho porazil Joas a prinavrátil mestá Izraelove.
2Kr 8:12 - A Hazael povedal: Prečo plače môj pán? A odpovedal: Preto, že viem, čo zlého urobíš synom Izraelovým. Ich opevnené mestá popáliš, ich mládencov pobiješ ukrutne mečom, ich nemluvňatá porozrážaš a ich tehotné ženy poroztínaš.
2Krn 24:23 - A stalo sa na konci roka, že prišlo hore proti nemu sýrske vojsko, a prišli do Judska a do Jeruzalema a zahubili všetky kniežatá ľudu z ľudu, a všetko to, čo ukoristili u nich, poslali kráľovi Damašku.

2Kr 12,3 - Po smrti Jojadovej sa Joas zvrhol, dal dokonca ukameňovať aj Jojadovho syna, kňaza Zachariáša; porov. 2 Krn 24,17 n.

2Kr 12,10 - Peniaze (t. j. striebro) dávali do vrecúšok, a to do každého v rovnakej váhe. Vrecká pozaväzovali a spočítali.

2Kr 12,20 - O Mele pozri 1 Kr 9,15.