výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Kr 8, 1-29

1 Elizeus hovoril žene, ktorej syna bol vzkriesil, a riekol: Vstaň a iď ty aj so svojou čeľaďou a pohostíň tam, kde môžeš pohostíniť, lebo Hospodin privolá hlad. Aj prišiel na zem a trval sedem rokov. 2 A žena vstanúc urobila podľa slova muža Božieho a odišla i so svojou čeľaďou a pohostínila v zemi Filištínov sedem rokov. 3 A stalo sa po siedmich rokoch, že sa navrátila žena zo zeme Filištínov a vyšla, aby kričala na kráľa za svoj dom a za svoje pole. 4 A práve vtedy hovoril kráľ s Geházim, služobníkom muža Božieho, a riekol: Nože mi rozprávaj o všetkých tých velikých veciach, ktoré činil Elizeus. 5 A stalo sa, kým rozprával kráľovi o tom, že oživil toho mŕtveho, tu hľa, žena, ktorej syna oživil, kričala na kráľa pre svoj dom a pre svoje pole. A Geházi povedal: Môj pán kráľ, toto je tá žena, a toto je ten jej syn, ktorého oživil Elizeus. 6 A kráľ sa pýtal ženy, a rozprávala mu. Potom jej dal kráľ jedného dvoranína a riekol: Prinavráť všetko, čo bolo jej, i všetku úrodu poľa od toho dňa, ktorého opustila zem, až doteraz.- 7 A Elizeus prišiel do Damašku, a Ben-hadad, sýrsky kráľ, bol nemocný. A bolo mu oznámené a rečené: Ten muž Boží prišiel až sem. 8 Vtedy povedal kráľ Hazaelovi: Vezmi do svojej ruky obetný dar a idi vústrety mužovi Božiemu a opýtaj sa Hospodina skrze neho povediac: Či budem ešte žiť a vyjdem z tejto nemoci? 9 A tak mu išiel Hazael vústrety vezmúc obetný dar do svojej ruky a zo všetkých dobrých vecí, ktoré boly v Damašku, bremä štyridsiatich veľblúdov, a prijdúc zastál pred ním a povedal: Tvoj syn, Ben-hadad, sýrsky kráľ, ma poslal k tebe a kázal sa opýtať: Či budem ešte žiť a či vyjdem z tejto nemoci? 10 A Elizeus mu riekol: Iď, povedz: Pravdaže budeš žiť! Avšak Hospodin mi ukázal, že istotne zomrie. 11 A muž Boží postavil meravo svoju tvár a hľadel dlho uprene na neho a plakal. 12 A Hazael povedal: Prečo plače môj pán? A odpovedal: Preto, že viem, čo zlého urobíš synom Izraelovým. Ich opevnené mestá popáliš, ich mládencov pobiješ ukrutne mečom, ich nemluvňatá porozrážaš a ich tehotné ženy poroztínaš. 13 Na to povedal Hazael: A čo je azda tvoj služobník pes, aby urobil túto velikú vec? Ale Elizeus riekol: Hospodin mi ukázal, že budeš kráľom nad Sýriou.- 14 Potom odišiel od Elizea a prišiel k svojmu pánovi, ktorý mu riekol: Čo ti povedal Elizeus? A on odpovedal: Riekol mi, že budeš istotne žiť. 15 A stalo sa na druhý deň, že vzal hábu, namočil do vody a prestrel na jeho tvár, a zomrel. A kraľoval Hazael miesto neho. 16 A v piatom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, a za Jozafata, judského kráľa, začal kraľovať Jehorám, syn Jozafatov, judský kráľ. 17 Mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme. 18 A chodil po ceste kráľov Izraelových, ako robil dom Achabov, lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. 19 Ale Hospodin nechcel zahladiť Júdu pre Dávida, svojho služobníka, tak ako mu povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni. 20 Za jeho dní sa sprotivil Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa. 21 Pre tú príčinu prešiel Jehorám do Caira i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstal vnoci a porazil Edoma, ktorý ho obkľučoval, i veliteľov nad vozmi. A tak utiekol ľud do svojich stánov. 22 Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa zpod ruky Júdovej, a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna, toho času. 23 A ostatné deje Jehorámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? 24 A ľahol Jehorám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Achaziáš, jeho syn, miesto neho. 25 V dvanástom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, začal kraľovať Achaziáš, syn Jehoráma, judského kráľa. 26 Achaziáš mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Atália, dcéra Omriho, izraelského kráľa. 27 A chodil po ceste domu Achabovho a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako dom Achabov, pretože bol zaťom domu Achabovho. 28 A odišiel s Jorámom, synom Achabovým, do boja proti Hazaelovi, sýrskemu kráľovi, v Rámot-gileáda. Ale Sýrovia porazili Joráma. 29 A kráľ Jorám sa navrátil, aby sa hojil v Jizreele zo svojich rán, ktoré mu zadali Sýrovia v Ráme, keď bojoval s Hazaelom, sýrskym kráľom. A Achaziáš, syn Jehoráma, judský kráľ, odišiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabovho, v Jizreele, pretože bol nemocný.

2Kr 8, 1-29

Verš 1
Elizeus hovoril žene, ktorej syna bol vzkriesil, a riekol: Vstaň a iď ty aj so svojou čeľaďou a pohostíň tam, kde môžeš pohostíniť, lebo Hospodin privolá hlad. Aj prišiel na zem a trval sedem rokov.
2Kr 4:34 - A keď vyšiel hore, ľahol si na dieťa, položil svoje ústa na jeho ústa a svoje oči na jeho oči a svoje ruky na jeho ruky a zohol sa nad ním. A telo dieťaťa sa zohrialo.

Verš 8
Vtedy povedal kráľ Hazaelovi: Vezmi do svojej ruky obetný dar a idi vústrety mužovi Božiemu a opýtaj sa Hospodina skrze neho povediac: Či budem ešte žiť a vyjdem z tejto nemoci?
1Kr 14:2 - Vtedy povedal Jeroboám svojej žene: Vstaň, prosím, prestroj sa tak, aby nepoznali, že si žena Jeroboámova, a zajdeš do Síla; hľa tam je prorok Achiáš, ktorý hovoril o mne, že budem kráľom nad týmto ľudom.
2Kr 1:2 - A Achaziáš spadol cez mrežu na svojom hornom príbytku svojho paláca, ktorý bol v Samárii, a onemocnel. Vtedy poslal poslov a povedal im: Iďte, opýtajte sa Bál-zebúba, boha mesta Ekrona, či vyjdem z tejto svojej nemoci a budem žiť?

Verš 12
A Hazael povedal: Prečo plače môj pán? A odpovedal: Preto, že viem, čo zlého urobíš synom Izraelovým. Ich opevnené mestá popáliš, ich mládencov pobiješ ukrutne mečom, ich nemluvňatá porozrážaš a ich tehotné ženy poroztínaš.
2Kr 10:32 - V tých dňoch započal Hospodin utínať z Izraela, a porazil ich Hazael, vo všetkých krajoch Izraelových,
2Kr 12:17 - Vtedy bol vyšiel hore Hazael, sýrsky kráľ, a bojoval proti Gátu a zaujal ho. Potom obrátil Hazael svoju tvár, aby išiel i hore proti Jeruzalemu.
2Kr 13:7 - A veľmi ich utiskoval sýrsky kráľ, lebo neponechal Jehoachazovi z ľudu iba päťdesiat jazdcov a desať vozov a desať tisíc peších, pretože ich pohubil sýrsky kráľ a učinil ich, že boli jako prach, keď mlátia.

Verš 16
A v piatom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, a za Jozafata, judského kráľa, začal kraľovať Jehorám, syn Jozafatov, judský kráľ.
2Krn 21:4 - Ale keď nastúpil Jehorám a dostal moc nad kráľovstvom svojho otca, zmocnil sa a pobil všetkých svojich bratov mečom, ba aj niektorých z kniežat Izraelových.

Verš 19
Ale Hospodin nechcel zahladiť Júdu pre Dávida, svojho služobníka, tak ako mu povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni.
2Sam 7:13 - Ten vystaví môjmu menu dom, a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť až na veky.
1Kr 11:36 - Jeho synovi dám jedno pokolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môjmu služobníkovi, po všetky dni predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil nato, aby som ta položil svoje meno.
1Kr 15:4 - Lež pre Dávida mu dal Hospodin, jeho Bôh, sviecu v Jeruzaleme postaviac jeho syna po ňom a spôsobiac to, aby stál Jeruzalem,
Ž 132:17 - Tam dám vyrásť rohu Dávidovmu a pripravím svojmu pomazanému sviecu.

Verš 20
Za jeho dní sa sprotivil Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa.
Gn 27:40 - A budeš žiť na svojom meči a budeš slúžiť svojmu bratovi, ale bude raz, keď budeš panovať, že polámeš jeho jarmo a shodíš ho so svojej šije.
2Krn 21:8 - Za jeho dní odpadol Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa.

Verš 24
A ľahol Jehorám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Achaziáš, jeho syn, miesto neho.
2Krn 21:19 - A stalo sa, že sa rozmáhala odo dňa ku dňu, a keď prišiel čas, na konci dvoch rokov, vyšli jeho vnútornosti od jeho nemoci, a zomrel v hrozných bolestiach. A jeho ľud mu nepálil voňavých vecí, jako pálili jeho otcom.

Verš 25
V dvanástom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, začal kraľovať Achaziáš, syn Jehoráma, judského kráľa.
2Krn 22:1 - A obyvatelia Jeruzalema urobili kráľom Achaziáša, jeho najmladšieho syna, miesto neho, lebo všetkých starších pobila čata lupičov, ktorá bola prišla medzi Arabmi do tábora. A tedy kraľoval Achaziáš, syn Jehoráma, kráľa Júdovho.

Verš 26
Achaziáš mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Atália, dcéra Omriho, izraelského kráľa.
2Krn 22:2 - Achaziáš mal štyridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Atália, dcéra Omriho.

Verš 29
A kráľ Jorám sa navrátil, aby sa hojil v Jizreele zo svojich rán, ktoré mu zadali Sýrovia v Ráme, keď bojoval s Hazaelom, sýrskym kráľom. A Achaziáš, syn Jehoráma, judský kráľ, odišiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabovho, v Jizreele, pretože bol nemocný.
2Kr 9:15 - Ale kráľ Jorám sa bol navrátil, aby sa hojil v Jizreele zo svojich rán, ktoré mu zadali Sýrovia, keď bojoval s Hazaelom, sýrskym kráľom. A Jehu povedal: Ak je vaša vôľa, nech nevyjde nikto z mesta, kto by utiekol, aby to išiel oznámiť v Jizreele.
2Krn 22:6 - ktorý sa navrátil, aby sa liečil v Jizreele, lebo mal rany ktoré mu zadali v Ráme, keď bojoval s Hazaelom, sýrskym kráľom. A Azariáš-Achaziáš, syn Jehoráma, judského kráľa, odišiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabovho, v Jizreele, pretože bol nemocný.

2Kr 8,3 - Kým bola Sunamitka preč, ktosi sa zmocnil jej domu a poľa, že sa musela u kráľa dožadovať svojho práva.

2Kr 8,8 - Hazael nebol zákonitý následník trónu, ale akýsi vysoký hodnostár.

2Kr 8,10 - Elizeovo uistenie, že sa uzdraví, mohla diktovať túžba nenastrašiť chorého, alebo zodpovedalo pravde, lebo Benadad nezomrel na chorobu, lež Hazael ho udusil.

2Kr 8,19 - Porov. 1 Kr 11,36.

2Kr 8,21 - Seira je es-Zuwéra, juhozápadne od Mŕtveho mora.

2Kr 8,22 - Poloha Lobny podnes nie je určená. Ležala blízo Lachisu, dnešného Tell-el-Hasi (Joz 10,31; 2 Kr 19,8 = Iz 37,8). – Až po dnešný deň – rozumie sa: do čias písania tejto knihy.

2Kr 8,26 - Atalia bola vnučka Amriho, porov. v. 18. Oba príbuzenské pomery – "dcéra" i "vnučka"– označuje hebrejčina tým istým slovom.